Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "indirect" into Latvian language

Vārda "netiešā" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Indirect

[Netiešs]
/ɪndərɛkt/

adjective

1. Having intervening factors or persons or influences

 • "Reflection from the ceiling provided a soft indirect light"
 • "Indirect evidence"
 • "An indirect cause"
  synonym:
 • indirect

1. Ir iejaukušies faktori vai personas vai ietekme

 • "Atstarojums no griestiem nodrošināja mīkstu netiešu gaismu"
 • "Netiešie pierādījumi"
 • "Netiešs iemesls"
  sinonīms:
 • netiešs

2. Not direct in spatial dimension

 • Not leading by a straight line or course to a destination
 • "Sometimes taking an indirect path saves time"
 • "You must take an indirect course in sailing"
  synonym:
 • indirect

2. Nav tieša telpiskajā dimensijā

 • Neved pa taisnu līniju vai kursu uz galamērķi
 • "Dažreiz netieša ceļa izvēle ietaupa laiku"
 • "Jums ir jāiet netiešs burāšanas kurss"
  sinonīms:
 • netiešs

3. Descended from a common ancestor but through different lines

 • "Cousins are collateral relatives"
 • "An indirect descendant of the stuarts"
  synonym:
 • collateral
 • ,
 • indirect

3. Cēlies no kopīga senča, bet caur dažādām līnijām

 • "Brālēni ir blakus radinieki"
 • "Netiešs stjuartu pēctecis"
  sinonīms:
 • nodrošinājums
 • ,
 • netiešs

4. Extended senses

 • Not direct in manner or language or behavior or action
 • "Making indirect but legitimate inquiries"
 • "An indirect insult"
 • "Doubtless they had some indirect purpose in mind"
 • "Though his methods are indirect they are not dishonest"
 • "Known as a shady indirect fellow"
  synonym:
 • indirect

4. Paplašinātas sajūtas

 • Nav tieša veidā vai valodā, vai uzvedībā vai darbībā
 • "Netiešu, bet likumīgu izmeklēšanu veikšana"
 • "Netiešs apvainojums"
 • "Bez šaubām, viņiem bija kāds netiešs mērķis"
 • "Lai gan viņa metodes ir netiešas, tās nav negodīgas"
 • "Pazīstams kā ēnains netiešs puisis"
  sinonīms:
 • netiešs

5. Not as a direct effect or consequence

 • "Indirect benefits"
 • "An indirect advantage"
  synonym:
 • indirect

5. Nevis kā tieša ietekme vai sekas

 • "Netiešie ieguvumi"
 • "Netieša priekšrocība"
  sinonīms:
 • netiešs

Examples of using

Taxes consist of direct taxes and indirect ones.
Nodokļi sastāv no tiešajiem un netiešajiem nodokļiem.