Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "knock" into Latvian language

Vārda "klauvē" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Knock

[Klauvē]
/nɑk/

noun

1. The sound of knocking (as on a door or in an engine or bearing)

 • "The knocking grew louder"
  synonym:
 • knock
 • ,
 • knocking

1. Klauvēšanas skaņa (kā pie durvīm vai dzinējā vai gultnī)

 • "Klauvēšana kļuva skaļāka"
  sinonīms:
 • klauvē

2. Negative criticism

  synonym:
 • knock
 • ,
 • roast

2. Negatīva kritika

  sinonīms:
 • klauvē
 • ,
 • cepetis

3. A vigorous blow

 • "The sudden knock floored him"
 • "He took a bash right in his face"
 • "He got a bang on the head"
  synonym:
 • knock
 • ,
 • bash
 • ,
 • bang
 • ,
 • smash
 • ,
 • belt

3. Spēcīgs trieciens

 • "Pēkšņais klauvējiens viņu apgrūtināja"
 • "Viņš iesita pa seju"
 • "Viņam pa galvu sitās"
  sinonīms:
 • klauvē
 • ,
 • bash
 • ,
 • sprādziens
 • ,
 • sagraut
 • ,
 • josta

4. A bad experience

 • "The school of hard knocks"
  synonym:
 • knock

4. Slikta pieredze

 • "Cieto klauvēju skola"
  sinonīms:
 • klauvē

5. The act of hitting vigorously

 • "He gave the table a whack"
  synonym:
 • knock
 • ,
 • belt
 • ,
 • rap
 • ,
 • whack
 • ,
 • whang

5. Enerģiska sitiena darbība

 • "Viņš iedeva galdam dauzīšanu"
  sinonīms:
 • klauvē
 • ,
 • josta
 • ,
 • rep
 • ,
 • dauzīt
 • ,
 • whang

verb

1. Deliver a sharp blow or push :"he knocked the glass clear across the room"

  synonym:
 • knock
 • ,
 • strike hard

1. Sniedziet asu sitienu vai grūdienu: "viņš izsita stiklu pāri telpai"

  sinonīms:
 • klauvē
 • ,
 • smagi streikot

2. Rap with the knuckles

 • "Knock on the door"
  synonym:
 • knock

2. Reps ar knuckles

 • "Klauvē pie durvīm"
  sinonīms:
 • klauvē

3. Knock against with force or violence

 • "My car bumped into the tree"
  synonym:
 • bump
 • ,
 • knock

3. Klauvē ar spēku vai vardarbību

 • "Mana automašīna ietriecās kokā"
  sinonīms:
 • izciļņa
 • ,
 • klauvē

4. Make light, repeated taps on a surface

 • "He was tapping his fingers on the table impatiently"
  synonym:
 • tap
 • ,
 • rap
 • ,
 • knock
 • ,
 • pink

4. Veiciet vieglus, atkārtotus pieskārienus uz virsmas

 • "Viņš nepacietīgi sita ar pirkstiem pa galdu"
  sinonīms:
 • pieskarieties
 • ,
 • rep
 • ,
 • klauvē
 • ,
 • rozā

5. Sound like a car engine that is firing too early

 • "The car pinged when i put in low-octane gasoline"
 • "The car pinked when the ignition was too far retarded"
  synonym:
 • pink
 • ,
 • ping
 • ,
 • knock

5. Izklausās pēc automašīnas dzinēja, kas deg pārāk agri

 • "Mašīna sasita, kad es ievietoju benzīnu ar zemu oktānskaitli"
 • "Automašīna kļuva sārta, kad aizdedze bija pārāk aizkavēta"
  sinonīms:
 • rozā
 • ,
 • ping
 • ,
 • klauvē

6. Find fault with

 • Express criticism of
 • Point out real or perceived flaws
 • "The paper criticized the new movie"
 • "Don't knock the food--it's free"
  synonym:
 • knock
 • ,
 • criticize
 • ,
 • criticise
 • ,
 • pick apart

6. Atrast vainu ar

 • Izteikt kritiku par
 • Norādiet uz reāliem vai šķietamiem trūkumiem
 • "Laikraksts kritizēja jauno filmu"
 • "Nedauziet ēdienu - tas ir bez maksas"
  sinonīms:
 • klauvē
 • ,
 • kritizēt
 • ,
 • izvēlieties atsevišķi

Examples of using

Please knock on the door.
Lūdzu, klauvē pie durvīm.
Could you knock down the price a couple of dollars?
Vai jūs varētu samazināt cenu par pāris dolāriem?
Did you hear a knock?
Vai dzirdējāt klauvējienu?