Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lead" into Latvian language

Vārda "svins" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Lead

[Svins]
/lɛd/

noun

1. An advantage held by a competitor in a race

 • "He took the lead at the last turn"
  synonym:
 • lead

1. Priekšrocība, ko sacensību konkurents tur sacīkstēs

 • "Viņš izvirzījās vadībā pēdējā pagriezienā"
  sinonīms:
 • svins

2. A soft heavy toxic malleable metallic element

 • Bluish white when freshly cut but tarnishes readily to dull grey
 • "The children were playing with lead soldiers"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • Pb
 • ,
 • atomic number 82

2. Mīksts, smags toksisks kaļams metālisks elements

 • Zilgani balts, kad svaigi sagriezts, bet viegli lakas līdz blāvi pelēks
 • "Bērni spēlēja ar vadošajiem karavīriem"
  sinonīms:
 • svins
 • ,
 • Pb
 • ,
 • atomu numurs 82

3. Evidence pointing to a possible solution

 • "The police are following a promising lead"
 • "The trail led straight to the perpetrator"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • track
 • ,
 • trail

3. Pierādījumi, kas norāda uz iespējamo risinājumu

 • "Policija seko daudzsološam vadībai"
 • "Taka veda tieši uz vainīgo"
  sinonīms:
 • svins
 • ,
 • trase
 • ,
 • taka

4. A position of leadership (especially in the phrase `take the lead')

 • "He takes the lead in any group"
 • "We were just waiting for someone to take the lead"
 • "They didn't follow our lead"
  synonym:
 • lead

4. Vadības pozīcija ( it īpaši frāzē “ņem vadību” )

 • "Viņš uzņemas vadību jebkurā grupā"
 • "Mēs tikai gaidījām, kad kāds uzņemsies vadību"
 • "Viņi nesekoja mūsu vadībai"
  sinonīms:
 • svins

5. The angle between the direction a gun is aimed and the position of a moving target (correcting for the flight time of the missile)

  synonym:
 • lead

5. Leņķis starp ieroča virzienu un kustīga mērķa ( atrašanās vietu, kas koriģē raķetes lidojuma laiku )

  sinonīms:
 • svins

6. The introductory section of a story

 • "It was an amusing lead-in to a very serious matter"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • lead-in
 • ,
 • lede

6. Stāsta ievaddaļa

 • "Tas bija uzjautrinošs ļoti nopietna jautājuma vadonis"
  sinonīms:
 • svins
 • ,
 • svina
 • ,
 • lede

7. (sports) the score by which a team or individual is winning

  synonym:
 • lead

7. ( sports ) rezultāts, ar kuru uzvar komanda vai indivīds

  sinonīms:
 • svins

8. An actor who plays a principal role

  synonym:
 • star
 • ,
 • principal
 • ,
 • lead

8. Aktieris, kuram ir galvenā loma

  sinonīms:
 • zvaigzne
 • ,
 • pamatsumma
 • ,
 • svins

9. (baseball) the position taken by a base runner preparing to advance to the next base

 • "He took a long lead off first"
  synonym:
 • lead

9. ( bāzes bumba ) pozīcija, ko ieņem bāzes skrējējs, kurš gatavojas virzīties uz nākamo bāzi

 • "Viņš vispirms veica garu pārsvaru"
  sinonīms:
 • svins

10. An indication of potential opportunity

 • "He got a tip on the stock market"
 • "A good lead for a job"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • lead
 • ,
 • steer
 • ,
 • confidential information
 • ,
 • wind
 • ,
 • hint

10. Norāde par iespējamo iespēju

 • "Viņš ieguva padomu akciju tirgū"
 • "Labs darba vadonis"
  sinonīms:
 • padoms
 • ,
 • svins
 • ,
 • stūrēt
 • ,
 • konfidenciāla informācija
 • ,
 • vējš
 • ,
 • mājiens

