Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hitch" into Latvian language

Vārda "hitch" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Hitch

[Aizķeršanās]
/hɪʧ/

noun

1. A period of time spent in military service

  synonym:
 • enlistment
 • ,
 • hitch
 • ,
 • term of enlistment
 • ,
 • tour of duty
 • ,
 • duty tour
 • ,
 • tour

1. Militārajā dienestā pavadīts laiks

  sinonīms:
 • iesaukšana
 • ,
 • sakabe
 • ,
 • uzņemšanas termiņš
 • ,
 • dežūras ekskursija
 • ,
 • dežūrtūre
 • ,
 • tūre

2. The state of inactivity following an interruption

 • "The negotiations were in arrest"
 • "Held them in check"
 • "During the halt he got some lunch"
 • "The momentary stay enabled him to escape the blow"
 • "He spent the entire stop in his seat"
  synonym:
 • arrest
 • ,
 • check
 • ,
 • halt
 • ,
 • hitch
 • ,
 • stay
 • ,
 • stop
 • ,
 • stoppage

2. Neaktivitātes stāvoklis pēc pārtraukuma

 • "Sarunas bija arestētas"
 • "Turēja viņus čekā"
 • "Apstāšanās laikā viņš pusdienoja"
 • "Īsā uzturēšanās ļāva viņam izvairīties no trieciena"
 • "Viņš visu pieturu pavadīja savā vietā"
  sinonīms:
 • arestēt
 • ,
 • pārbaudīt
 • ,
 • apstāties
 • ,
 • sakabe
 • ,
 • palikt
 • ,
 • apstāšanās

3. An unforeseen obstacle

  synonym:
 • hang-up
 • ,
 • hitch
 • ,
 • rub
 • ,
 • snag

3. Neparedzēts šķērslis

  sinonīms:
 • pakārt
 • ,
 • sakabe
 • ,
 • berzēt
 • ,
 • aizķerties

4. A connection between a vehicle and the load that it pulls

  synonym:
 • hitch

4. Savienojums starp transportlīdzekli un kravu, ko tas velk

  sinonīms:
 • sakabe

5. A knot that can be undone by pulling against the strain that holds it

 • A temporary knot
  synonym:
 • hitch

5. Mezgls, ko var atsaukt, velkot pret deformāciju, kas to notur

 • Pagaidu mezgls
  sinonīms:
 • sakabe

6. Any obstruction that impedes or is burdensome

  synonym:
 • hindrance
 • ,
 • hinderance
 • ,
 • hitch
 • ,
 • preventive
 • ,
 • preventative
 • ,
 • encumbrance
 • ,
 • incumbrance
 • ,
 • interference

6. Jebkurš šķērslis, kas kavē vai ir apgrūtinošs

  sinonīms:
 • traucēklis
 • ,
 • kavēšana
 • ,
 • sakabe
 • ,
 • preventīvs
 • ,
 • apgrūtinājums
 • ,
 • traucējumi

7. The uneven manner of walking that results from an injured leg

  synonym:
 • hitch
 • ,
 • hobble
 • ,
 • limp

7. Nevienmērīgs staigāšanas veids, kas rodas no ievainotas kājas

  sinonīms:
 • sakabe
 • ,
 • klīst
 • ,
 • ļengans

verb

1. To hook or entangle

 • "One foot caught in the stirrup"
  synonym:
 • hitch
 • ,
 • catch

1. Lai āķotu vai sapītos

 • "Viena pēda ieķerta kāpslī"
  sinonīms:
 • sakabe
 • ,
 • noķert

2. Walk impeded by some physical limitation or injury

 • "The old woman hobbles down to the store every day"
  synonym:
 • limp
 • ,
 • gimp
 • ,
 • hobble
 • ,
 • hitch

2. Staigāšanu kavē kādi fiziski ierobežojumi vai traumas

 • "Vecā sieviete katru dienu klīst līdz veikalam"
  sinonīms:
 • ļengans
 • ,
 • gimp
 • ,
 • klīst
 • ,
 • sakabe

3. Jump vertically, with legs stiff and back arched

 • "The yung filly bucked"
  synonym:
 • buck
 • ,
 • jerk
 • ,
 • hitch

3. Lēkt vertikāli, ar stīvām kājām un izliektu muguru

 • "Junga kumelīte sasita"
  sinonīms:
 • buks
 • ,
 • paraut
 • ,
 • sakabe

4. Travel by getting free rides from motorists

  synonym:
 • hitchhike
 • ,
 • hitch
 • ,
 • thumb

4. Ceļojiet, saņemot bezmaksas braucienus no autobraucējiem

  sinonīms:
 • stopēšana
 • ,
 • sakabe
 • ,
 • īkšķis

5. Connect to a vehicle: "hitch the trailer to the car"

  synonym:
 • hitch

5. Pieslēgties transportlīdzeklim: "piekabi piekabināt pie automašīnas"

  sinonīms:
 • sakabe

Examples of using

It went without a hitch.
Tas pagāja bez aizķeršanās.
As soon as our manager got off our backs, everything started to go off without a hitch.
Tiklīdz mūsu menedžeris nokāpa no muguras, viss sāka iet bez aizķeršanās.