Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "forge" into Latvian language

Vārda "kalums" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Forge

[Kalt]
/fɔrʤ/

noun

1. Furnace consisting of a special hearth where metal is heated before shaping

  synonym:
 • forge

1. Krāsns, kas sastāv no speciāla pavarda, kur pirms formēšanas tiek uzkarsēts metāls

  sinonīms:
 • kalums

2. A workplace where metal is worked by heating and hammering

  synonym:
 • forge
 • ,
 • smithy

2. Darba vieta, kur metāls tiek apstrādāts ar apkuri un kalšanu

  sinonīms:
 • kalums
 • ,
 • smēde

verb

1. Create by hammering

 • "Hammer the silver into a bowl"
 • "Forge a pair of tongues"
  synonym:
 • forge
 • ,
 • hammer

1. Izveidot ar āmuru

 • "Sudrabu āmurē bļodā"
 • "Kalt mēlīšu pāri"
  sinonīms:
 • kalums
 • ,
 • āmurs

2. Make a copy of with the intent to deceive

 • "He faked the signature"
 • "They counterfeited dollar bills"
 • "She forged a green card"
  synonym:
 • forge
 • ,
 • fake
 • ,
 • counterfeit

2. Izveidojiet kopiju ar nolūku maldināt

 • "Viņš viltoja parakstu"
 • "Viņi viltoja dolāru banknotes"
 • "Viņa viltoja zaļo karti"
  sinonīms:
 • kalums
 • ,
 • viltojums

3. Come up with (an idea, plan, explanation, theory, or principle) after a mental effort

 • "Excogitate a way to measure the speed of light"
  synonym:
 • invent
 • ,
 • contrive
 • ,
 • devise
 • ,
 • excogitate
 • ,
 • formulate
 • ,
 • forge

3. Izdomājiet (ideju, plānu, skaidrojumu, teoriju vai principu) pēc garīga piepūles

 • "Attaisnojiet veidu, kā izmērīt gaismas ātrumu"
  sinonīms:
 • izgudrot
 • ,
 • izdomāt
 • ,
 • ekskogitēt
 • ,
 • formulēt
 • ,
 • kalums

4. Move ahead steadily

 • "He forged ahead"
  synonym:
 • forge

4. Virzieties uz priekšu stabili

 • "Viņš kaldināja uz priekšu"
  sinonīms:
 • kalums

5. Move or act with a sudden increase in speed or energy

  synonym:
 • forge
 • ,
 • spurt
 • ,
 • spirt

5. Pārvietojieties vai rīkojieties ar pēkšņu ātruma vai enerģijas pieaugumu

  sinonīms:
 • kalums
 • ,
 • spurt
 • ,
 • spirt

6. Make something, usually for a specific function

 • "She molded the rice balls carefully"
 • "Form cylinders from the dough"
 • "Shape a figure"
 • "Work the metal into a sword"
  synonym:
 • shape
 • ,
 • form
 • ,
 • work
 • ,
 • mold
 • ,
 • mould
 • ,
 • forge

6. Izveidojiet kaut ko, parasti konkrētai funkcijai

 • "Viņa rūpīgi veidoja rīsu bumbiņas"
 • "Formu cilindri no mīklas"
 • "Veidojiet figūru"
 • "Ievietojiet metālu zobenā"
  sinonīms:
 • forma
 • ,
 • darbs
 • ,
 • pelējums
 • ,
 • kalums

7. Make out of components (often in an improvising manner)

 • "She fashioned a tent out of a sheet and a few sticks"
  synonym:
 • fashion
 • ,
 • forge

7. Izgatavojiet no sastāvdaļām (bieži vien improvizējošā veidā)

 • "Viņa izveidoja telti no palaga un dažām nūjām"
  sinonīms:
 • modes
 • ,
 • kalums