Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hot" into Latvian language

Vārda "karsts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Hot

[Karstā]
/hɑt/

adjective

1. Used of physical heat

 • Having a high or higher than desirable temperature or giving off heat or feeling or causing a sensation of heat or burning
 • "Hot stove"
 • "Hot water"
 • "A hot august day"
 • "A hot stuffy room"
 • "She's hot and tired"
 • "A hot forehead"
  synonym:
 • hot

1. Izmanto fizisku siltumu

 • Ar augstu vai augstāku temperatūru vai izdalot siltumu vai sajūtu vai izraisot karstuma sajūtu vai dedzināšanu
 • "Karstā plīts"
 • "Karstais ūdens"
 • "Karstā augusta diena"
 • "Karsta, sīkāka istaba"
 • "Viņa ir karsta un nogurusi"
 • "Karsta piere"
  sinonīms:
 • karsts

2. Characterized by violent and forceful activity or movement

 • Very intense
 • "The fighting became hot and heavy"
 • "A hot engagement"
 • "A raging battle"
 • "The river became a raging torrent"
  synonym:
 • hot
 • ,
 • raging

2. Ko raksturo vardarbīga un piespiedu darbība vai kustība

 • Ļoti intensīvs
 • "Karstības kļuva karstas un smagas"
 • "Karsta saderināšanās"
 • "Krustojoša cīņa"
 • "Upe kļuva par niknu straumi"
  sinonīms:
 • karsts
 • ,
 • nikns

3. Extended meanings

 • Especially of psychological heat
 • Marked by intensity or vehemence especially of passion or enthusiasm
 • "A hot temper"
 • "A hot topic"
 • "A hot new book"
 • "A hot love affair"
 • "A hot argument"
  synonym:
 • hot

3. Pagarinātas nozīmes

 • Īpaši psiholoģiskā karstuma
 • Ko raksturo intensitāte vai vehemence, īpaši aizraušanās vai entuziasma dēļ
 • "Karsts temperaments"
 • "Karsta tēma"
 • "Karsta jauna grāmata"
 • "Karsta mīlas dēka"
 • "Karsts arguments"
  sinonīms:
 • karsts

4. (color) bold and intense

 • "Hot pink"
  synonym:
 • hot

4. ( krāsa ) drosmīga un intensīva

 • "Karsti rozā"
  sinonīms:
 • karsts

5. Sexually excited or exciting

 • "Was hot for her"
 • "Hot pants"
  synonym:
 • hot

5. Seksuāli satraukti vai aizraujoši

 • "Viņam bija karsts"
 • "Karstas bikses"
  sinonīms:
 • karsts

6. Recently stolen or smuggled

 • "Hot merchandise"
 • "A hot car"
  synonym:
 • hot

6. Nesen nozagts vai kontrabandas ceļā

 • "Karstas preces"
 • "Karsta automašīna"
  sinonīms:
 • karsts

7. Very fast

 • Capable of quick response and great speed
 • "A hot sports car"
 • "A blistering pace"
 • "Got off to a hot start"
 • "In hot pursuit"
 • "A red-hot line drive"
  synonym:
 • blistering
 • ,
 • hot
 • ,
 • red-hot

7. Ļoti ātri

 • Spēj ātri reaģēt un lielam ātrumam
 • "Karsta sporta automašīna"
 • "Kļūdošanas temps"
 • "Izgājis uz karstu sākumu"
 • "Karstā vajāšanā"
 • "Sarkanā karstā līnijas piedziņa"
  sinonīms:
 • blisterēšana
 • ,
 • karsts
 • ,
 • sarkani karsts

8. Wanted by the police

 • "A hot suspect"
  synonym:
 • hot

8. Gribēja policija

 • "Karsts aizdomās turamais"
  sinonīms:
 • karsts

9. Producing a burning sensation on the taste nerves

 • "Hot salsa"
 • "Jalapeno peppers are very hot"
  synonym:
 • hot
 • ,
 • spicy

9. Radot dedzinošu sajūtu uz garšas nerviem

 • "Karstā salsa"
 • "Jalapeno pipari ir ļoti karsti"
  sinonīms:
 • karsts
 • ,
 • pikants

