Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "liberate" into Latvian language

Vārda "atbrīvot" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Liberate

[Atbrīvot]
/lɪbəret/

verb

1. Give equal rights to

 • Of women and minorities
  synonym:
 • emancipate
 • ,
 • liberate

1. Piešķirt vienādas tiesības uz

 • Sieviešu un minoritāšu
  sinonīms:
 • emancipēt
 • ,
 • atbrīvot

2. Grant freedom to

 • Free from confinement
  synonym:
 • free
 • ,
 • liberate
 • ,
 • release
 • ,
 • unloose
 • ,
 • unloosen
 • ,
 • loose

2. Piešķirt brīvību

 • Brīvs no ieslodzījuma
  sinonīms:
 • bezmaksas
 • ,
 • atbrīvot
 • ,
 • atraisīt
 • ,
 • neatbrīvot
 • ,
 • vaļīgs

3. Grant freedom to

 • "The students liberated their slaves upon graduating from the university"
  synonym:
 • liberate
 • ,
 • set free

3. Piešķirt brīvību

 • "Studenti atbrīvoja savus vergus pēc universitātes beigšanas"
  sinonīms:
 • atbrīvot

4. Release (gas or energy) as a result of a chemical reaction or physical decomposition

  synonym:
 • release
 • ,
 • free
 • ,
 • liberate

4. Izdalīšanās (gāze vai enerģija) ķīmiskas reakcijas vai fizikālas sadalīšanās rezultātā

  sinonīms:
 • atbrīvot
 • ,
 • bezmaksas

Examples of using

Actually I wanted to be a damsel in a tower guarded by seven dragons, and then a prince on a white horse would chop off the dragons' heads and liberate me.
Patiesībā es gribēju būt meitene tornī, kuru apsargā septiņi pūķi, un tad princis baltā zirgā nocirta pūķiem galvas un atbrīvoja mani.