Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "leave" into Latvian language

Vārda "aiziet" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Leave

[Atstāt]
/liv/

noun

1. The period of time during which you are absent from work or duty

 • "A ten day's leave to visit his mother"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • leave of absence

1. Laika periods, kurā jūs neesat darbā vai dežūras

 • "Desmit dienu atvaļinājums, lai apciemotu māti"
  sinonīms:
 • atstāt
 • ,
 • atvaļinājums

2. Permission to do something

 • "She was granted leave to speak"
  synonym:
 • leave

2. Atļauja kaut ko darīt

 • "Viņai tika dota atļauja runāt"
  sinonīms:
 • atstāt

3. The act of departing politely

 • "He disliked long farewells"
 • "He took his leave"
 • "Parting is such sweet sorrow"
  synonym:
 • farewell
 • ,
 • leave
 • ,
 • leave-taking
 • ,
 • parting

3. Pieklājīgas aiziešanas akts

 • "Viņam nepatika ilgas atvadas"
 • "Viņš paņēma atvaļinājumu"
 • "Šķiršanās ir tik saldas bēdas"
  sinonīms:
 • ardievas
 • ,
 • atstāt
 • ,
 • atvaļinājuma ņemšana
 • ,
 • šķiršanās

verb

1. Go away from a place

 • "At what time does your train leave?"
 • "She didn't leave until midnight"
 • "The ship leaves at midnight"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • go forth
 • ,
 • go away

1. Ej prom no vietas

 • "Kādā laikā jūsu vilciens atiet?"
 • "Viņa aizgāja tikai pusnaktī"
 • "Kuģis atiet pusnaktī"
  sinonīms:
 • atstāt
 • ,
 • ejiet uz priekšu
 • ,
 • ej prom

2. Go and leave behind, either intentionally or by neglect or forgetfulness

 • "She left a mess when she moved out"
 • "His good luck finally left him"
 • "Her husband left her after 20 years of marriage"
 • "She wept thinking she had been left behind"
  synonym:
 • leave

2. Ejiet un atstājiet aiz sevis tīši vai nolaidības vai aizmāršības dēļ

 • "Viņa atstāja nekārtību, kad izvācās"
 • "Viņa veiksme beidzot viņu pameta"
 • "Viņas vīrs viņu pameta pēc 20 laulības gadiem"
 • "Viņa raudāja, domādama, ka ir atstāta novārtā"
  sinonīms:
 • atstāt

3. Act or be so as to become in a specified state

 • "The inflation left them penniless"
 • "The president's remarks left us speechless"
  synonym:
 • leave

3. Rīkojieties vai esiet tā, lai kļūtu noteiktā stāvoklī

 • "Inflācija atstāja viņus bez naudas"
 • "Prezidenta izteikumi atstāja mūs bez vārdiem"
  sinonīms:
 • atstāt

4. Leave unchanged or undisturbed or refrain from taking

 • "Leave it as is"
 • "Leave the young fawn alone"
 • "Leave the flowers that you see in the park behind"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • leave alone
 • ,
 • leave behind

4. Atstājiet nemainītu vai netraucētu vai atturieties no lietošanas

 • "Atstājiet to tādu, kāds tas ir"
 • "Atstājiet jauno briedi vienu"
 • "Atstājiet ziedus, ko redzat parkā aiz muguras"
  sinonīms:
 • atstāt
 • ,
 • aiziet viens
 • ,
 • atstāt aiz

5. Move out of or depart from

 • "Leave the room"
 • "The fugitive has left the country"
  synonym:
 • exit
 • ,
 • go out
 • ,
 • get out
 • ,
 • leave

5. Izvākties no vai izbraukt no

 • "Atstājiet istabu"
 • "Bēglis ir pametis valsti"
  sinonīms:
 • iziet
 • ,
 • iziet ārā
 • ,
 • izkāpiet
 • ,
 • atstāt

6. Make a possibility or provide opportunity for

 • Permit to be attainable or cause to remain
 • "This leaves no room for improvement"
 • "The evidence allows only one conclusion"
 • "Allow for mistakes"
 • "Leave lots of time for the trip"
 • "This procedure provides for lots of leeway"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • allow for
 • ,
 • allow
 • ,
 • provide

6. Radīt iespēju vai nodrošināt iespēju

 • Atļauja būt sasniedzamai vai likt palikt
 • "Tas neatstāj vietu uzlabojumiem"
 • "Pierādījumi pieļauj tikai vienu secinājumu"
 • "Atļaut kļūdām"
 • "Atstājiet daudz laika ceļojumam"
 • "Šī procedūra nodrošina lielu rīcības brīvību"
  sinonīms:
 • atstāt
 • ,
 • atļaut
 • ,
 • nodrošināt

