Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "file" into Latvian language

Vārda "fails" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

File

[Fails]
/faɪl/

noun

1. A set of related records (either written or electronic) kept together

  synonym:
 • file
 • ,
 • data file

1. Saistītu ierakstu kopums (rakstisks vai elektronisks), kas tiek glabāts kopā

  sinonīms:
 • fails
 • ,
 • datu fails

2. A line of persons or things ranged one behind the other

  synonym:
 • file
 • ,
 • single file
 • ,
 • Indian file

2. Personu vai lietu rinda atradās viena aiz otras

  sinonīms:
 • fails
 • ,
 • viens fails
 • ,
 • Indijas fails

3. Office furniture consisting of a container for keeping papers in order

  synonym:
 • file
 • ,
 • file cabinet
 • ,
 • filing cabinet

3. Biroja mēbeles, kas sastāv no konteinera papīra uzturēšanai kārtībā

  sinonīms:
 • fails
 • ,
 • failu kabinets
 • ,
 • kartotēka

4. A steel hand tool with small sharp teeth on some or all of its surfaces

 • Used for smoothing wood or metal
  synonym:
 • file

4. Tērauda rokas instruments ar maziem asiem zobiem uz dažām vai visām tā virsmām

 • Izmanto koka vai metāla izlīdzināšanai
  sinonīms:
 • fails

verb

1. Record in a public office or in a court of law

 • "File for divorce"
 • "File a complaint"
  synonym:
 • file
 • ,
 • register

1. Ieraksts valsts amatā vai tiesā

 • "Laulības šķiršanas fails"
 • "Iesniegt sūdzību"
  sinonīms:
 • fails
 • ,
 • reģistrēties

2. Smooth with a file

 • "File one's fingernails"
  synonym:
 • file

2. Gluda ar failu

 • "Iesniedziet nagus"
  sinonīms:
 • fails

3. Proceed in line

 • "The students filed into the classroom"
  synonym:
 • file

3. Turpiniet rindā

 • "Skolēni ienāca klasē"
  sinonīms:
 • fails

4. File a formal charge against

 • "The suspect was charged with murdering his wife"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • lodge
 • ,
 • file

4. Iesniegt oficiālu apsūdzību pret

 • "Aizdomās turamais tika apsūdzēts savas sievas slepkavībā"
  sinonīms:
 • uzlādēt
 • ,
 • namiņš
 • ,
 • fails

5. Place in a container for keeping records

 • "File these bills, please"
  synonym:
 • file
 • ,
 • file away

5. Ievietot konteinerā uzskaites kārtošanai

 • "Lūdzu, iesniedziet šos rēķinus"
  sinonīms:
 • fails
 • ,
 • failu prom

Examples of using

Please file a written request.
Lūdzu, iesniedziet rakstisku pieprasījumu.
She deleted a file.
Viņa izdzēsa failu.
Line up in single file.
Rindā vienā failā.