Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lick" into Latvian language

Vārda "laizīt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Lick

[Laizīt]
/lɪk/

noun

1. A salt deposit that animals regularly lick

  synonym:
 • salt lick
 • ,
 • lick

1. Sāls nogulsnes, ko dzīvnieki regulāri laiza

  sinonīms:
 • sāls laizīt
 • ,
 • laizīt

2. Touching with the tongue

 • "The dog's laps were warm and wet"
  synonym:
 • lick
 • ,
 • lap

2. Pieskaroties ar mēli

 • "Suņa klēpji bija silti un slapji"
  sinonīms:
 • laizīt
 • ,
 • klēpis

3. (boxing) a blow with the fist

 • "I gave him a clout on his nose"
  synonym:
 • punch
 • ,
 • clout
 • ,
 • poke
 • ,
 • lick
 • ,
 • biff
 • ,
 • slug

3. (bokss) sitiens ar dūri

 • "Es viņam atstāju ietekmi uz degunu"
  sinonīms:
 • perforators
 • ,
 • clout
 • ,
 • iedurt
 • ,
 • laizīt
 • ,
 • biff
 • ,
 • gliemezis

verb

1. Beat thoroughly and conclusively in a competition or fight

 • "We licked the other team on sunday!"
  synonym:
 • cream
 • ,
 • bat
 • ,
 • clobber
 • ,
 • drub
 • ,
 • thrash
 • ,
 • lick

1. Sitiet pamatīgi un pārliecinoši sacensībās vai cīņā

 • "Svētdien laizījām otru komandu!"
  sinonīms:
 • krēms
 • ,
 • sikspārnis
 • ,
 • klobers
 • ,
 • drum
 • ,
 • thrash
 • ,
 • laizīt

2. Pass the tongue over

 • "The dog licked her hand"
  synonym:
 • lick
 • ,
 • lap

2. Nodod mēli

 • "Suns laizīja viņas roku"
  sinonīms:
 • laizīt
 • ,
 • klēpis

3. Find the solution to (a problem or question) or understand the meaning of

 • "Did you solve the problem?"
 • "Work out your problems with the boss"
 • "This unpleasant situation isn't going to work itself out"
 • "Did you get it?"
 • "Did you get my meaning?"
 • "He could not work the math problem"
  synonym:
 • solve
 • ,
 • work out
 • ,
 • figure out
 • ,
 • puzzle out
 • ,
 • lick
 • ,
 • work

3. Atrodiet (problēmas vai jautājuma) risinājumu vai saprotiet tā nozīmi

 • "Vai jūs atrisinājāt problēmu?"
 • "Izstrādājiet savas problēmas ar priekšnieku"
 • "Šī nepatīkamā situācija pati par sevi neizdosies"
 • "Vai tu to dabūji?"
 • "Vai jūs sapratāt manu nozīmi?"
 • "Viņš nevarēja atrisināt matemātikas uzdevumu"
  sinonīms:
 • atrisināt
 • ,
 • trenēties
 • ,
 • izdomāt
 • ,
 • mīkla ārā
 • ,
 • laizīt
 • ,
 • darbs

4. Take up with the tongue

 • "The cat lapped up the milk"
 • "The cub licked the milk from its mother's breast"
  synonym:
 • lap
 • ,
 • lap up
 • ,
 • lick

4. Paņem ar mēli

 • "Kaķis uzsita pienu"
 • "Mazulis laizīja pienu no mātes krūtīm"
  sinonīms:
 • klēpis
 • ,
 • klēpī uz augšu
 • ,
 • laizīt