Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "form" into Latvian language

Vārda "forma" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Form

[Forma]
/fɔrm/

noun

1. The phonological or orthographic sound or appearance of a word that can be used to describe or identify something

  • "The inflected forms of a word can be represented by a stem and a list of inflections to be attached"
    synonym:
  • form
  • ,
  • word form
  • ,
  • signifier
  • ,
  • descriptor

1. Vārda fonoloģiskā vai ortogrāfiskā skaņa vai izskats, ko var izmantot, lai kaut ko aprakstītu vai identificētu

  • "Vārda locītās formas var attēlot ar celmu un pievienojamo locījumu sarakstu"
    sinonīms:
  • forma
  • ,
  • vārdu forma
  • ,
  • apzīmētājs
  • ,
  • deskriptors

2. A category of things distinguished by some common characteristic or quality

  • "Sculpture is a form of art"
  • "What kinds of desserts are there?"
    synonym:
  • kind
  • ,
  • sort
  • ,
  • form
  • ,
  • variety

2. Lietu kategorija, kas atšķiras ar kādu kopīgu īpašību vai kvalitāti

  • "Tēlniecība ir mākslas veids"
  • "Kādi deserti tur ir?"
    sinonīms:
  • laipns
  • ,
  • kārtot
  • ,
  • forma
  • ,
  • šķirne

3. A perceptual structure

  • "The composition presents problems for students of musical form"
  • "A visual pattern must include not only objects but the spaces between them"
    synonym:
  • form
  • ,
  • shape
  • ,
  • pattern

3. Uztveres struktūra

  • "Kompozīcija rada problēmas muzikālās formas studentiem"
  • "Vizuālajam modelim jāietver ne tikai objekti, bet arī atstarpes starp tiem"
    sinonīms:
  • forma
  • ,
  • modelis

4. Any spatial attributes (especially as defined by outline)

  • "He could barely make out their shapes"
    synonym:
  • shape
  • ,
  • form
  • ,
  • configuration
  • ,
  • contour
  • ,
  • conformation

4. Jebkuri telpiskie atribūti (īpaši, kā noteikts kontūrā)

  • "Viņš tik tikko spēja noteikt to formas"
    sinonīms:
  • forma
  • ,
  • konfigurācija
  • ,
  • kontūra
  • ,
  • konformācija

5. Alternative names for the body of a human being

  • "Leonardo studied the human body"
  • "He has a strong physique"
  • "The spirit is willing but the flesh is weak"
    synonym:
  • human body
  • ,
  • physical body
  • ,
  • material body
  • ,
  • soma
  • ,
  • build
  • ,
  • figure
  • ,
  • physique
  • ,
  • anatomy
  • ,
  • shape
  • ,
  • bod
  • ,
  • chassis
  • ,
  • frame
  • ,
  • form
  • ,
  • flesh

5. Alternatīvi cilvēka ķermeņa nosaukumi

  • "Leonardo pētīja cilvēka ķermeni"
  • "Viņam ir spēcīga ķermeņa uzbūve"
  • "Gars vēlas, bet miesa ir vāja"
    sinonīms:
  • cilvēka ķermenis
  • ,
  • fiziskais ķermenis
  • ,
  • materiāls ķermenis
  • ,
  • soma
  • ,
  • būvēt
  • ,
  • attēls
  • ,
  • physique
  • ,
  • anatomija
  • ,
  • forma
  • ,
  • bod
  • ,
  • šasija
  • ,
  • rāmis
  • ,
  • miesa

6. The spatial arrangement of something as distinct from its substance

  • "Geometry is the mathematical science of shape"
    synonym:
  • shape
  • ,
  • form

6. Kaut kā telpiskais izvietojums, kas atšķiras no tā būtības

  • "Ģeometrija ir formas matemātiskā zinātne"
    sinonīms:
  • forma

7. The visual appearance of something or someone

  • "The delicate cast of his features"
    synonym:
  • form
  • ,
  • shape
  • ,
  • cast

7. Kaut kā vai kāda vizuālais izskats

  • "Viņa vaibstu smalkais sastāvs"
    sinonīms:
  • forma
  • ,
  • cast

8. A printed document with spaces in which to write

  • "He filled out his tax form"
    synonym:
  • form

8. Drukāts dokuments ar atstarpēm, kurās rakstīt

  • "Viņš aizpildīja savu nodokļu veidlapu"
    sinonīms:
  • forma

9. (biology) a group of organisms within a species that differ in trivial ways from similar groups

  • "A new strain of microorganisms"
    synonym:
  • form
  • ,
  • variant
  • ,
  • strain
  • ,
  • var.

9. (bioloģija) organismu grupa sugā, kas triviāli atšķiras no līdzīgām grupām

  • "Jauns mikroorganismu celms"
    sinonīms:
  • forma
  • ,
  • variants
  • ,
  • celms
  • ,
  • var.

10. An arrangement of the elements in a composition or discourse

  • "The essay was in the form of a dialogue"
  • "He first sketches the plot in outline form"
    synonym:
  • form

10. Elementu izkārtojums kompozīcijā vai diskursā

  • "Eseja bija dialoga formā"
  • "Viņš vispirms ieskicē sižetu kontūras formā"
    sinonīms:
  • forma

11. A particular mode in which something is manifested

  • "His resentment took the form of extreme hostility"
    synonym:
  • form

11. Konkrēts režīms, kurā kaut kas izpaužas

  • "Viņa aizvainojums izpaudās kā ārkārtējs naidīgums"
    sinonīms:
  • forma

12. (physical chemistry) a distinct state of matter in a system

  • Matter that is identical in chemical composition and physical state and separated from other material by the phase boundary
  • "The reaction occurs in the liquid phase of the system"
    synonym:
  • phase
  • ,
  • form

