Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "implement" into Latvian language

Vārda "īstenošana" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Implement

[Īstenot]
/ɪmpləmənt/

noun

1. Instrumentation (a piece of equipment or tool) used to effect an end

  synonym:
 • implement

1. Instrumentēšana ( aprīkojuma vai rīka gabals ), ko izmanto gala iedarbināšanai

  sinonīms:
 • īstenot

verb

1. Apply in a manner consistent with its purpose or design

 • "Implement a procedure"
  synonym:
 • implement

1. Piemēro atbilstoši tā mērķim vai dizainam

 • "Pielāgot procedūru"
  sinonīms:
 • īstenot

2. Ensure observance of laws and rules

 • "Apply the rules to everyone"
  synonym:
 • enforce
 • ,
 • implement
 • ,
 • apply

2. Nodrošināt likumu un noteikumu ievērošanu

 • "Piemēro noteikumus visiem"
  sinonīms:
 • izpildīt
 • ,
 • īstenot
 • ,
 • piemēro

3. Pursue to a conclusion or bring to a successful issue

 • "Did he go through with the treatment?"
 • "He implemented a new economic plan"
 • "She followed up his recommendations with a written proposal"
  synonym:
 • follow through
 • ,
 • follow up
 • ,
 • follow out
 • ,
 • carry out
 • ,
 • implement
 • ,
 • put through
 • ,
 • go through

3. Panākt secinājumu vai panākt veiksmīgu jautājumu

 • "Vai viņš pārdzīvoja ārstēšanu?"
 • "Viņš īstenoja jaunu ekonomikas plānu"
 • "Viņa sekoja saviem ieteikumiem ar rakstisku priekšlikumu"
  sinonīms:
 • sekot
 • ,
 • veikt
 • ,
 • īstenot
 • ,
 • cauri
 • ,
 • iet cauri