11. A news story of major importance

  synonym:
 • lead
 • ,
 • lead story

11. Ziņu stāsts par lielu nozīmi

  sinonīms:
 • svins
 • ,
 • galvenais stāsts

12. The timing of ignition relative to the position of the piston in an internal-combustion engine

  synonym:
 • spark advance
 • ,
 • lead

12. Aizdegšanās laiks attiecībā pret virzuļa stāvokli iekšējā sadegšanas motorā

  sinonīms:
 • dzirksteļojums
 • ,
 • svins

13. Restraint consisting of a rope (or light chain) used to restrain an animal

  synonym:
 • leash
 • ,
 • tether
 • ,
 • lead

13. Ierobežotājsistēma, kas sastāv no virves ( vai gaismas ķēdes ), ko izmanto dzīvnieka savaldīšanai

  sinonīms:
 • pavadas
 • ,
 • piesiet
 • ,
 • svins

14. Thin strip of metal used to separate lines of type in printing

  synonym:
 • lead
 • ,
 • leading

14. Plāna metāla sloksne, ko izmanto, lai atdalītu tipa līnijas drukāšanā

  sinonīms:
 • svins
 • ,
 • vadīšana

15. Mixture of graphite with clay in different degrees of hardness

 • The marking substance in a pencil
  synonym:
 • lead
 • ,
 • pencil lead

15. Grafīta maisījums ar mālu dažādās cietības pakāpēs

 • Marķēšanas viela zīmulī
  sinonīms:
 • svins
 • ,
 • zīmuļa svins

16. A jumper that consists of a short piece of wire

 • "It was a tangle of jumper cables and clip leads"
  synonym:
 • jumper cable
 • ,
 • jumper lead
 • ,
 • lead
 • ,
 • booster cable

16. Džemperis, kas sastāv no īsa stieples gabala

 • "Tas bija džempera kabeļu un saspraudes vadu juceklis"
  sinonīms:
 • džempera kabelis
 • ,
 • džempera pārsvars
 • ,
 • svins
 • ,
 • pastiprinātāja kabelis

17. The playing of a card to start a trick in bridge

 • "The lead was in the dummy"
  synonym:
 • lead

17. Kartes spēlēšana, lai sāktu triku tiltā

 • "Vads bija manekenā"
  sinonīms:
 • svins

verb

1. Take somebody somewhere

 • "We lead him to our chief"
 • "Can you take me to the main entrance?"
 • "He conducted us to the palace"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • take
 • ,
 • direct
 • ,
 • conduct
 • ,
 • guide

1. Kaut kur paņemt kādu

 • "Mēs viņu vedam pie mūsu priekšnieka"
 • "Vai jūs varat mani aizvest uz galveno ieeju?"
 • "Viņš mūs veda uz pili"
  sinonīms:
 • svins
 • ,
 • ņemt
 • ,
 • tiešs
 • ,
 • rīcība
 • ,
 • ceļvedis

2. Have as a result or residue

 • "The water left a mark on the silk dress"
 • "Her blood left a stain on the napkin"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • result
 • ,
 • lead

2. Ir rezultāts vai atlikums

 • "Ūdens atstāja atzīmi uz zīda kleitas"
 • "Viņas asinis atstāja traipu uz salvetes"
  sinonīms:
 • atstāt
 • ,
 • rezultāts
 • ,
 • svins

3. Tend to or result in

 • "This remark lead to further arguments among the guests"
  synonym:
 • lead

3. Mēdz vai izraisīt

 • "Šī piezīme rada papildu argumentus viesu vidū"
  sinonīms:
 • svins

4. Travel in front of

 • Go in advance of others
 • "The procession was headed by john"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • head

4. Ceļojums priekšā

 • Dodieties tālāk par citiem
 • "Resionu vadīja jānis"
  sinonīms:
 • svins
 • ,
 • galva

