Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "last" into Latvian language

Vārda "pēdējais" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Last

[Pēdējais]
/læst/

noun

1. The temporal end

 • The concluding time
 • "The stopping point of each round was signaled by a bell"
 • "The market was up at the finish"
 • "They were playing better at the close of the season"
  synonym:
 • stopping point
 • ,
 • finale
 • ,
 • finis
 • ,
 • finish
 • ,
 • last
 • ,
 • conclusion
 • ,
 • close

1. Laika gals

 • Noslēguma laiks
 • "Katras kārtas pieturas punkts tika signalizēts ar zvanu"
 • "Tirgus bija augšā finišā"
 • "Sezonas beigās viņi spēlēja labāk"
  sinonīms:
 • apstāšanās punkts
 • ,
 • fināls
 • ,
 • finis
 • ,
 • pabeigt
 • ,
 • pēdējā
 • ,
 • secinājums
 • ,
 • aizvērt

2. The last or lowest in an ordering or series

 • "He was the last to leave"
 • "He finished an inglorious last"
  synonym:
 • last

2. Pēdējais vai zemākais pasūtījumā vai sērijā

 • "Viņš bija pēdējais, kas aizgāja"
 • "Viņš pabeidza neslavas cienīgu pēdējo"
  sinonīms:
 • pēdējā

3. A person's dying act

 • The final thing a person can do
 • "He breathed his last"
  synonym:
 • last

3. Cilvēka mirstoša darbība

 • Pēdējā lieta, ko cilvēks var darīt
 • "Viņš elpoja savu pēdējo"
  sinonīms:
 • pēdējā

4. The time at which life ends

 • Continuing until dead
 • "She stayed until his death"
 • "A struggle to the last"
  synonym:
 • death
 • ,
 • last

4. Laiks, kurā dzīve beidzas

 • Turpinās līdz mirušam
 • "Viņa palika līdz viņa nāvei"
 • "Cīņa līdz pēdējam"
  sinonīms:
 • nāve
 • ,
 • pēdējā

5. A unit of weight equal to 4,000 pounds

  synonym:
 • last

5. Svara vienība, kas vienāda ar 4000 mārciņām

  sinonīms:
 • pēdējā

6. A unit of capacity for grain equal to 80 bushels

  synonym:
 • last

6. Graudu ietilpības vienība, kas vienāda ar 80 bušeļiem

  sinonīms:
 • pēdējā

7. The concluding parts of an event or occurrence

 • "The end was exciting"
 • "I had to miss the last of the movie"
  synonym:
 • end
 • ,
 • last
 • ,
 • final stage

7. Notikuma vai notikuma noslēguma daļas

 • "Beigas bija aizraujošas"
 • "Man bija jāpalaiž garām pēdējais no filmas"
  sinonīms:
 • beigas
 • ,
 • pēdējā
 • ,
 • noslēguma posms

8. Holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes

  synonym:
 • last
 • ,
 • shoemaker's last
 • ,
 • cobbler's last

8. Cilvēka pēdas formas turēšanas ierīce, ko izmanto apavu izgatavošanai vai remontam

  sinonīms:
 • pēdējā
 • ,
 • kurpnieka pēdējā
 • ,
 • kurpnieka pēdējais

verb

1. Persist for a specified period of time

 • "The bad weather lasted for three days"
  synonym:
 • last
 • ,
 • endure

1. Saglabājiet noteiktu laika periodu

 • "Sliktie laikapstākļi ilga trīs dienas"
  sinonīms:
 • pēdējā
 • ,
 • izturēt

2. Continue to live through hardship or adversity

 • "We went without water and food for 3 days"
 • "These superstitions survive in the backwaters of america"
 • "The race car driver lived through several very serious accidents"
 • "How long can a person last without food and water?"
  synonym:
 • survive
 • ,
 • last
 • ,
 • live
 • ,
 • live on
 • ,
 • go
 • ,
 • endure
 • ,
 • hold up
 • ,
 • hold out

2. Turpiniet pārdzīvot grūtības vai grūtības

 • "Mēs 3 dienas gājām bez ūdens un ēdiena"
 • "Šīs māņticības izdzīvo amerikas aizvējā"
 • "Sacīkšu auto vadītājs pārdzīvoja vairākas ļoti smagas avārijas"
 • "Cik ilgi cilvēks var ilgt bez ēdiena un ūdens?"
  sinonīms:
 • izdzīvot
 • ,
 • pēdējā
 • ,
 • dzīvot
 • ,
 • dzīvot tālāk
 • ,
 • ej
 • ,
 • izturēt
 • ,
 • turies

adjective

1. Immediately past

 • "Last thursday"
 • "The last chapter we read"
  synonym:
 • last(a)

1. Tūlīt garām

 • "Pēdējā ceturtdiena"
 • "Pēdējā nodaļa, ko lasām"
  sinonīms:
 • pēdējais(a)

2. Coming after all others in time or space or degree or being the only one remaining

 • "The last time i saw paris"
 • "The last day of the month"
 • "Had the last word"
 • "Waited until the last minute"
 • "He raised his voice in a last supreme call"
 • "The last game of the season"
 • "Down to his last nickel"
  synonym:
 • last

2. Nāk pēc visiem pārējiem laikā, telpā vai pakāpē vai ir vienīgais, kas palicis

 • "Pēdējo reizi es redzēju parīzi"
 • "Mēneša pēdējā diena"
 • "Bija pēdējais vārds"
 • "Gaidīts līdz pēdējai minūtei"
 • "Viņš pacēla balsi pēdējā augstākajā aicinājumā"
 • "Sezonas pēdējā spēle"
 • "Līdz viņa pēdējam niķelim"
  sinonīms:
 • pēdējā

3. Occurring at or forming an end or termination

 • "His concluding words came as a surprise"
 • "The final chapter"
 • "The last days of the dinosaurs"
 • "Terminal leave"
  synonym:
 • concluding
 • ,
 • final
 • ,
 • last
 • ,
 • terminal

3. Notiek beigās vai beigās vai to veido

 • "Viņa noslēguma vārdi bija pārsteigums"
 • "Pēdējā nodaļa"
 • "Dinozauru pēdējās dienas"
 • "Termināla atvaļinājums"
  sinonīms:
 • noslēdzot
 • ,
 • fināls
 • ,
 • pēdējā
 • ,
 • termināls

4. Most unlikely or unsuitable

 • "The last person we would have suspected"
 • "The last man they would have chosen for the job"
  synonym:
 • last

4. Visdrīzāk vai nepiemērots

 • "Pēdējā persona, kuru mēs būtu turējuši aizdomās"
 • "Pēdējais vīrietis, kuru viņi būtu izvēlējušies šim darbam"
  sinonīms:
 • pēdējā

5. Occurring at the time of death

 • "His last words"
 • "The last rites"
  synonym:
 • last

5. Notiek nāves brīdī

 • "Viņa pēdējie vārdi"
 • "Pēdējie rituāli"
  sinonīms:
 • pēdējā

6. Conclusive in a process or progression

 • "The final answer"
 • "A last resort"
 • "The net result"
  synonym:
 • final
 • ,
 • last
 • ,
 • net

6. Pārliecinošs procesā vai progresā

 • "Galīgā atbilde"
 • "Pēdējais līdzeklis"
 • "Tīrais rezultāts"
  sinonīms:
 • fināls
 • ,
 • pēdējā
 • ,
 • neto

7. Highest in extent or degree

 • "To the last measure of human endurance"
 • "Whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was...to be determined individually"
  synonym:
 • last
 • ,
 • utmost

7. Augstākais apjoms vai pakāpe

 • "Līdz pēdējam cilvēka izturības mēram"
 • "Vai viņi bija līdzdalībnieki pēdējā vai mazākā pakāpē, tas bija... jānosaka individuāli"
  sinonīms:
 • pēdējā
 • ,
 • maksimāli

8. Not to be altered or undone

 • "The judge's decision is final"
 • "The arbiter will have the last say"
  synonym:
 • final
 • ,
 • last

8. Nedrīkst mainīt vai atsaukt

 • "Tiesneša lēmums ir galīgs"
 • "Šķīrējtiesnesim būs pēdējais vārds"
  sinonīms:
 • fināls
 • ,
 • pēdējā

9. Lowest in rank or importance

 • "Last prize"
 • "In last place"
  synonym:
 • last
 • ,
 • last-place
 • ,
 • lowest

9. Zemākais rangā vai svarīgumā

 • "Pēdējā balva"
 • "Pēdējā vietā"
  sinonīms:
 • pēdējā
 • ,
 • pēdējā vieta
 • ,
 • zemākais

adverb

1. Most recently

 • "I saw him last in london"
  synonym:
 • last

1. Pavisam nesen

 • "Es viņu redzēju pēdējo londonā"
  sinonīms:
 • pēdējā

2. The item at the end

 • "Last, i'll discuss family values"
  synonym:
 • last
 • ,
 • lastly
 • ,
 • in conclusion
 • ,
 • finally

2. Prece beigās

 • "Pēdējais, es apspriedīšu ģimenes vērtības"
  sinonīms:
 • pēdējā
 • ,
 • visbeidzot
 • ,
 • noslēgumā
 • ,
 • beidzot

Examples of using

I rolled out of bed last night.
Vakar vakarā noripoju no gultas.
It's taken us three weeks to fix, but at last our car runs satisfactorily.
Mums bija vajadzīgas trīs nedēļas, lai labotu, bet beidzot mūsu automašīna darbojas apmierinoši.
It's so typical of him to bail out at the last minute.
Viņam ir tik raksturīgi glābties pēdējā brīdī.