Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "live" into Latvian language

Vārda "dzīvot" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Live

[Dzīvot]
/laɪv/

verb

1. Inhabit or live in

 • Be an inhabitant of
 • "People lived in africa millions of years ago"
 • "The people inhabited the islands that are now deserted"
 • "This kind of fish dwells near the bottom of the ocean"
 • "Deer are populating the woods"
  synonym:
 • populate
 • ,
 • dwell
 • ,
 • live
 • ,
 • inhabit

1. Apdzīvot vai dzīvot

 • Būt iedzīvotājam
 • "Cilvēki āfrikā dzīvoja pirms miljoniem gadu"
 • "Cilvēki apdzīvoja salas, kuras tagad ir pamestas"
 • "Šāda veida zivis dzīvo netālu no okeāna dibena"
 • "Dēlis apdzīvo mežu"
  sinonīms:
 • apdzīvot
 • ,
 • mājoklis
 • ,
 • dzīvot

2. Lead a certain kind of life

 • Live in a certain style
 • "We had to live frugally after the war"
  synonym:
 • live

2. Vadīt noteikta veida dzīvi

 • Dzīvo noteiktā stilā
 • "Mums bija jādzīvo taupīgi pēc kara"
  sinonīms:
 • dzīvot

3. Continue to live through hardship or adversity

 • "We went without water and food for 3 days"
 • "These superstitions survive in the backwaters of america"
 • "The race car driver lived through several very serious accidents"
 • "How long can a person last without food and water?"
  synonym:
 • survive
 • ,
 • last
 • ,
 • live
 • ,
 • live on
 • ,
 • go
 • ,
 • endure
 • ,
 • hold up
 • ,
 • hold out

3. Turpināt dzīvot grūtību vai nepatikšanas dēļ

 • "Mēs 3 dienas gājām bez ūdens un pārtikas"
 • "Šīs māņticības izdzīvo amerikas aizmugurē"
 • "Rase automašīnas vadītājs pārdzīvoja vairākus ļoti nopietnus negadījumus"
 • "Cik ilgi cilvēks var ilgt bez ēdiena un ūdens?"
  sinonīms:
 • izdzīvot
 • ,
 • pēdējais
 • ,
 • dzīvot
 • ,
 • iet
 • ,
 • paciest
 • ,
 • turies

4. Support oneself

 • "He could barely exist on such a low wage"
 • "Can you live on $2000 a month in new york city?"
 • "Many people in the world have to subsist on $1 a day"
  synonym:
 • exist
 • ,
 • survive
 • ,
 • live
 • ,
 • subsist

4. Atbalstīt sevi

 • "Viņš tik tikko varēja pastāvēt pēc tik zemas algas"
 • "Vai jūs varat dzīvot $ 2000 mēnesī ņujorkā?"
 • "Daudziem cilvēkiem pasaulē ir jāatsakās no $ 1 dienā"
  sinonīms:
 • pastāv
 • ,
 • izdzīvot
 • ,
 • dzīvot
 • ,
 • apakšnieks

5. Have life, be alive

 • "Our great leader is no more"
 • "My grandfather lived until the end of war"
  synonym:
 • be
 • ,
 • live

5. Ir dzīve, esi dzīvs

 • "Mūsu lieliskais vadītājs vairs nav"
 • "Mans vectēvs dzīvoja līdz kara beigām"
  sinonīms:
 • būt
 • ,
 • dzīvot

6. Have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations

 • "I know the feeling!"
 • "Have you ever known hunger?"
 • "I have lived a kind of hell when i was a drug addict"
 • "The holocaust survivors have lived a nightmare"
 • "I lived through two divorces"
  synonym:
 • know
 • ,
 • experience
 • ,
 • live

6. Ir pirmās puses zināšanas par valstīm, situācijām, emocijām vai sajūtām

 • "Es zinu sajūtu!"
 • "Vai jūs kādreiz esat zinājis badu?"
 • "Es esmu dzīvojis sava veida ellē, kad biju narkomāns"
 • "Holokausta pārdzīvojušie ir dzīvojuši murgu"
 • "Es pārdzīvoju divas šķiršanās"
  sinonīms:
 • zināt
 • ,
 • pieredze
 • ,
 • dzīvot

7. Pursue a positive and satisfying existence

 • "You must accept yourself and others if you really want to live"
  synonym:
 • live

7. Īstenot pozitīvu un apmierinošu eksistenci

 • "Jums ir jāpieņem sev un citiem, ja jūs patiešām vēlaties dzīvot"
  sinonīms:
 • dzīvot

adjective

1. Actually being performed at the time of hearing or viewing

 • "A live television program"
 • "Brought to you live from lincoln center"
 • "Live entertainment involves performers actually in the physical presence of a live audience"
  synonym:
 • live
 • ,
 • unrecorded

