Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ground" into Latvian language

Vārda "zeme" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Ground

[Zeme]
/graʊnd/

noun

1. The solid part of the earth's surface

 • "The plane turned away from the sea and moved back over land"
 • "The earth shook for several minutes"
 • "He dropped the logs on the ground"
  synonym:
 • land
 • ,
 • dry land
 • ,
 • earth
 • ,
 • ground
 • ,
 • solid ground
 • ,
 • terra firma

1. Zemes virsmas cietā daļa

 • "Lidmašīna novērsās no jūras un pārvietojās atpakaļ pa sauszemi"
 • "Zeme kratījās vairākas minūtes"
 • "Viņš nometa baļķus zemē"
  sinonīms:
 • zeme
 • ,
 • sausa zeme
 • ,
 • ciets zeme
 • ,
 • terra firma

2. A rational motive for a belief or action

 • "The reason that war was declared"
 • "The grounds for their declaration"
  synonym:
 • reason
 • ,
 • ground

2. Racionāls pārliecības vai rīcības motīvs

 • "Iemesls, kāpēc tika pieteikts karš"
 • "Viņu deklarācijas pamatojums"
  sinonīms:
 • iemesls
 • ,
 • zeme

3. The loose soft material that makes up a large part of the land surface

 • "They dug into the earth outside the church"
  synonym:
 • earth
 • ,
 • ground

3. Vaļīgais mīkstais materiāls, kas veido lielu zemes virsmas daļu

 • "Viņi ierakās zemē ārpus baznīcas"
  sinonīms:
 • zeme

4. A relation that provides the foundation for something

 • "They were on a friendly footing"
 • "He worked on an interim basis"
  synonym:
 • footing
 • ,
 • basis
 • ,
 • ground

4. Attiecības, kas nodrošina pamatu kaut kam

 • "Viņi bija uz draudzīgiem pamatiem"
 • "Viņš strādāja pagaidu kārtā"
  sinonīms:
 • footing
 • ,
 • pamats
 • ,
 • zeme

5. A position to be won or defended in battle (or as if in battle)

 • "They gained ground step by step"
 • "They fought to regain the lost ground"
  synonym:
 • ground

5. Pozīcija, kas jāiegūst vai jāaizstāv kaujā (vai it kā kaujā)

 • "Viņi ieguva zemi soli pa solim"
 • "Viņi cīnījās, lai atgūtu zaudēto vietu"
  sinonīms:
 • zeme

6. The part of a scene (or picture) that lies behind objects in the foreground

 • "He posed her against a background of rolling hills"
  synonym:
 • background
 • ,
 • ground

6. Ainas (vai attēla) daļa, kas atrodas aiz objektiem priekšplānā

 • "Viņš pozēja viņu uz kalnu fona"
  sinonīms:
 • fons
 • ,
 • zeme

7. Material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use)

 • "The land had never been plowed"
 • "Good agricultural soil"
  synonym:
 • land
 • ,
 • ground
 • ,
 • soil

7. Materiāls zemes virsmas augšējā slānī, kurā augi var augt (īpaši attiecībā uz tā kvalitāti vai izmantošanu)

 • "Zeme nekad nebija uzarta"
 • "Laba lauksaimniecības augsne"
  sinonīms:
 • zeme
 • ,
 • augsne

8. A relatively homogeneous percept extending back of the figure on which attention is focused

  synonym:
 • ground

8. Relatīvi viendabīgs uztvere, kas sniedzas atpakaļ figūrai, uz kuru tiek vērsta uzmanība

  sinonīms:
 • zeme

9. A connection between an electrical device and a large conducting body, such as the earth (which is taken to be at zero voltage)

  synonym:
 • ground
 • ,
 • earth

9. Savienojums starp elektrisko ierīci un lielu vadošu korpusu, piemēram, zemi (kas tiek uzskatīts par nulles spriegumu)

  sinonīms:
 • zeme

10. (art) the surface (as a wall or canvas) prepared to take the paint for a painting

  synonym:
 • ground

10. (māksla) virsma (kā siena vai audekls), kas sagatavota krāsas paņemšanai gleznai

  sinonīms:
 • zeme

11. The first or preliminary coat of paint or size applied to a surface

  synonym:
 • flat coat
 • ,
 • ground
 • ,
 • primer
 • ,
 • priming
 • ,
 • primer coat
 • ,
 • priming coat
 • ,
 • undercoat