5. Cause to undertake a certain action

 • "Her greed led her to forge the checks"
  synonym:
 • lead

5. Iemesls veikt noteiktu rīcību

 • "Viņas alkatība lika viņai viltot pārbaudes"
  sinonīms:
 • svins

6. Stretch out over a distance, space, time, or scope

 • Run or extend between two points or beyond a certain point
 • "Service runs all the way to cranbury"
 • "His knowledge doesn't go very far"
 • "My memory extends back to my fourth year of life"
 • "The facts extend beyond a consideration of her personal assets"
  synonym:
 • run
 • ,
 • go
 • ,
 • pass
 • ,
 • lead
 • ,
 • extend

6. Izstiepties no attāluma, telpas, laika vai darbības jomas

 • Skriet vai pagarināt starp diviem punktiem vai pēc noteikta punkta
 • "Pakalpojums ved visu ceļu uz kranberiju"
 • "Viņa zināšanas neiet ļoti tālu"
 • "Mana atmiņa sniedzas atpakaļ uz manu ceturto dzīves gadu"
 • "Fakti pārsniedz viņas personīgo aktīvu izskatīšanu"
  sinonīms:
 • skriet
 • ,
 • iet
 • ,
 • caurlaide
 • ,
 • svins
 • ,
 • pagarinājums

7. Be in charge of

 • "Who is heading this project?"
  synonym:
 • head
 • ,
 • lead

7. Būt atbildīgam

 • "Kas vada šo projektu?"
  sinonīms:
 • galva
 • ,
 • svins

8. Be ahead of others

 • Be the first
 • "She topped her class every year"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • top

8. Esiet priekšā citiem

 • Būt pirmajam
 • "Viņa katru gadu pārspēja savu klasi"
  sinonīms:
 • svins
 • ,
 • top

9. Be conducive to

 • "The use of computers in the classroom lead to better writing"
  synonym:
 • contribute
 • ,
 • lead
 • ,
 • conduce

9. Veicināt

 • "Datoru izmantošana klasē rada labāku rakstīšanu"
  sinonīms:
 • ieguldījums
 • ,
 • svins
 • ,
 • čaula

10. Lead, as in the performance of a composition

 • "Conduct an orchestra
 • Barenboim conducted the chicago symphony for years"
  synonym:
 • conduct
 • ,
 • lead
 • ,
 • direct

10. Svins, tāpat kā kompozīcijas veikšanā

 • "Vadīt orķestri
 • Barenboims gadiem ilgi vadīja čikāgas simfoniju"
  sinonīms:
 • rīcība
 • ,
 • svins
 • ,
 • tiešs

11. Lead, extend, or afford access

 • "This door goes to the basement"
 • "The road runs south"
  synonym:
 • go
 • ,
 • lead

11. Svins, paplašiniet vai dodiet piekļuvi

 • "Šīs durvis iet uz pagrabu"
 • "Ceļš ved uz dienvidiem"
  sinonīms:
 • iet
 • ,
 • svins

12. Move ahead (of others) in time or space

  synonym:
 • precede
 • ,
 • lead

12. Virzieties uz priekšu ( no citiem ) laikā vai telpā

  sinonīms:
 • pirms
 • ,
 • svins

13. Cause something to pass or lead somewhere

 • "Run the wire behind the cabinet"
  synonym:
 • run
 • ,
 • lead

13. Kaut ko pasniegt vai vadīt

 • "Skrieniet vadu aiz skapja"
  sinonīms:
 • skriet
 • ,
 • svins

14. Preside over

 • "John moderated the discussion"
  synonym:
 • moderate
 • ,
 • chair
 • ,
 • lead

14. Prezidē

 • "Džons vadīja diskusiju"
  sinonīms:
 • mērens
 • ,
 • krēsls
 • ,
 • svins

Examples of using

Does this path lead to the train station?
Vai šis ceļš ved uz dzelzceļa staciju?
If small mistakes are not corrected at once, they may lead to serious problems.
Ja nelielas kļūdas uzreiz netiek labotas, tās var izraisīt nopietnas problēmas.
May God lead you to the right way.
Lai Dievs ved jūs uz pareizo ceļu.