7. Have as a result or residue

 • "The water left a mark on the silk dress"
 • "Her blood left a stain on the napkin"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • result
 • ,
 • lead

7. Rezultātā vai atlikumā

 • "Ūdens atstāja pēdas uz zīda kleitas"
 • "Viņas asinis atstāja traipu uz salvetes"
  sinonīms:
 • atstāt
 • ,
 • rezultāts
 • ,
 • vadīt

8. Remove oneself from an association with or participation in

 • "She wants to leave"
 • "The teenager left home"
 • "She left her position with the red cross"
 • "He left the senate after two terms"
 • "After 20 years with the same company, she pulled up stakes"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • depart
 • ,
 • pull up stakes

8. Izņemiet sevi no asociācijas vai dalības tajā

 • "Viņa vēlas doties prom"
 • "Pusaudzis aizgāja no mājām"
 • "Viņa atstāja savu amatu sarkanajā krustā"
 • "Viņš pameta senātu pēc diviem termiņiem"
 • "Pēc 20 gadiem tajā pašā uzņēmumā viņa palielināja likmes"
  sinonīms:
 • atstāt
 • ,
 • izbraukt
 • ,
 • pavelciet likmes

9. Put into the care or protection of someone

 • "He left the decision to his deputy"
 • "Leave your child the nurse's care"
  synonym:
 • entrust
 • ,
 • leave

9. Nodot kāda aprūpē vai aizsardzībā

 • "Viņš lēmumu atstāja savam vietniekam"
 • "Atstājiet savu bērnu medmāsas aprūpē"
  sinonīms:
 • uzticēt
 • ,
 • atstāt

10. Leave or give by will after one's death

 • "My aunt bequeathed me all her jewelry"
 • "My grandfather left me his entire estate"
  synonym:
 • bequeath
 • ,
 • will
 • ,
 • leave

10. Atstājiet vai dodiet pēc vēlēšanās pēc nāves

 • "Mana tante man novēlēja visas savas rotaslietas"
 • "Mans vectēvs man atstāja visu savu īpašumu"
  sinonīms:
 • novēlēt
 • ,
 • būs
 • ,
 • atstāt

11. Have left or have as a remainder

 • "That left the four of us"
 • "19 minus 8 leaves 11"
  synonym:
 • leave

11. Ir atstājuši vai ir atlikuši

 • "Tas atstāja mūs četrus"
 • "19 mīnus 8 lapas 11"
  sinonīms:
 • atstāt

12. Be survived by after one's death

 • "He left six children"
 • "At her death, she left behind her husband and 11 cats"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • leave behind

12. Izdzīvojiet pēc nāves

 • "Viņš atstāja sešus bērnus"
 • "Pēc viņas nāves viņa atstāja savu vīru un 11 kaķus"
  sinonīms:
 • atstāt
 • ,
 • atstāt aiz

13. Transmit (knowledge or skills)

 • "Give a secret to the russians"
 • "Leave your name and address here"
 • "Impart a new skill to the students"
  synonym:
 • impart
 • ,
 • leave
 • ,
 • give
 • ,
 • pass on

13. Pārraidīt (zināšanas vai prasmes)

 • "Dodiet noslēpumu krieviem"
 • "Atstājiet šeit savu vārdu un adresi"
 • "Piešķirt studentiem jaunu prasmi"
  sinonīms:
 • piešķirt
 • ,
 • atstāt
 • ,
 • dot
 • ,
 • nodot tālāk

14. Leave behind unintentionally

 • "I forgot my umbrella in the restaurant"
 • "I left my keys inside the car and locked the doors"
  synonym:
 • forget
 • ,
 • leave

14. Atstājiet aiz sevis netīši

 • "Es aizmirsu savu lietussargu restorānā"
 • "Es atstāju savas atslēgas automašīnā un aizslēdzu durvis"
  sinonīms:
 • aizmirstiet
 • ,
 • atstāt

Examples of using

Mary is on maternity leave.
Marija ir grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā.
Have you already decided what time you're going to leave?
Vai esat jau izlēmis, cikos dosieties prom?
To my surprise, since Tatoeba has been back up, nobody has made any corrections to my sentences. Either my English has rapidly improved and I now produce good sentences only, which is way doubtful, or the users have simply decided to leave me alone and let me write whatever comes to my mind.
Man par pārsteigumu, kopš Tatoeba ir atgriezusies, neviens manos teikumos nav veicis nekādus labojumus. Vai nu mana angļu valoda ir strauji uzlabojusies, un tagad es veidoju tikai labus teikumus, kas ir daudz apšaubāmi, vai arī lietotāji vienkārši ir nolēmuši atstāt mani vienu un ļaut man rakstīt visu, kas man ienāk prātā.