Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lesson" into Latvian language

Vārda "mācība" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Lesson

[Nodarbība]
/lɛsən/

noun

1. A unit of instruction

 • "He took driving lessons"
  synonym:
 • lesson

1. Instrukciju vienība

 • "Viņš veica braukšanas nodarbības"
  sinonīms:
 • nodarbība

2. Punishment intended as a warning to others

 • "They decided to make an example of him"
  synonym:
 • example
 • ,
 • deterrent example
 • ,
 • lesson
 • ,
 • object lesson

2. Sods, kas paredzēts kā brīdinājums citiem

 • "Viņi nolēma viņam rādīt piemēru"
  sinonīms:
 • piemērs
 • ,
 • preventīvs piemērs
 • ,
 • nodarbība
 • ,
 • objekta nodarbība

3. The significance of a story or event

 • "The moral of the story is to love thy neighbor"
  synonym:
 • moral
 • ,
 • lesson

3. Stāsta vai pasākuma nozīme

 • "Stāsta morāle ir mīlēt savu tuvāko"
  sinonīms:
 • morāls
 • ,
 • nodarbība

4. A task assigned for individual study

 • "He did the lesson for today"
  synonym:
 • lesson

4. Uzdevums, kas piešķirts individuālam pētījumam

 • "Viņš šodien nodarbojās"
  sinonīms:
 • nodarbība

Examples of using

Bet you thought we were all done talking about the lesson?
Bet jūs domājāt, ka mēs visi esam darījuši runājam par mācību?
Today I've learned a valuable lesson.
Šodien esmu iemācījies vērtīgu mācību.
I hope you learned your lesson.
Es ceru, ka jūs iemācījāties savu mācību.