Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grumble" into Latvian language

Vārda "grumble" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Grumble

[Apgrūtināt]
/grəmbəl/

noun

1. A loud low dull continuous noise

 • "They heard the rumbling of thunder"
  synonym:
 • rumble
 • ,
 • rumbling
 • ,
 • grumble
 • ,
 • grumbling

1. Skaļa, zema blāva nepārtraukta troksnis

 • "Viņi dzirdēja pērkona dārdēšanu"
  sinonīms:
 • dārdoņa
 • ,
 • dārdēšana
 • ,
 • grumbulis
 • ,
 • ņurdēšana

2. A complaint uttered in a low and indistinct tone

  synonym:
 • grumble
 • ,
 • grumbling
 • ,
 • murmur
 • ,
 • murmuring
 • ,
 • mutter
 • ,
 • muttering

2. Sūdzība, kas izteikta zemā un neskaidrā tonī

  sinonīms:
 • grumbulis
 • ,
 • ņurdēšana
 • ,
 • murmināt
 • ,
 • murmina
 • ,
 • mutters
 • ,
 • murmināšana

verb

1. Show one's unhappiness or critical attitude

 • "He scolded about anything that he thought was wrong"
 • "We grumbled about the increased work load"
  synonym:
 • grouch
 • ,
 • grumble
 • ,
 • scold

1. Parādīt savu nelaimīgumu vai kritisko attieksmi

 • "Viņš kliedza par jebko, kas, pēc viņa domām, bija nepareizs"
 • "Mēs ņurdējām par palielinātu darba slodzi"
  sinonīms:
 • groučs
 • ,
 • grumbulis
 • ,
 • skalo

2. Make complaining remarks or noises under one's breath

 • "She grumbles when she feels overworked"
  synonym:
 • murmur
 • ,
 • mutter
 • ,
 • grumble
 • ,
 • croak
 • ,
 • gnarl

2. Zem elpas izteikt sūdzības piezīmes vai trokšņus

 • "Viņa grumbles, kad jūtas pārāk apstrādāta"
  sinonīms:
 • murmināt
 • ,
 • mutters
 • ,
 • grumbulis
 • ,
 • krokāja
 • ,
 • gnārlis

3. To utter or emit low dull rumbling sounds

 • "He grumbled a rude response"
 • "Stones grumbled down the cliff"
  synonym:
 • grumble
 • ,
 • growl
 • ,
 • rumble

3. Izteikt vai izstarot zemas blāvās dārdoņas skaņas

 • "Viņš ņurdēja rupju atbildi"
 • "Stones grima lejā no klints"
  sinonīms:
 • grumbulis
 • ,
 • aug
 • ,
 • dārdoņa

4. Make a low noise

 • "Rumbling thunder"
  synonym:
 • rumble
 • ,
 • grumble

4. Radīt zemu troksni

 • "Nemurmojošs pērkons"
  sinonīms:
 • dārdoņa
 • ,
 • grumbulis