Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grow" into Latvian language

Vārda "aug" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Grow

[Audzēt]
/groʊ/

verb

1. Pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute

 • Become
 • "The weather turned nasty"
 • "She grew angry"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • grow

1. Pakāpeniski nododiet stāvoklī, uzņemiet īpašu īpašumu vai atribūtu

 • Kļūt
 • "Laika apstākļi kļuva nejauki"
 • "Viņa sadusmojās"
  sinonīms:
 • pagriezties
 • ,
 • aug

2. Become larger, greater, or bigger

 • Expand or gain
 • "The problem grew too large for me"
 • "Her business grew fast"
  synonym:
 • grow

2. Kļūst lielāks, lielāks vai lielāks

 • Paplašināties vai gūt labumu
 • "Man problēma pieauga pārāk liela"
 • "Viņas bizness strauji pieauga"
  sinonīms:
 • aug

3. Increase in size by natural process

 • "Corn doesn't grow here"
 • "In these forests, mushrooms grow under the trees"
 • "Her hair doesn't grow much anymore"
  synonym:
 • grow

3. Lieluma palielināšanās pēc dabiskā procesa

 • "Korns šeit neaug"
 • "Šajos mežos zem kokiem aug sēnes"
 • "Viņas mati vairs neaug daudz"
  sinonīms:
 • aug

4. Cause to grow or develop

 • "He grows vegetables in his backyard"
  synonym:
 • grow

4. Iemesls augt vai attīstīties

 • "Viņš savā sētā audzē dārzeņus"
  sinonīms:
 • aug

5. Develop and reach maturity

 • Undergo maturation
 • "He matured fast"
 • "The child grew fast"
  synonym:
 • mature
 • ,
 • maturate
 • ,
 • grow

5. Attīstīt un sasniegt termiņu

 • Iziet nobriešanu
 • "Viņš ātri nobremoja"
 • "Bērns ātri auga"
  sinonīms:
 • nobriedis
 • ,
 • matērāts
 • ,
 • aug

6. Come into existence

 • Take on form or shape
 • "A new religious movement originated in that country"
 • "A love that sprang up from friendship"
 • "The idea for the book grew out of a short story"
 • "An interesting phenomenon uprose"
  synonym:
 • originate
 • ,
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • develop
 • ,
 • uprise
 • ,
 • spring up
 • ,
 • grow

6. Nonāk eksistencē

 • Ņemt formā vai formā
 • "Šajā valstī radās jauna reliģiska kustība"
 • "Mīlestība, kas izplūda no draudzības"
 • "Grāmatas ideja izauga no īsa stāsta"
 • "Interantā parādība uprose"
  sinonīms:
 • izcelsme
 • ,
 • rodas
 • ,
 • celšanās
 • ,
 • attīstīt
 • ,
 • upstrise
 • ,
 • atsperies
 • ,
 • aug

7. Cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques

 • "The bordeaux region produces great red wines"
 • "They produce good ham in parma"
 • "We grow wheat here"
 • "We raise hogs here"
  synonym:
 • grow
 • ,
 • raise
 • ,
 • farm
 • ,
 • produce

7. Kultivē, augot, bieži iesaistot uzlabojumus, izmantojot lauksaimniecības paņēmienus

 • "Bordo reģions ražo lieliskus sarkanvīnus"
 • "Viņi ražo labu šķiņķi parmā"
 • "Mēs šeit audzējam kviešus"
 • "Mēs šeit audzinām latviešus"
  sinonīms:
 • aug
 • ,
 • paaugstināt
 • ,
 • saimniecība
 • ,
 • ražot

8. Come to have or undergo a change of (physical features and attributes)

 • "He grew a beard"
 • "The patient developed abdominal pains"
 • "I got funny spots all over my body"
 • "Well-developed breasts"
  synonym:
 • grow
 • ,
 • develop
 • ,
 • produce
 • ,
 • get
 • ,
 • acquire

8. Nāk vai iziet ( fiziskas funkcijas un atribūtus )

 • "Viņš izaudzēja bārdu"
 • "Pacietotājam attīstījās sāpes vēderā"
 • "Man visā ķermenī bija smieklīgi plankumi"
 • "Labi attīstītas krūtis"
  sinonīms:
 • aug
 • ,
 • attīstīt
 • ,
 • ražot
 • ,
 • saņemt
 • ,
 • iegūt

9. Grow emotionally or mature

 • "The child developed beautifully in her new kindergarten"
 • "When he spent a summer at camp, the boy grew noticeably and no longer showed some of his old adolescent behavior"
  synonym:
 • develop
 • ,
 • grow

9. Aug emocionāli vai nobriedis

 • "Bērns skaisti attīstījās savā jaunajā bērnudārzā"
 • "Kad viņš pavadīja vasaru nometnē, zēns ievērojami pieauga un vairs neuzrādīja daļu no savas vecās pusaudžu izturēšanās"
  sinonīms:
 • attīstīt
 • ,
 • aug

10. Become attached by or as if by the process of growth

 • "The tree trunks had grown together"
  synonym:
 • grow

10. Kļūst pievienots izaugsmes procesā vai it kā

 • "Koku stumbri bija izauguši kopā"
  sinonīms:
 • aug

Examples of using

With every birthday, we grow older by one year.
Ar katru dzimšanas dienu mēs novecojam par vienu gadu.
I felt the tension grow between us.
Es jutu, kā spriedze aug starp mums.
Today, our teacher told us whoever smokes will never grow up. In order to prove it, she shot a seventh-grader named Petya.
Šodien mūsu skolotājs mums teica, ka tas, kurš smēķē, nekad nepieaugs. Lai to pierādītu, viņa nošāva septīto draudzeni ar nosaukumu Petya.