Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inactive" into Latvian language

Vārda "neaktīvs" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Inactive

[Neaktīvs]
/ɪnæktɪv/

adjective

1. (chemistry) not participating in a chemical reaction

 • Chemically inert
 • "Desired amounts of inactive chlorine"
  synonym:
 • inactive

1. (ķīmija) nepiedalās ķīmiskā reakcijā

 • Ķīmiski inerts
 • "Vēlamie neaktīvā hlora daudzumi"
  sinonīms:
 • neaktīvs

2. (pathology) not progressing or increasing

 • Or progressing slowly
  synonym:
 • inactive

2. (patoloģija) neattīstās vai nepalielinās

 • Vai progresē lēni
  sinonīms:
 • neaktīvs

3. (military) not involved in military operations

  synonym:
 • nonoperational
 • ,
 • inactive

3. (militāri) nav iesaistīti militārās operācijās

  sinonīms:
 • nedarbojas
 • ,
 • neaktīvs

4. Not exerting influence or change

  synonym:
 • inactive

4. Ietekmes vai pārmaiņu neveikšana

  sinonīms:
 • neaktīvs

5. (of e.g. volcanos) not erupting and not extinct

 • "A dormant volcano"
  synonym:
 • dormant
 • ,
 • inactive

5. (piem., vulkāni) neizvirdās un neizmirst

 • "Miegojošs vulkāns"
  sinonīms:
 • snaudošs
 • ,
 • neaktīvs

6. Lacking in energy or will

 • "Much benevolence of the passive order may be traced to a disinclination to inflict pain upon oneself"- george meredith
  synonym:
 • passive
 • ,
 • inactive

6. Trūkst enerģijas vai gribas

 • "Daudz pasīvās kārtības labvēlības var izsekot nevēlēšanās nodarīt sev sāpes." - džordžs meredits
  sinonīms:
 • pasīvā
 • ,
 • neaktīvs

7. Lacking activity

 • Lying idle or unused
 • "An inactive mine"
 • "Inactive accounts"
 • "Inactive machinery"
  synonym:
 • inactive

7. Trūkst aktivitātes

 • Guļ dīkstāvē vai neizmantots
 • "Neaktīva mīna"
 • "Neaktīvi konti"
 • "Neaktīva tehnika"
  sinonīms:
 • neaktīvs

8. Not engaged in full-time work

 • "Inactive reserve"
 • "An inactive member"
  synonym:
 • inactive

8. Nenodarbojas ar pilnas slodzes darbu

 • "Neaktīvā rezerve"
 • "Neaktīvs dalībnieks"
  sinonīms:
 • neaktīvs

9. Not active physically or mentally

 • "Illness forced him to live an inactive life"
 • "Dreamy and inactive by nature"
  synonym:
 • inactive

9. Nav aktīvs fiziski vai garīgi

 • "Slimība piespieda viņu dzīvot neaktīvu dzīvi"
 • "Sapņains un pēc būtības neaktīvs"
  sinonīms:
 • neaktīvs

10. Not in physical motion

 • "The inertia of an object at rest"
  synonym:
 • inactive
 • ,
 • motionless
 • ,
 • static
 • ,
 • still

10. Nav fiziskā kustībā

 • "Objekta inerce miera stāvoklī"
  sinonīms:
 • neaktīvs
 • ,
 • nekustīgs
 • ,
 • statisks
 • ,
 • joprojām