1. Faktiski tiek veikts dzirdes vai skatīšanās laikā

 • "Dzīvas televīzijas programma"
 • "Izraisīts jums dzīvot no linkolna centra"
 • "Dzīva izklaide ir saistīta ar izpildītājiem, kas faktiski atrodas dzīvas auditorijas fiziskajā klātbūtnē"
  sinonīms:
 • dzīvot
 • ,
 • nav ierakstīts

2. Exerting force or containing energy

 • "Live coals"
 • "Tossed a live cigarette out the window"
 • "Got a shock from a live wire"
 • "Live ore is unmined ore"
 • "A live bomb"
 • "A live ball is one in play"
  synonym:
 • live

2. Spēka vai enerģijas piedevas

 • "Dzīvas ogles"
 • "Izlēca dzīvu cigareti pa logu"
 • "Izdarīja triecienu no dzīva stieples"
 • "Dzīva rūda ir neminēta rūda"
 • "Dzīva bumba"
 • "Dzīva bumba ir viena spēlē"
  sinonīms:
 • dzīvot

3. Possessing life

 • "The happiest person alive"
 • "The nerve is alive"
 • "Doctors are working hard to keep him alive"
 • "Burned alive"
 • "A live canary"
  synonym:
 • alive(p)
 • ,
 • live

3. Piemīt dzīve

 • "Laimīgākais cilvēks dzīvs"
 • "Nervs ir dzīvs"
 • "Ārsti smagi strādā, lai viņu uzturētu dzīvu"
 • "Apburts dzīvs"
 • "Dzīva kanārijputniņš"
  sinonīms:
 • dzīvs ( p )
 • ,
 • dzīvot

4. Highly reverberant

 • "A live concert hall"
  synonym:
 • live(a)

4. Ļoti pārvērtīgs

 • "Dzīva koncertzāle"
  sinonīms:
 • dzīvo ( a )

5. Charged with an explosive

 • "Live ammunition"
 • "A live bomb"
  synonym:
 • live

5. Apsūdzēts sprādzienā

 • "Dzīva munīcija"
 • "Dzīva bumba"
  sinonīms:
 • dzīvot

6. Elastic

 • Rebounds readily
 • "Clean bouncy hair"
 • "A lively tennis ball"
 • "As resilient as seasoned hickory"
 • "Springy turf"
  synonym:
 • bouncy
 • ,
 • live
 • ,
 • lively
 • ,
 • resilient
 • ,
 • springy

6. Elastīga

 • Atlēkušās bumbas viegli
 • "Tīra bouncy mati"
 • "Dzīvīga tenisa bumba"
 • "Tik izturīgs kā garšīgs hickory"
 • "Pavasara kūdra"
  sinonīms:
 • atlēcība
 • ,
 • dzīvot
 • ,
 • dzīvs
 • ,
 • izturīgs
 • ,
 • pavasarīgs

7. Abounding with life and energy

 • "The club members are a really live bunch"
  synonym:
 • live

7. Ar dzīvi un enerģiju

 • "Kluba biedri ir patiešām dzīvs bariņš"
  sinonīms:
 • dzīvot

8. In current use or ready for use

 • "Live copy is ready to be set in type or already set but not yet proofread"
  synonym:
 • live

8. Pašreizējā lietošanā vai lietošanai gatavā

 • "Tiešā kopija ir gatava iestatīt tipā vai jau iestatītā, bet vēl nav korektūra"
  sinonīms:
 • dzīvot

9. Of current relevance

 • "A live issue"
 • "Still a live option"
  synonym:
 • live

9. Pašreizējā atbilstība

 • "Dzīvs jautājums"
 • "Joprojām ir dzīva iespēja"
  sinonīms:
 • dzīvot

10. Charged or energized with electricity

 • "A hot wire"
 • "A live wire"
  synonym:
 • hot
 • ,
 • live

10. Iekasēta vai enerģijas ar elektrību

 • "Karsts vads"
 • "Dzīvs vads"
  sinonīms:
 • karsts
 • ,
 • dzīvot

11. Capable of erupting

 • "A live volcano"
 • "The volcano is very much alive"
  synonym:
 • alive
 • ,
 • live

11. Spēj izvirdumu

 • "Dzīvs vulkāns"
 • "Vulkāns ir ļoti dzīvs"
  sinonīms:
 • dzīvs
 • ,
 • dzīvot

adverb

1. Not recorded

 • "The opera was broadcast live"
  synonym:
 • live

1. Nav reģistrēts

 • "Operācija tika pārraidīta tiešraidē"
  sinonīms:
 • dzīvot

Examples of using

I live here all year round now.
Es šeit dzīvoju visu gadu.
I live in a quiet neighborhood.
Es dzīvoju klusā apkārtnē.
I live quite near here.
Es dzīvoju diezgan tuvu šeit.