Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "finger" into Latvian language

Vārda "pirksts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Finger

[Pirksts]
/fɪŋgər/

noun

1. Any of the terminal members of the hand (sometimes excepting the thumb)

 • "Her fingers were long and thin"
  synonym:
 • finger

1. Jebkurš no rokas termināļa locekļiem ( dažreiz, izņemot īkšķi )

 • "Viņas pirksti bija gari un plāni"
  sinonīms:
 • pirksts

2. The length of breadth of a finger used as a linear measure

  synonym:
 • finger
 • ,
 • fingerbreadth
 • ,
 • finger's breadth
 • ,
 • digit

2. Pirksta platuma garums, ko izmanto kā lineāru mērījumu

  sinonīms:
 • pirksts
 • ,
 • pirkstu platums
 • ,
 • pirksta maize
 • ,
 • cipars

3. One of the parts of a glove that provides covering for a finger or thumb

  synonym:
 • finger

3. Viena no cimda daļām, kas nodrošina pirksta vai īkšķa pārklājumu

  sinonīms:
 • pirksts

verb

1. Feel or handle with the fingers

 • "Finger the binding of the book"
  synonym:
 • finger
 • ,
 • thumb

1. Jūties vai apstrādā ar pirkstiem

 • "Pievilcīgi grāmatas saistīšana"
  sinonīms:
 • pirksts
 • ,
 • īkšķis

2. Examine by touch

 • "Feel this soft cloth!"
 • "The customer fingered the sweater"
  synonym:
 • feel
 • ,
 • finger

2. Pārbaudīt pēc saskares

 • "Nomājiet šo mīksto audumu!"
 • "Klients ar pirkstu ar pirkstu nospiedumu"
  sinonīms:
 • jūties
 • ,
 • pirksts

3. Search for on the computer

 • "I fingered my boss and found that he is not logged on in the afternoons"
  synonym:
 • finger

3. Meklēt datorā

 • "Es ar pirkstu ar savu priekšnieku un atklāju, ka viņš nav pieteicies pēcpusdienās"
  sinonīms:
 • pirksts

4. Indicate the fingering for the playing of musical scores for keyboard instruments

  synonym:
 • finger

4. Norāda uz to, ka tiek atskaņoti muzikālie partitūras tastatūras instrumentiem

  sinonīms:
 • pirksts

Examples of using

She turns him round her little finger anyways!
Viņa viņu vienmēr pagriež ap savu mazo pirkstu!
I sucked my finger.
Es iesūcu pirkstu.
I cut my little finger peeling potatoes.
Es sagriezu savus mazos pirkstu mizojošos kartupeļus.