Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fourth" into Latvian language

Vārda "ceturtais" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Fourth

[Ceturtais]
/fɔrθ/

noun

1. Following the third position

 • Number four in a countable series
  synonym:
 • fourth

1. Ievērojot trešo pozīciju

 • Numur četri saskaitāmas sērijās
  sinonīms:
 • ceturtais

2. One of four equal parts

 • "A quarter of a pound"
  synonym:
 • one-fourth
 • ,
 • fourth
 • ,
 • one-quarter
 • ,
 • quarter
 • ,
 • fourth part
 • ,
 • twenty-five percent
 • ,
 • quartern

2. Viena no četrām vienādām daļām

 • "Karba daļa"
  sinonīms:
 • viena ceturtā daļa
 • ,
 • ceturtais
 • ,
 • viena ceturtdaļa
 • ,
 • ceturksnis
 • ,
 • ceturtā daļa
 • ,
 • divdesmit pieci procenti
 • ,
 • karjerai

3. The musical interval between one note and another four notes away from it

  synonym:
 • fourth

3. Muzikālais intervāls starp vienu piezīmi un vēl četrām notīm prom no tā

  sinonīms:
 • ceturtais

adjective

1. Coming next after the third and just before the fifth in position or time or degree or magnitude

 • "The quaternary period of geologic time extends from the end of the tertiary period to the present"
  synonym:
 • fourth
 • ,
 • 4th
 • ,
 • quaternary

1. Nākamie pēc trešā un tieši pirms piektās pozīcijas vai laika, pakāpes vai lieluma

 • "Ģeoloģiskā laika kvartāra periods ilgst no terciārā perioda beigām līdz mūsdienām"
  sinonīms:
 • ceturtais
 • ,
 • 4. datums
 • ,
 • četrinieks

adverb

1. In the fourth place

 • "Fourthly, you must pay the rent on the first of the month"
  synonym:
 • fourthly
 • ,
 • fourth

1. Ceturtajā vietā

 • "Ceturkārt, jums jāmaksā īre pirmajā mēnesī"
  sinonīms:
 • ceturtkārt
 • ,
 • ceturtais

Examples of using

There is a toilet on the fourth floor, too.
Arī ceturtajā stāvā ir tualete.
There's also a toilet on the fourth floor.
Ceturtajā stāvā ir arī tualete.
I'll be there on the fourth.
Es tur būšu ceturtajā.