11. Pirmais vai sākotnējais krāsas vai izmēra pārklājums, kas uzklāts uz virsmas

  sinonīms:
 • plakans mētelis
 • ,
 • zeme
 • ,
 • gruntējums
 • ,
 • gruntēšana
 • ,
 • grunts mētelis
 • ,
 • gruntēšanas mētelis
 • ,
 • pavilna

verb

1. Fix firmly and stably

 • "Anchor the lamppost in concrete"
  synonym:
 • anchor
 • ,
 • ground

1. Stingri un stabili nostipriniet

 • "Noenkurojiet laternas stabu betonā"
  sinonīms:
 • enkurs
 • ,
 • zeme

2. Confine or restrict to the ground

 • "After the accident, they grounded the plane and the pilot"
  synonym:
 • ground

2. Ierobežojiet vai ierobežojiet līdz zemei

 • "Pēc negadījuma viņi nosēdināja lidmašīnu un pilotu"
  sinonīms:
 • zeme

3. Place or put on the ground

  synonym:
 • ground

3. Novietojiet vai novietojiet uz zemes

  sinonīms:
 • zeme

4. Instruct someone in the fundamentals of a subject

  synonym:
 • ground

4. Pamāciet kādu par priekšmeta pamatiem

  sinonīms:
 • zeme

5. Bring to the ground

 • "The storm grounded the ship"
  synonym:
 • ground
 • ,
 • strand
 • ,
 • run aground

5. Atvest zemē

 • "Vētra apturēja kuģi"
  sinonīms:
 • zeme
 • ,
 • strand
 • ,
 • uzskrien uz sēkļa

6. Hit or reach the ground

  synonym:
 • ground
 • ,
 • run aground

6. Hit vai sasniegt zemi

  sinonīms:
 • zeme
 • ,
 • uzskrien uz sēkļa

7. Throw to the ground in order to stop play and avoid being tackled behind the line of scrimmage

  synonym:
 • ground

7. Metiet zemē, lai apturētu spēli un izvairītos no cīņas aiz cīņas līnijas

  sinonīms:
 • zeme

8. Hit a groundball

 • "He grounded to the second baseman"
  synonym:
 • ground

8. Sitiens ar zemes bumbu

 • "Viņš piezemējās uz otro pamatsastāva spēlētāju"
  sinonīms:
 • zeme

9. Hit onto the ground

  synonym:
 • ground

9. Sit zemē

  sinonīms:
 • zeme

10. Cover with a primer

 • Apply a primer to
  synonym:
 • prime
 • ,
 • ground
 • ,
 • undercoat

10. Pārklāj ar grunti

 • Uzklājiet grunti
  sinonīms:
 • prime
 • ,
 • zeme
 • ,
 • pavilna

11. Connect to a ground

 • "Ground the electrical connections for safety reasons"
  synonym:
 • ground

11. Savienojiet ar zemi

 • "Drošības apsvērumu dēļ iezemējiet elektriskos savienojumus"
  sinonīms:
 • zeme

12. Use as a basis for

 • Found on
 • "Base a claim on some observation"
  synonym:
 • establish
 • ,
 • base
 • ,
 • ground
 • ,
 • found

12. Izmantot par pamatu, lai

 • Atrasts uz
 • "Pamatojiet apgalvojumu uz kādu novērojumu"
  sinonīms:
 • izveidot
 • ,
 • bāze
 • ,
 • zeme
 • ,
 • atrasts

Examples of using

This coat is so long it reaches the ground.
Šis mētelis ir tik garš, ka sasniedz zemi.
Let the ground be wool to you, father!
Lai zeme tev ir vilna, tēvs!
The tree fell to the ground.
Koks nokrita zemē.