Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fight" into Latvian language

Vārda "cīņa" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Fight

[Cīņa]
/faɪt/

noun

1. A hostile meeting of opposing military forces in the course of a war

 • "Grant won a decisive victory in the battle of chickamauga"
 • "He lost his romantic ideas about war when he got into a real engagement"
  synonym:
 • battle
 • ,
 • conflict
 • ,
 • fight
 • ,
 • engagement

1. Naidīga pretējo militāro spēku sanāksme kara laikā

 • "Grants ieguva izšķirošu uzvaru chickamauga kaujā"
 • "Viņš zaudēja savas romantiskās idejas par karu, kad nonāca īstā saderināšanās laikā"
  sinonīms:
 • cīņa
 • ,
 • konflikts
 • ,
 • saderināšanās

2. The act of fighting

 • Any contest or struggle
 • "A fight broke out at the hockey game"
 • "There was fighting in the streets"
 • "The unhappy couple got into a terrible scrap"
  synonym:
 • fight
 • ,
 • fighting
 • ,
 • combat
 • ,
 • scrap

2. Cīņas akts

 • Jebkurš konkurss vai cīņa
 • "Hokeja spēlē izcēlās cīņa"
 • "Uz ielām notika cīņa"
 • "Nebaidītais pāris iekļuva briesmīgā lūžņos"
  sinonīms:
 • cīņa
 • ,
 • lūžņi

3. An aggressive willingness to compete

 • "The team was full of fight"
  synonym:
 • competitiveness
 • ,
 • fight

3. Agresīva vēlme konkurēt

 • "Komanda bija pilna ar cīņu"
  sinonīms:
 • konkurētspēja
 • ,
 • cīņa

4. An intense verbal dispute

 • "A violent fight over the bill is expected in the senate"
  synonym:
 • fight

4. Intensīvs verbāls strīds

 • "Senātā ir gaidāma vardarbīga cīņa par likumprojektu"
  sinonīms:
 • cīņa

5. A boxing or wrestling match

 • "The fight was on television last night"
  synonym:
 • fight

5. Boksa vai cīkstēšanās spēle

 • "Cīņa vakar bija televīzijā"
  sinonīms:
 • cīņa

verb

1. Be engaged in a fight

 • Carry on a fight
 • "The tribesmen fought each other"
 • "Siblings are always fighting"
 • "Militant groups are contending for control of the country"
  synonym:
 • contend
 • ,
 • fight
 • ,
 • struggle

1. Iesaistīties cīņā

 • Turpināt cīņu
 • "Ciltis cīnījās viens ar otru"
 • "Siblings vienmēr cīnās"
 • "Militāras grupas cīnās par valsts kontroli"
  sinonīms:
 • pretendēt
 • ,
 • cīņa

2. Fight against or resist strongly

 • "The senator said he would oppose the bill"
 • "Don't fight it!"
  synonym:
 • fight
 • ,
 • oppose
 • ,
 • fight back
 • ,
 • fight down
 • ,
 • defend

2. Cīnīties pret vai stingri pretoties

 • "Senators sacīja, ka iebildīs pret likumprojektu"
 • "Nekarcīnies!"
  sinonīms:
 • cīņa
 • ,
 • iebilst
 • ,
 • cīņa atpakaļ
 • ,
 • aizstāv

3. Make a strenuous or labored effort

 • "She struggled for years to survive without welfare"
 • "He fought for breath"
  synonym:
 • fight
 • ,
 • struggle

3. Pielikt spraigas vai labotas pūles

 • "Viņa gadiem ilgi cīnījās, lai izdzīvotu bez labklājības"
 • "Viņš cīnījās par elpu"
  sinonīms:
 • cīņa

4. Exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person

 • Be an advocate for
 • "The liberal party pushed for reforms"
 • "She is crusading for women's rights"
 • "The dean is pushing for his favorite candidate"
  synonym:
 • crusade
 • ,
 • fight
 • ,
 • press
 • ,
 • campaign
 • ,
 • push
 • ,
 • agitate

4. Nepārtraukti, enerģiski vai neuzkrītoši, lai iegūtu beigas vai iesaistītos karagājienā noteikta iemesla vai personas dēļ

 • Būt aizstāvim
 • "Liberālā partija uzstāja uz reformām"
 • "Viņa karagāj sieviešu tiesības"
 • "Dāvietis cenšas panākt savu iecienīto kandidātu"
  sinonīms:
 • karagājiens
 • ,
 • cīņa
 • ,
 • prese
 • ,
 • kampaņa
 • ,
 • stumt
 • ,
 • uzbudināt

Examples of using

Tom and Mary fight constantly.
Toms un Marija pastāvīgi cīnās.
They fight constantly.
Viņi pastāvīgi cīnās.
We fight something from another world.
Mēs kaut ko cīnāmies no citas pasaules.