Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "look" into Latvian language

Vārda "izskatīties" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Look

[Izskatīties]
/lʊk/

noun

1. The feelings expressed on a person's face

 • "A sad expression"
 • "A look of triumph"
 • "An angry face"
  synonym:
 • expression
 • ,
 • look
 • ,
 • aspect
 • ,
 • facial expression
 • ,
 • face

1. Cilvēka sejā izteiktās jūtas

 • "Skumjš izteiciens"
 • "Triumfa izskats"
 • "Dusmīga seja"
  sinonīms:
 • izteiciens
 • ,
 • paskaties
 • ,
 • aspekts
 • ,
 • sejas izteiksme
 • ,
 • seja

2. The act of directing the eyes toward something and perceiving it visually

 • "He went out to have a look"
 • "His look was fixed on her eyes"
 • "He gave it a good looking at"
 • "His camera does his looking for him"
  synonym:
 • look
 • ,
 • looking
 • ,
 • looking at

2. Rīcība, virzot acis uz kaut ko un vizuāli to uztverot

 • "Viņš izgāja izskatīties"
 • "Viņa izskats tika fiksēts uz acīm"
 • "Viņš to labi apskatīja"
 • "Viņa kamera viņu meklē"
  sinonīms:
 • paskaties
 • ,
 • izskatās
 • ,
 • skatoties

3. Physical appearance

 • "I don't like the looks of this place"
  synonym:
 • look

3. Fizisks izskats

 • "Man nepatīk šīs vietas izskats"
  sinonīms:
 • paskaties

4. The general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people

 • "The feel of the city excited him"
 • "A clergyman improved the tone of the meeting"
 • "It had the smell of treason"
  synonym:
 • spirit
 • ,
 • tone
 • ,
 • feel
 • ,
 • feeling
 • ,
 • flavor
 • ,
 • flavour
 • ,
 • look
 • ,
 • smell

4. Vietas vai situācijas vispārējā atmosfēra un tās ietekme uz cilvēkiem

 • "Pilsētas sajūta viņu uzbudināja"
 • "Garīdzinieks uzlaboja sanāksmes toni"
 • "Tas bija nodevības smarža"
  sinonīms:
 • gars
 • ,
 • tonis
 • ,
 • jūties
 • ,
 • sajūta
 • ,
 • aromāts
 • ,
 • paskaties
 • ,
 • smarža

verb

1. Perceive with attention

 • Direct one's gaze towards
 • "She looked over the expanse of land"
 • "Look at your child!"
 • "Look--a deer in the backyard!"
  synonym:
 • look

1. Uztver uzmanību

 • Tiešais skatiens uz
 • "Viņa paskatījās uz zemes plašumu"
 • "Skaties uz savu bērnu!"
 • "Skaties - briedis sētā!"
  sinonīms:
 • paskaties

2. Give a certain impression or have a certain outward aspect

 • "She seems to be sleeping"
 • "This appears to be a very difficult problem"
 • "This project looks fishy"
 • "They appeared like people who had not eaten or slept for a long time"
  synonym:
 • look
 • ,
 • appear
 • ,
 • seem

2. Radīt zināmu iespaidu vai iegūt noteiktu ārēju aspektu

 • "Šķiet, ka viņa guļ"
 • "Šķiet, ka tā ir ļoti sarežģīta problēma"
 • "Šis projekts izskatās neticami"
 • "Viņi parādījās kā cilvēki, kuri ilgu laiku nebija ēduši vai gulējuši"
  sinonīms:
 • paskaties
 • ,
 • parādās
 • ,
 • šķiet

3. Have a certain outward or facial expression

 • "How does she look?"
 • "The child looks unhappy"
 • "She looked pale after the surgery"
  synonym:
 • look

3. Ir noteikta ārēja vai sejas izteiksme

 • "Kā viņa izskatās?"
 • "Bērns izskatās nelaimīgs"
 • "Viņa izskatījās bāla pēc operācijas"
  sinonīms:
 • paskaties

