Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "minuscule" into Latvian language

Vārda "minuscule" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Minuscule

[Mīnuss]
/mɪnəskjul/

noun

1. The characters that were once kept in bottom half of a compositor's type case

  synonym:
 • small letter
 • ,
 • lowercase
 • ,
 • lower-case letter
 • ,
 • minuscule

1. Rakstzīmes, kas kādreiz tika glabātas komponista tipa korpusa apakšējā daļā

  sinonīms:
 • maza vēstule
 • ,
 • mazais
 • ,
 • mazais burts
 • ,
 • niecīgs

2. A small cursive script developed from uncial between the 7th and 9th centuries and used in medieval manuscripts

  synonym:
 • minuscule

2. Neliels kursīvs raksts, kas izstrādāts no unciāla laika posmā no 7. līdz 9. gadsimtam un izmantots viduslaiku manuskriptos

  sinonīms:
 • niecīgs

adjective

1. Of or relating to a small cursive script developed from uncial

 • 7th to 9th centuries
  synonym:
 • minuscule
 • ,
 • minuscular

1. Par vai attiecas uz nelielu kursīvu skriptu, kas izstrādāts no unciāla

 • 7. līdz 9. gadsimts
  sinonīms:
 • niecīgs
 • ,
 • minuskulāri

2. Lowercase

 • "Little a"
 • "Small a"
 • "E.e.cummings's poetry is written all in minuscule letters"
  synonym:
 • little
 • ,
 • minuscule
 • ,
 • small

2. Mazais

 • "Mazais a"
 • "Mazs a"
 • "Eecummings dzeja ir rakstīta ar niecīgiem burtiem"
  sinonīms:
 • maziņš
 • ,
 • niecīgs
 • ,
 • mazs

3. Very small

 • "A minuscule kitchen"
 • "A minuscule amount of rain fell"
  synonym:
 • minuscule
 • ,
 • miniscule

3. Ļoti mazs

 • "Maza virtuve"
 • "Nokrita neliels lietus daudzums"
  sinonīms:
 • niecīgs
 • ,
 • miniscule