Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flourish" into Latvian language

Vārda "uzplaukt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Flourish

[Plaukstošs]
/flərɪʃ/

noun

1. A showy gesture

 • "She entered with a great flourish"
  synonym:
 • flourish

1. Košs žests

 • "Viņa ienāca ar lielu uzplaukumu"
  sinonīms:
 • uzplaukt

2. An ornamental embellishment in writing

  synonym:
 • flourish

2. Ornamentāls rotājums rakstveidā

  sinonīms:
 • uzplaukt

3. A display of ornamental speech or language

  synonym:
 • flourish

3. Ornamentālas runas vai valodas demonstrēšana

  sinonīms:
 • uzplaukt

4. The act of waving

  synonym:
 • flourish
 • ,
 • brandish

4. Vicināšanas akts

  sinonīms:
 • uzplaukt
 • ,
 • brandisks

5. (music) a short lively tune played on brass instruments

 • "He entered to a flourish of trumpets"
 • "Her arrival was greeted with a rousing fanfare"
  synonym:
 • flourish
 • ,
 • fanfare
 • ,
 • tucket

5. (mūzika) īsa dzīvīga melodija, kas tiek atskaņota uz pūšaminstrumentiem

 • "Viņš ienāca trompešu uzplaukumā"
 • "Viņas ierašanās tika sagaidīta ar uzmundrinošu fanfaru"
  sinonīms:
 • uzplaukt
 • ,
 • fanfaras
 • ,
 • tucket

verb

1. Grow vigorously

 • "The deer population in this town is thriving"
 • "Business is booming"
  synonym:
 • boom
 • ,
 • thrive
 • ,
 • flourish
 • ,
 • expand

1. Enerģiski augt

 • "Briežu populācija šajā pilsētā plaukst"
 • "Bizness plaukst"
  sinonīms:
 • boom
 • ,
 • plaukst
 • ,
 • uzplaukt
 • ,
 • izvērst

2. Make steady progress

 • Be at the high point in one's career or reach a high point in historical significance or importance
 • "The new student is thriving"
  synonym:
 • thrive
 • ,
 • prosper
 • ,
 • fly high
 • ,
 • flourish

2. Panākt stabilu progresu

 • Esiet savas karjeras augstākajā punktā vai sasniedziet augstāko punktu vēsturiskajā nozīmīgumā vai nozīmīgumā
 • "Jaunais students plaukst"
  sinonīms:
 • plaukst
 • ,
 • plaukt
 • ,
 • lidot augstu
 • ,
 • uzplaukt

3. Move or swing back and forth

 • "She waved her gun"
  synonym:
 • brandish
 • ,
 • flourish
 • ,
 • wave

3. Kustēties vai šūpoties uz priekšu un atpakaļ

 • "Viņa pamāja ar ieroci"
  sinonīms:
 • brandisks
 • ,
 • uzplaukt
 • ,
 • vilnis

Examples of using

Liberty, as we all know, cannot flourish in a country that is permanently on a war footing, or even a near war footing. Permanent crisis justifies permanent control of everybody and everything by the agencies of central government.
Brīvība, kā mēs visi zinām, nevar uzplaukt valstī, kas pastāvīgi atrodas uz kara vai pat gandrīz kara pamata. Pastāvīga krīze attaisno centrālās valdības aģentūru pastāvīgu kontroli pār visiem un visu.