4. Search or seek

 • "We looked all day and finally found the child in the forest"
 • "Look elsewhere for the perfect gift!"
  synonym:
 • search
 • ,
 • look

4. Meklēt vai meklēt

 • "Mēs visu dienu paskatījāmies un beidzot atradām bērnu mežā"
 • "Meklējiet citur perfektu dāvanu!"
  sinonīms:
 • meklēt
 • ,
 • paskaties

5. Be oriented in a certain direction, often with respect to another reference point

 • Be opposite to
 • "The house looks north"
 • "My backyard look onto the pond"
 • "The building faces the park"
  synonym:
 • front
 • ,
 • look
 • ,
 • face

5. Jābūt orientētam noteiktā virzienā, bieži attiecībā uz citu atskaites punktu

 • Būt pretējam
 • "Māja izskatās uz ziemeļiem"
 • "Mana sēta skatās uz dīķi"
 • "Ceļš saskaras ar parku"
  sinonīms:
 • priekšā
 • ,
 • paskaties
 • ,
 • seja

6. Take charge of or deal with

 • "Could you see about lunch?"
 • "I must attend to this matter"
 • "She took care of this business"
  synonym:
 • attend
 • ,
 • take care
 • ,
 • look
 • ,
 • see

6. Uzņemties atbildību vai tikt galā ar

 • "Vai jūs varētu redzēt par pusdienām?"
 • "Man jāapmeklē šis jautājums"
 • "Viņa rūpējās par šo biznesu"
  sinonīms:
 • apmeklēt
 • ,
 • rūpēties
 • ,
 • paskaties
 • ,
 • redzēt

7. Convey by one's expression

 • "She looked her devotion to me"
  synonym:
 • look

7. Nodot pēc izteiksmes

 • "Viņa izskatījās pēc viņas nodošanās man"
  sinonīms:
 • paskaties

8. Look forward to the probable occurrence of

 • "We were expecting a visit from our relatives"
 • "She is looking to a promotion"
 • "He is waiting to be drafted"
  synonym:
 • expect
 • ,
 • look
 • ,
 • await
 • ,
 • wait

8. Ceru uz iespējamo notikumu

 • "Mēs gaidījām mūsu radinieku vizīti"
 • "Viņa meklē paaugstināšanu"
 • "Viņš gaida draftēšanu"
  sinonīms:
 • gaidiet
 • ,
 • paskaties
 • ,
 • gaidīšana
 • ,
 • pagaidi

9. Accord in appearance with

 • "You don't look your age!"
  synonym:
 • look

9. Pēc izskata

 • "Jūs neizskatāties pēc sava vecuma!"
  sinonīms:
 • paskaties

10. Have faith or confidence in

 • "You can count on me to help you any time"
 • "Look to your friends for support"
 • "You can bet on that!"
 • "Depend on your family in times of crisis"
  synonym:
 • count
 • ,
 • bet
 • ,
 • depend
 • ,
 • look
 • ,
 • calculate
 • ,
 • reckon

10. Ir ticība vai uzticība

 • "Jūs varat paļauties uz mani, lai jūs jebkurā laikā palīdzētu"
 • "Skatieties uz draugiem, lai saņemtu atbalstu"
 • "Jūs varat par to derēt!"
 • "Dependē uz savu ģimeni krīzes laikā"
  sinonīms:
 • skaits
 • ,
 • derēt
 • ,
 • atkarīgs
 • ,
 • paskaties
 • ,
 • aprēķinu
 • ,
 • rēķini

Examples of using

Tom still doesn't look like he's having much fun.
Toms joprojām neizskatās, ka viņam būtu daudz prieka.
How will future cities look like?
Kā izskatīsies nākamās pilsētas?
Red doesn't look good on Mary.
Sarkans neizskatās labi uz Mariju.