Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "integral" into Latvian language

Vārda "integrāls" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Integral

[Integrāls]
/ɪntəgrəl/

noun

1. The result of a mathematical integration

 • F(x) is the integral of f(x) if df/dx = f(x)
  synonym:
 • integral

1. Matemātiskās integrācijas rezultāts

 • F(x) ir f(x) integrālis, ja df/dx = f(x)
  sinonīms:
 • integrāls

adjective

1. Existing as an essential constituent or characteristic

 • "The ptolemaic system with its built-in concept of periodicity"
 • "A constitutional inability to tell the truth"
  synonym:
 • built-in
 • ,
 • constitutional
 • ,
 • inbuilt
 • ,
 • inherent
 • ,
 • integral

1. Pastāv kā būtiska sastāvdaļa vai īpašība

 • "Ptolemaja sistēma ar tajā iebūvēto periodiskuma koncepciju"
 • "Konstitucionāla nespēja pateikt patiesību"
  sinonīms:
 • iebūvēts
 • ,
 • konstitucionāls
 • ,
 • piemītošs
 • ,
 • integrāls

2. Constituting the undiminished entirety

 • Lacking nothing essential especially not damaged
 • "A local motion keepeth bodies integral"- bacon
 • "Was able to keep the collection entire during his lifetime"
 • "Fought to keep the union intact"
  synonym:
 • integral
 • ,
 • entire
 • ,
 • intact

2. Veidojot nesamazināto kopumu

 • Trūkst nekā būtiska, īpaši nesabojāta
 • "Vietējā kustība saglabā ķermeņus neatņemamu" - bēkons
 • "Savas dzīves laikā spēja saglabāt kolekciju visu"
 • "Cīnījās, lai savienība paliktu neskarta"
  sinonīms:
 • integrāls
 • ,
 • vesels
 • ,
 • neskarts

3. Of or denoted by an integer

  synonym:
 • integral

3. No vesela skaitļa vai apzīmēts ar to

  sinonīms:
 • integrāls

Examples of using

Fluence is the time integral of flux.
Plūsma ir plūsmas laika integrālis.