Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "floor" into Latvian language

Vārda "grīda" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Floor

[Grīda]
/flɔr/

noun

1. The inside lower horizontal surface (as of a room, hallway, tent, or other structure)

 • "They needed rugs to cover the bare floors"
 • "We spread our sleeping bags on the dry floor of the tent"
  synonym:
 • floor
 • ,
 • flooring

1. Iekšējā apakšējā horizontālā virsma (kā telpa, gaitenis, telts vai cita struktūra)

 • "Viņiem vajadzēja paklājus, lai nosegtu tukšās grīdas"
 • "Mēs izklājam savus guļammaisus uz telts sausās grīdas"
  sinonīms:
 • grīda
 • ,
 • grīdas segums

2. A structure consisting of a room or set of rooms at a single position along a vertical scale

 • "What level is the office on?"
  synonym:
 • floor
 • ,
 • level
 • ,
 • storey
 • ,
 • story

2. Struktūra, kas sastāv no telpas vai telpu komplekta vienā pozīcijā vertikālā mērogā

 • "Kādā līmenī atrodas birojs?"
  sinonīms:
 • grīda
 • ,
 • līmenis
 • ,
 • stāvs
 • ,
 • stāsts

3. A lower limit

 • "The government established a wage floor"
  synonym:
 • floor
 • ,
 • base

3. Zemāka robeža

 • "Valdība noteica minimālo algu"
  sinonīms:
 • grīda
 • ,
 • bāze

4. The ground on which people and animals move about

 • "The fire spared the forest floor"
  synonym:
 • floor

4. Zeme, pa kuru pārvietojas cilvēki un dzīvnieki

 • "Uguns saudzēja meža grīdu"
  sinonīms:
 • grīda

5. The bottom surface of any lake or other body of water

  synonym:
 • floor

5. Jebkura ezera vai citas ūdenstilpes apakšējā virsma

  sinonīms:
 • grīda

6. The lower inside surface of any hollow structure

 • "The floor of the pelvis"
 • "The floor of the cave"
  synonym:
 • floor

6. Jebkuras dobas struktūras apakšējā iekšējā virsma

 • "Iegurņa grīda"
 • "Alas grīda"
  sinonīms:
 • grīda

7. The occupants of a floor

 • "The whole floor complained about the lack of heat"
  synonym:
 • floor

7. Stāva iemītnieki

 • "Visa grīda sūdzējās par siltuma trūkumu"
  sinonīms:
 • grīda

8. The parliamentary right to address an assembly

 • "The chairman granted him the floor"
  synonym:
 • floor

8. Parlamenta tiesības uzstāties asamblejā

 • "Priekšsēdētājs deva viņam vārdu"
  sinonīms:
 • grīda

9. The legislative hall where members debate and vote and conduct other business

 • "There was a motion from the floor"
  synonym:
 • floor

9. Likumdošanas zāle, kurā locekļi debatē un balso un veic citus darbus

 • "Bija kustība no grīdas"
  sinonīms:
 • grīda

10. A large room in a exchange where the trading is done

 • "He is a floor trader"
  synonym:
 • floor
 • ,
 • trading floor

10. Liela telpa biržā, kur tiek veikta tirdzniecība

 • "Viņš ir grīdas tirgotājs"
  sinonīms:
 • grīda
 • ,
 • tirdzniecības grīda

verb

1. Surprise greatly

 • Knock someone's socks off
 • "I was floored when i heard that i was promoted"
  synonym:
 • shock
 • ,
 • floor
 • ,
 • ball over
 • ,
 • blow out of the water
 • ,
 • take aback

1. Pārsteigums liels

 • Nosit kādam zeķes
 • "Es biju grīdā, kad dzirdēju, ka esmu paaugstināts amatā"
  sinonīms:
 • šoks
 • ,
 • grīda
 • ,
 • bumba pāri
 • ,
 • izpūtiet no ūdens
 • ,
 • pārsteidzies

2. Knock down with force

 • "He decked his opponent"
  synonym:
 • deck
 • ,
 • coldcock
 • ,
 • dump
 • ,
 • knock down
 • ,
 • floor

2. Notriekt ar spēku

 • "Viņš izrotāja savu pretinieku"
  sinonīms:
 • klājs
 • ,
 • coldcock
 • ,
 • izgāztuve
 • ,
 • notriekt
 • ,
 • grīda

Examples of using

A fire broke out on the second floor of the building.
Ēkas otrajā stāvā izcēlies ugunsgrēks.
"Zelda, the floor is under my feet!" "I know!"
"Zelda, grīda ir zem manām kājām!" "Es zinu!"
I give the floor to Dr. Tom.
Es dodu vārdu Dr. Toms.