10. Performed or performing with unusually great skill and daring and energy

 • "A hot drummer"
 • "He's hot tonight"
  synonym:
 • hot

10. Veikts vai veikts ar neparasti lielām prasmēm un uzdrīkstēšanos un enerģiju

 • "Karsts bundzinieks"
 • "Viņš šovakar ir karsts"
  sinonīms:
 • karsts

11. Very popular or successful

 • "One of the hot young talents"
 • "Cabbage patch dolls were hot last season"
  synonym:
 • hot

11. Ļoti populārs vai veiksmīgs

 • "Viens no karstajiem jaunajiem talantiem"
 • "Kabagu plākstera lelles pagājušajā sezonā bija karstas"
  sinonīms:
 • karsts

12. Very unpleasant or even dangerous

 • "Make it hot for him"
 • "In the hot seat"
 • "In hot water"
  synonym:
 • hot

12. Ļoti nepatīkams vai pat bīstams

 • "Make viņam karsts"
 • "Karstā sēdeklī"
 • "Karstā ūdenī"
  sinonīms:
 • karsts

13. Newest or most recent

 • "News hot off the press"
 • "Red-hot information"
  synonym:
 • hot
 • ,
 • red-hot

13. Jaunākais vai jaunākais

 • "Ziņas karsti no preses"
 • "Sarkanā karstā informācija"
  sinonīms:
 • karsts
 • ,
 • sarkani karsts

14. Having or bringing unusually good luck

 • "Hot at craps"
 • "The dice are hot tonight"
  synonym:
 • hot

14. Vai neparasti veiksmi

 • "Karsti pie craps"
 • "Dikšunis šovakar ir karstas"
  sinonīms:
 • karsts

15. Very good

 • Often used in the negative
 • "He's hot at math but not so hot at history"
  synonym:
 • hot

15. Ļoti labs

 • Bieži izmanto negatīvajā
 • "Viņš ir karsts matemātikā, bet vēsturē nav tik karsts"
  sinonīms:
 • karsts

16. Newly made

 • "A hot scent"
  synonym:
 • hot

16. Tikko izgatavots

 • "Karsta smarža"
  sinonīms:
 • karsts

17. Having or showing great eagerness or enthusiasm

 • "Hot for travel"
  synonym:
 • hot

17. Kam ir vai parāda lielu vēlmi vai entuziasmu

 • "Karsts ceļojumam"
  sinonīms:
 • karsts

18. Of a seeker

 • Very near to the object sought
 • "You are hot"
  synonym:
 • hot

18. Meklētāja

 • Ļoti tuvu meklētajam objektam
 • "Jūs esat karsts"
  sinonīms:
 • karsts

19. Having or dealing with dangerously high levels of radioactivity

 • "Hot fuel rods"
 • "A hot laboratory"
  synonym:
 • hot

19. Ar bīstami augstu radioaktivitātes līmeni vai ar to

 • "Karstās degvielas stieņi"
 • "Karsta laboratorija"
  sinonīms:
 • karsts

20. Charged or energized with electricity

 • "A hot wire"
 • "A live wire"
  synonym:
 • hot
 • ,
 • live

20. Iekasēta vai enerģijas ar elektrību

 • "Karsts vads"
 • "Dzīvs vads"
  sinonīms:
 • karsts
 • ,
 • dzīvot

21. Marked by excited activity

 • "A hot week on the stock market"
  synonym:
 • hot

21. Ko raksturo satraukta darbība

 • "Karsta nedēļa akciju tirgū"
  sinonīms:
 • karsts

Examples of using

The water is hot.
Ūdens ir karsts.
It was so hot in Australia yesterday that Tom managed to fry an egg on a shovel.
Vakar Austrālijā bija tik karsts, ka Tomam izdevās apcept olu uz lāpstas.
Tom said the soup was too hot.
Toms teica, ka zupa ir pārāk karsta.