12. (fizikālā ķīmija) atšķirīgs matērijas stāvoklis sistēmā

  • Viela, kas ir identiska pēc ķīmiskā sastāva un fizikālā stāvokļa un atdalīta no cita materiāla ar fāzes robežu
  • "Reakcija notiek sistēmas šķidrajā fāzē"
    sinonīms:
  • fāze
  • ,
  • forma

13. A body of students who are taught together

  • "Early morning classes are always sleepy"
    synonym:
  • class
  • ,
  • form
  • ,
  • grade
  • ,
  • course

13. Studentu kopums, kurus māca kopā

  • "Agrīnās rīta nodarbības vienmēr ir miegainas"
    sinonīms:
  • klase
  • ,
  • forma
  • ,
  • pakāpe
  • ,
  • kurss

14. An ability to perform well

  • "He was at the top of his form"
  • "The team was off form last night"
    synonym:
  • form

14. Spēja labi darboties

  • "Viņš bija savas formas augšgalā"
  • "Komanda pagājušajā naktī bija ārpus formas"
    sinonīms:
  • forma

15. A life-size dummy used to display clothes

    synonym:
  • mannequin
  • ,
  • manikin
  • ,
  • mannikin
  • ,
  • manakin
  • ,
  • form

15. Dabiska izmēra manekens, ko izmanto drēbju izlikšanai

    sinonīms:
  • manekens
  • ,
  • manikīns
  • ,
  • manņikins
  • ,
  • manakins
  • ,
  • forma

16. A mold for setting concrete

  • "They built elaborate forms for pouring the foundation"
    synonym:
  • form

16. Veidne betona ieklāšanai

  • "Viņi uzbūvēja sarežģītas formas pamatu liešanai"
    sinonīms:
  • forma

verb

1. Create (as an entity)

  • "Social groups form everywhere"
  • "They formed a company"
    synonym:
  • form
  • ,
  • organize
  • ,
  • organise

1. Izveidot (kā entītiju)

  • "Visur veidojas sociālās grupas"
  • "Viņi izveidoja uzņēmumu"
    sinonīms:
  • forma
  • ,
  • organizēt

2. To compose or represent:"this wall forms the background of the stage setting"

  • "The branches made a roof"
  • "This makes a fine introduction"
    synonym:
  • form
  • ,
  • constitute
  • ,
  • make

2. Sacerēt vai attēlot:"šī siena veido skatuves uzstādījuma fonu"

  • "Zari uztaisīja jumtu"
  • "Tas ir lielisks ievads"
    sinonīms:
  • forma
  • ,
  • veido
  • ,
  • padarīt

3. Develop into a distinctive entity

  • "Our plans began to take shape"
    synonym:
  • form
  • ,
  • take form
  • ,
  • take shape
  • ,
  • spring

3. Attīstieties par atšķirīgu vienību

  • "Mūsu plāni sāka veidoties"
    sinonīms:
  • forma
  • ,
  • veikt formu
  • ,
  • pavasaris

4. Give shape or form to

  • "Shape the dough"
  • "Form the young child's character"
    synonym:
  • shape
  • ,
  • form

4. Piešķiriet formu vai formu

  • "Veidojiet mīklu"
  • "Veidojiet mazā bērna raksturu"
    sinonīms:
  • forma

5. Make something, usually for a specific function

  • "She molded the rice balls carefully"
  • "Form cylinders from the dough"
  • "Shape a figure"
  • "Work the metal into a sword"
    synonym:
  • shape
  • ,
  • form
  • ,
  • work
  • ,
  • mold
  • ,
  • mould
  • ,
  • forge

5. Izveidojiet kaut ko, parasti konkrētai funkcijai

  • "Viņa rūpīgi veidoja rīsu bumbiņas"
  • "Formu cilindri no mīklas"
  • "Veidojiet figūru"
  • "Ievietojiet metālu zobenā"
    sinonīms:
  • forma
  • ,
  • darbs
  • ,
  • pelējums
  • ,
  • kalums

6. Establish or impress firmly in the mind

  • "We imprint our ideas onto our children"
    synonym:
  • imprint
  • ,
  • form

6. Nostipriniet vai atstājiet stingru iespaidu prātā

  • "Mēs iespiežam savas idejas saviem bērniem"
    sinonīms:
  • nospiedums
  • ,
  • forma

7. Assume a form or shape

  • "The water formed little beads"
    synonym:
  • form

7. Pieņemiet formu vai formu

  • "Ūdens veidoja mazas krelles"
    sinonīms:
  • forma

Examples of using

Some people think that advertising is a form of brainwashing.
Daži cilvēki domā, ka reklāma ir smadzeņu skalošanas veids.
Under the Tatoeba guidelines, it is recommended that members only add sentences in their native language and/or translate from a language they can understand into their native language. The reason for this is that it is much easier to form natural-sounding sentences in one's native language. When we write in a language other than our native language, it is very easy to produce sentences that sound strange. Please make sure you only translate the sentence if you are sure you know what it means.
Saskaņā ar Tatoeba vadlīnijām dalībniekiem ir ieteicams pievienot tikai teikumus savā dzimtajā valodā un/vai tulkot no valodas, ko viņi var saprast, savā dzimtajā valodā. Iemesls tam ir tas, ka ir daudz vieglāk veidot dabiski skanošus teikumus savā dzimtajā valodā. Kad mēs rakstām valodā, kas nav mūsu dzimtā valoda, ir ļoti viegli izveidot teikumus, kas izklausās dīvaini. Lūdzu, pārliecinieties, ka tulkojat teikumu tikai tad, ja esat pārliecināts, ka zināt, ko tas nozīmē.
Please fill in this form.
Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu.