Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "know" into Latvian language

Vārda "zināt" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Know

[Zināt]
/noʊ/

noun

1. The fact of being aware of information that is known to few people

 • "He is always in the know"
  synonym:
 • know

1. Fakts, ka apzinoties informāciju, kas zināma dažiem cilvēkiem

 • "Viņš vienmēr ir zināt"
  sinonīms:
 • zināt

verb

1. Be cognizant or aware of a fact or a specific piece of information

 • Possess knowledge or information about
 • "I know that the president lied to the people"
 • "I want to know who is winning the game!"
 • "I know it's time"
  synonym:
 • know
 • ,
 • cognize
 • ,
 • cognise

1. Zināt vai zināt faktu vai konkrētu informāciju

 • Ir zināšanas vai informācija par
 • "Es zinu, ka prezidents meloja cilvēkiem"
 • "Es gribu zināt, kurš uzvar spēlē!"
 • "Es zinu, ka ir pienācis laiks"
  sinonīms:
 • zināt
 • ,
 • izzūd
 • ,
 • izziņot

2. Know how to do or perform something

 • "She knows how to knit"
 • "Does your husband know how to cook?"
  synonym:
 • know

2. Zināt, kā kaut ko darīt vai veikt

 • "Viņa zina, kā adīt"
 • "Vai tavs vīrs zina, kā gatavot?"
  sinonīms:
 • zināt

3. Be aware of the truth of something

 • Have a belief or faith in something
 • Regard as true beyond any doubt
 • "I know that i left the key on the table"
 • "Galileo knew that the earth moves around the sun"
  synonym:
 • know

3. Apzināties kaut ko patiesību

 • Ir ticība vai ticība kaut kam
 • Uzskata par patiesu bez šaubām
 • "Es zinu, ka atstāju atslēgu uz galda"
 • "Galileo zināja, ka zeme pārvietojas ap sauli"
  sinonīms:
 • zināt

4. Be familiar or acquainted with a person or an object

 • "She doesn't know this composer"
 • "Do you know my sister?"
 • "We know this movie"
 • "I know him under a different name"
 • "This flower is known as a peruvian lily"
  synonym:
 • know

4. Būt pazīstamam vai pazīstamam ar personu vai priekšmetu

 • "Viņa nezina šo komponistu"
 • "Vai jūs zināt manu māsu?"
 • "Mēs zinām šo filmu"
 • "Es viņu pazīstu ar citu vārdu"
 • "Šis zieds ir pazīstams kā peru lilija"
  sinonīms:
 • zināt

5. Have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations

 • "I know the feeling!"
 • "Have you ever known hunger?"
 • "I have lived a kind of hell when i was a drug addict"
 • "The holocaust survivors have lived a nightmare"
 • "I lived through two divorces"
  synonym:
 • know
 • ,
 • experience
 • ,
 • live

5. Ir pirmās puses zināšanas par valstīm, situācijām, emocijām vai sajūtām

 • "Es zinu sajūtu!"
 • "Vai jūs kādreiz esat zinājis badu?"
 • "Es esmu dzīvojis sava veida ellē, kad biju narkomāns"
 • "Holokausta pārdzīvojušie ir dzīvojuši murgu"
 • "Es pārdzīvoju divas šķiršanās"
  sinonīms:
 • zināt
 • ,
 • pieredze
 • ,
 • dzīvot

6. Accept (someone) to be what is claimed or accept his power and authority

 • "The crown prince was acknowledged as the true heir to the throne"
 • "We do not recognize your gods"
  synonym:
 • acknowledge
 • ,
 • recognize
 • ,
 • recognise
 • ,
 • know

6. Pieņemt ( kādu ) par to, kas tiek apgalvots vai pieņemts viņa spēks un autoritāte

 • "Kronprincis tika atzīts par patieso troņa mantinieku"
 • "Mēs neatzīstam jūsu dievus"
  sinonīms:
 • atzīt
 • ,
 • atpazīt
 • ,
 • zināt

7. Have fixed in the mind

 • "I know latin"
 • "This student knows her irregular verbs"
 • "Do you know the poem well enough to recite it?"
  synonym:
 • know

7. Ir nostiprinājies prātā

 • "Es zinu latīņu valodu"
 • "Šis students zina viņas neregulārās darbības"
 • "Vai jūs pietiekami labi zināt dzejoli, lai to atcerētos?"
  sinonīms:
 • zināt

8. Have sexual intercourse with

 • "This student sleeps with everyone in her dorm"
 • "Adam knew eve"
 • "Were you ever intimate with this man?"
  synonym:
 • sleep together
 • ,
 • roll in the hay
 • ,
 • love
 • ,
 • make out
 • ,
 • make love
 • ,
 • sleep with
 • ,
 • get laid
 • ,
 • have sex
 • ,
 • know
 • ,
 • do it
 • ,
 • be intimate
 • ,
 • have intercourse
 • ,
 • have it away
 • ,
 • have it off
 • ,
 • screw
 • ,
 • fuck
 • ,
 • jazz
 • ,
 • eff
 • ,
 • hump
 • ,
 • lie with
 • ,
 • bed
 • ,
 • have a go at it
 • ,
 • bang
 • ,
 • get it on
 • ,
 • bonk

8. Ir dzimumakts ar

 • "Šis students guļ ar visiem viņas kopmītnē"
 • "Ādams pazina ievu"
 • "Vai jūs kādreiz esat intīms ar šo cilvēku?"
  sinonīms:
 • gulēt kopā
 • ,
 • ripo sienā
 • ,
 • mīlestība
 • ,
 • izdomāt
 • ,
 • mīlēties
 • ,
 • gulēt ar
 • ,
 • iekārtot
 • ,
 • nodarboties ar seksu
 • ,
 • zināt
 • ,
 • dari to
 • ,
 • būt intīmam
 • ,
 • ir dzimumakts
 • ,
 • vai tas ir prom
 • ,
 • vai tas ir izslēgts
 • ,
 • skrūve
 • ,
 • fuck
 • ,
 • džezs
 • ,
 • eff
 • ,
 • kupris
 • ,
 • melo
 • ,
 • gulta
 • ,
 • dodieties pie tā
 • ,
 • sprādziens
 • ,
 • panākt to
 • ,
 • bonks

9. Know the nature or character of

 • "We all knew her as a big show-off"
  synonym:
 • know

9. Zināt, kāda ir daba vai raksturs

 • "Mēs visi viņu zinājām kā lielu šovu"
  sinonīms:
 • zināt

10. Be able to distinguish, recognize as being different

 • "The child knows right from wrong"
  synonym:
 • know

10. Jāspēj atšķirt, atpazīt kā atšķirīgu

 • "Bērnam ir taisnība no nepareizas"
  sinonīms:
 • zināt

11. Perceive as familiar

 • "I know this voice!"
  synonym:
 • know

11. Uztver kā pazīstamu

 • "Es zinu šo balsi!"
  sinonīms:
 • zināt

Examples of using

I didn't know for certain which train to take.
Es droši nezināju, kuru vilcienu veikt.
I assume you know what this is about.
Es pieņemu, ka jūs zināt, par ko tas ir.
I know when to say when.
Es zinu, kad pateikt, kad.