Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "manifest" into Latvian language

Vārda "manifests" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Manifest

[Manifests]
/mænəfɛst/

noun

1. A customs document listing the contents put on a ship or plane

  synonym:
 • manifest

1. Muitas dokuments, kurā uzskaitīts uz kuģa vai plaknes ievietotais saturs

  sinonīms:
 • manifests

verb

1. Provide evidence for

 • Stand as proof of
 • Show by one's behavior, attitude, or external attributes
 • "His high fever attested to his illness"
 • "The buildings in rome manifest a high level of architectural sophistication"
 • "This decision demonstrates his sense of fairness"
  synonym:
 • attest
 • ,
 • certify
 • ,
 • manifest
 • ,
 • demonstrate
 • ,
 • evidence

1. Sniedz pierādījumus

 • Stāvēt kā pierādījums
 • Parādīt pēc savas uzvedības, attieksmes vai ārējiem atribūtiem
 • "Viņa augstais drudzis apliecināja viņa slimību"
 • "Romas ēkas parāda augstu arhitektūras izsmalcinātības līmeni"
 • "Šis lēmums parāda viņa taisnīguma izjūtu"
  sinonīms:
 • atest
 • ,
 • sertificēt
 • ,
 • manifests
 • ,
 • demonstrēt
 • ,
 • pierādījumi

2. Record in a ship's manifest

 • "Each passenger must be manifested"
  synonym:
 • manifest

2. Ieraksts kuģa manifestā

 • "Katram pasažierim jābūt izpaudējamam"
  sinonīms:
 • manifests

3. Reveal its presence or make an appearance

 • "The ghost manifests each year on the same day"
  synonym:
 • manifest

3. Atklāt tā klātbūtni vai parādīties

 • "Spoks katru gadu izpaužas tajā pašā dienā"
  sinonīms:
 • manifests

adjective

1. Clearly revealed to the mind or the senses or judgment

 • "The effects of the drought are apparent to anyone who sees the parched fields"
 • "Evident hostility"
 • "Manifest disapproval"
 • "Patent advantages"
 • "Made his meaning plain"
 • "It is plain that he is no reactionary"
 • "In plain view"
  synonym:
 • apparent
 • ,
 • evident
 • ,
 • manifest
 • ,
 • patent
 • ,
 • plain
 • ,
 • unmistakable

1. Skaidri atklāts prātam vai sajūtām vai spriedumam

 • "Sausuma ietekme ir acīmredzama ikvienam, kurš redz novietotos laukus"
 • "Neidentificēta naidīgums"
 • "Manifest noraidošais apstiprinājums"
 • "Patentas priekšrocības"
 • "Izdarīja viņa nozīmi vienkāršā"
 • "Ir skaidrs, ka viņš nav reakcionārs"
 • "Skaidrā skatā"
  sinonīms:
 • acīmredzams
 • ,
 • manifests
 • ,
 • patents
 • ,
 • vienkāršs
 • ,
 • nekļūdīgs

Examples of using

It was a manifest error of judgement.
Tā bija acīmredzama sprieduma kļūda.