Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "machine" into Latvian language

Vārda "mašīna" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Machine

[Mašīna]
/məʃin/

noun

1. Any mechanical or electrical device that transmits or modifies energy to perform or assist in the performance of human tasks

  synonym:
 • machine

1. Jebkura mehāniska vai elektriska ierīce, kas pārraida vai maina enerģiju, lai veiktu vai palīdzētu veikt cilvēka uzdevumus

  sinonīms:
 • mašīna

2. An efficient person

 • "The boxer was a magnificent fighting machine"
  synonym:
 • machine

2. Efektīva persona

 • "Bokseris bija lieliska kaujas mašīna"
  sinonīms:
 • mašīna

3. An intricate organization that accomplishes its goals efficiently

 • "The war machine"
  synonym:
 • machine

3. Sarežģīta organizācija, kas efektīvi pilda savus mērķus

 • "Kara mašīna"
  sinonīms:
 • mašīna

4. A device for overcoming resistance at one point by applying force at some other point

  synonym:
 • machine
 • ,
 • simple machine

4. Ierīce pretestības pārvarēšanai vienā brīdī, piemērojot spēku kādā citā punktā

  sinonīms:
 • mašīna
 • ,
 • vienkārša mašīna

5. A group that controls the activities of a political party

 • "He was endorsed by the democratic machine"
  synonym:
 • machine
 • ,
 • political machine

5. Grupa, kas kontrolē politiskās partijas darbību

 • "Viņš tika apstiprināts ar demokrātu mašīnu"
  sinonīms:
 • mašīna
 • ,
 • politiskā mašīna

6. A motor vehicle with four wheels

 • Usually propelled by an internal combustion engine
 • "He needs a car to get to work"
  synonym:
 • car
 • ,
 • auto
 • ,
 • automobile
 • ,
 • machine
 • ,
 • motorcar

6. Mehāniskais transportlīdzeklis ar četriem riteņiem

 • Parasti dzen iekšdedzes dzinējs
 • "Viņam nepieciešama automašīna, lai nokļūtu darbā"
  sinonīms:
 • automašīna
 • ,
 • auto
 • ,
 • mašīna
 • ,
 • motocikls

verb

1. Turn, shape, mold, or otherwise finish by machinery

  synonym:
 • machine

1. Pagrieziens, forma, veidne vai kā citādi apdare ar mašīnām

  sinonīms:
 • mašīna

2. Make by machinery

 • "The americans were machining while others still hand-made cars"
  synonym:
 • machine

2. Izgatavo ar mašīnām

 • "Amerikāņi apstrādāja, bet citi joprojām bija ar rokām darinātas automašīnas"
  sinonīms:
 • mašīna

Examples of using

This machine takes your money and gives you nothing in return.
Šī mašīna ņem jūsu naudu un neko nedod pretī.
Mihari is guarding the gate to Pinku Reiga's mansion. In spite of her harmless looks, she has earned herself a reputation as a cold-hearted, fierce and merciless killing machine.
Mihari sargā vārtus Pinu Reiga savrupmājā. Neskatoties uz nekaitīgo izskatu, viņa ir nopelnījusi sev reputāciju kā aukstasinīga, sīva un nežēlīga nogalināšanas mašīna.
I think that machine doesn't need any more broken parts. I can't achieve anything with my bare hands.
Es domāju, ka šai mašīnai vairs nav vajadzīgas salauztas daļas. Es neko nevaru sasniegt ar kailām rokām.