Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "master" into Latvian language

Vārda "meistars" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Master

[Meistars]
/mæstər/

noun

1. An artist of consummate skill

 • "A master of the violin"
 • "One of the old masters"
  synonym:
 • maestro
 • ,
 • master

1. Mākslinieks ar izcilu prasmi

 • "Vijoles meistars"
 • "Viens no vecmeistariem"
  sinonīms:
 • maestro
 • ,
 • meistars

2. A person who has general authority over others

  synonym:
 • overlord
 • ,
 • master
 • ,
 • lord

2. Persona, kurai ir vispārēja vara pār citiem

  sinonīms:
 • virskungs
 • ,
 • meistars
 • ,
 • kungs

3. A combatant who is able to defeat rivals

  synonym:
 • victor
 • ,
 • master
 • ,
 • superior

3. Kaujinieks, kurš spēj uzvarēt sāncenšus

  sinonīms:
 • viktors
 • ,
 • meistars
 • ,
 • pārāks

4. Directs the work of others

  synonym:
 • master

4. Vada citu darbu

  sinonīms:
 • meistars

5. Presiding officer of a school

  synonym:
 • headmaster
 • ,
 • schoolmaster
 • ,
 • master

5. Skolas priekšsēdētājs

  sinonīms:
 • direktors
 • ,
 • skolmeistars
 • ,
 • meistars

6. An original creation (i.e., an audio recording) from which copies can be made

  synonym:
 • master
 • ,
 • master copy
 • ,
 • original

6. Oriģināls radījums (proti, audio ieraksts), no kura var izgatavot kopijas

  sinonīms:
 • meistars
 • ,
 • galvenā kopija
 • ,
 • oriģināls

7. An officer who is licensed to command a merchant ship

  synonym:
 • master
 • ,
 • captain
 • ,
 • sea captain
 • ,
 • skipper

7. Virsnieks, kuram ir licence komandēt tirdzniecības kuģi

  sinonīms:
 • meistars
 • ,
 • kapteinis
 • ,
 • jūras kapteinis

8. Someone who holds a master's degree from academic institution

  synonym:
 • master

8. Kāds, kuram ir maģistra grāds akadēmiskajā iestādē

  sinonīms:
 • meistars

9. An authority qualified to teach apprentices

  synonym:
 • master
 • ,
 • professional

9. Iestāde, kas ir kvalificēta mācekļu mācīšanai

  sinonīms:
 • meistars
 • ,
 • profesionāls

10. Key that secures entrance everywhere

  synonym:
 • passkey
 • ,
 • passe-partout
 • ,
 • master key
 • ,
 • master

10. Atslēga, kas nodrošina ieeju visur

  sinonīms:
 • passkey
 • ,
 • passe-partout
 • ,
 • galvenā atslēga
 • ,
 • meistars

verb

1. Be or become completely proficient or skilled in

 • "She mastered japanese in less than two years"
  synonym:
 • master
 • ,
 • get the hang

1. Esiet vai kļūstiet pilnīgi prasmīgs vai prasmīgs

 • "Viņa apguva japāņu valodu mazāk nekā divu gadu laikā"
  sinonīms:
 • meistars
 • ,
 • paņemiet pakārt

2. Get on top of

 • Deal with successfully
 • "He overcame his shyness"
  synonym:
 • overcome
 • ,
 • get over
 • ,
 • subdue
 • ,
 • surmount
 • ,
 • master

2. Uzkāpt virsū

 • Tikt galā veiksmīgi
 • "Viņš pārvarēja savu kautrību"
  sinonīms:
 • pārvarēt
 • ,
 • tikt pāri
 • ,
 • pakļaut
 • ,
 • pārspēt
 • ,
 • meistars

3. Have dominance or the power to defeat over

 • "Her pain completely mastered her"
 • "The methods can master the problems"
  synonym:
 • dominate
 • ,
 • master

3. Ir dominēšana vai spēks uzvarēt

 • "Viņas sāpes viņu pilnībā apguva"
 • "Metodes var atrisināt problēmas"
  sinonīms:
 • dominēt
 • ,
 • meistars

4. Have a firm understanding or knowledge of

 • Be on top of
 • "Do you control these data?"
  synonym:
 • master
 • ,
 • control

4. Jums ir stingra izpratne vai zināšanas par

 • Esi virsū
 • "Vai jūs kontrolējat šos datus?"
  sinonīms:
 • meistars
 • ,
 • kontrole

adjective

1. Most important element

 • "The chief aim of living"
 • "The main doors were of solid glass"
 • "The principal rivers of america"
 • "The principal example"
 • "Policemen were primary targets"
 • "The master bedroom"
 • "A master switch"
  synonym:
 • chief(a)
 • ,
 • main(a)
 • ,
 • primary(a)
 • ,
 • principal(a)
 • ,
 • master(a)

1. Vissvarīgākais elements

 • "Dzīves galvenais mērķis"
 • "Galvenās durvis bija no cieta stikla"
 • "Amerikas galvenās upes"
 • "Galvenais piemērs"
 • "Policisti bija galvenie mērķi"
 • "Galvenā guļamistaba"
 • "Galvenais slēdzis"
  sinonīms:
 • priekšnieks(a)
 • ,
 • galvenā(a)
 • ,
 • primārais(a)
 • ,
 • principāls(a)
 • ,
 • meistars(a)

Examples of using

Later, the readers get to know that Den is a cyborg that has refused to obey the orders of his master.
Vēlāk lasītāji iepazīstas, ka Dens ir kiborgs, kurš atteicies paklausīt sava kunga pavēlēm.
A good master wouldn't let his dog out in such cold weather.
Labs saimnieks tik aukstā laikā neizlaida savu suni ārā.
Today the weather is so bad that a good master wouldn't let his dog out.
Šodien laiks ir tik slikts, ka labs meistars savu suni neizlaida.