Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "feel" into Latvian language

Vārda "jūtas" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Feel

[Sajūta]
/fil/

noun

1. An intuitive awareness

 • "He has a feel for animals" or "it's easy when you get the feel of it"
  synonym:
 • feel

1. Intuitīva izpratne

 • "Viņš jūtas pret dzīvniekiem" vai "tas ir viegli, kad jūtaties par to"
  sinonīms:
 • jūties

2. The general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people

 • "The feel of the city excited him"
 • "A clergyman improved the tone of the meeting"
 • "It had the smell of treason"
  synonym:
 • spirit
 • ,
 • tone
 • ,
 • feel
 • ,
 • feeling
 • ,
 • flavor
 • ,
 • flavour
 • ,
 • look
 • ,
 • smell

2. Vietas vai situācijas vispārējā atmosfēra un tās ietekme uz cilvēkiem

 • "Pilsētas sajūta viņu uzbudināja"
 • "Garīdzinieks uzlaboja sanāksmes toni"
 • "Tas bija nodevības smarža"
  sinonīms:
 • gars
 • ,
 • tonis
 • ,
 • jūties
 • ,
 • sajūta
 • ,
 • aromāts
 • ,
 • paskaties
 • ,
 • smarža

3. A property perceived by touch

  synonym:
 • tactile property
 • ,
 • feel

3. Īpašums, kas uztverts pēc pieskāriena

  sinonīms:
 • taustes īpašums
 • ,
 • jūties

4. Manual stimulation of the genital area for sexual pleasure

 • "The girls hated it when he tried to sneak a feel"
  synonym:
 • feel

4. Dzimumorgānu stimulēšana seksuālai baudai

 • "Meitenes to ienīda, kad viņš mēģināja ielīst sajūtu"
  sinonīms:
 • jūties

verb

1. Undergo an emotional sensation or be in a particular state of mind

 • "She felt resentful"
 • "He felt regret"
  synonym:
 • feel
 • ,
 • experience

1. Iziet emocionālu sajūtu vai būt noteiktā prāta stāvoklī

 • "Viņa jutās aizvainojoša"
 • "Viņš jutās nožēla"
  sinonīms:
 • jūties
 • ,
 • pieredze

2. Come to believe on the basis of emotion, intuitions, or indefinite grounds

 • "I feel that he doesn't like me"
 • "I find him to be obnoxious"
 • "I found the movie rather entertaining"
  synonym:
 • find
 • ,
 • feel

2. Jātic emociju, intuīcijas vai nenoteiktu iemeslu dēļ

 • "Es jūtu, ka viņš man nepatīk"
 • "Es uzskatu, ka viņš ir nepatīkams"
 • "Es atradu filmu diezgan izklaidējošu"
  sinonīms:
 • atrast
 • ,
 • jūties

3. Perceive by a physical sensation, e.g., coming from the skin or muscles

 • "He felt the wind"
 • "She felt an object brushing her arm"
 • "He felt his flesh crawl"
 • "She felt the heat when she got out of the car"
  synonym:
 • feel
 • ,
 • sense

3. Uztver fiziska sajūta, piemēram, nāk no ādas vai muskuļiem

 • "Viņš juta vēju"
 • "Viņa juta priekšmetu, kas saraustīja roku"
 • "Viņš juta, kā viņa miesa rāpo"
 • "Viņa izjuta karstumu, kad izkļuva no automašīnas"
  sinonīms:
 • jūties
 • ,
 • jēga

4. Be conscious of a physical, mental, or emotional state

 • "My cold is gone--i feel fine today"
 • "She felt tired after the long hike"
 • "She felt sad after her loss"
  synonym:
 • feel

4. Apzināties fizisko, garīgo vai emocionālo stāvokli

 • "Mans aukstums vairs nav - šodien jūtos labi"
 • "Viņa jutās nogurusi pēc garā pārgājiena"
 • "Viņa jutās skumja pēc zaudējuma"
  sinonīms:
 • jūties

5. Have a feeling or perception about oneself in reaction to someone's behavior or attitude

 • "She felt small and insignificant"
 • "You make me feel naked"
 • "I made the students feel different about themselves"
  synonym:
 • feel

5. Ir sajūta vai uztvere par sevi, reaģējot uz kāda izturēšanos vai attieksmi

 • "Viņa jutās maza un nenozīmīga"
 • "Jūs man likat justies kailam"
 • "Es liku studentiem justies savādāk par sevi"
  sinonīms:
 • jūties

6. Undergo passive experience of:"we felt the effects of inflation"

 • "Her fingers felt their way through the string quartet"
 • "She felt his contempt of her"
  synonym:
 • feel

6. Iziet pasīvu pieredzi: "mēs jutāmies inflācijas sekas"

 • "Viņas pirksti jutās cauri stīgu kvartetam"
 • "Viņa juta savu nicinājumu pret viņu"
  sinonīms:
 • jūties

7. Be felt or perceived in a certain way

 • "The ground feels shaky"
 • "The sheets feel soft"
  synonym:
 • feel

7. Jūtams vai uztverts noteiktā veidā

 • "Zeme jūtas satricinoša"
 • "Loksnes jūtas mīkstas"
  sinonīms:
 • jūties

8. Grope or feel in search of something

 • "He felt for his wallet"
  synonym:
 • feel

8. Rieve vai sajūta kaut kā meklējumos

 • "Viņš jutās pēc sava maka"
  sinonīms:
 • jūties

9. Examine by touch

 • "Feel this soft cloth!"
 • "The customer fingered the sweater"
  synonym:
 • feel
 • ,
 • finger

9. Pārbaudīt pēc saskares

 • "Nomājiet šo mīksto audumu!"
 • "Klients ar pirkstu ar pirkstu nospiedumu"
  sinonīms:
 • jūties
 • ,
 • pirksts

10. Examine (a body part) by palpation

 • "The nurse palpated the patient's stomach"
 • "The runner felt her pulse"
  synonym:
 • palpate
 • ,
 • feel

10. Pārbauda ( ķermeņa daļu ) ar palpāciju

 • "Māsa palpēja pacienta vēderu"
 • "Skrējēja juta savu pulsu"
  sinonīms:
 • palātināt
 • ,
 • jūties

11. Find by testing or cautious exploration

 • "He felt his way around the dark room"
  synonym:
 • feel

11. Atrast, veicot testēšanu vai piesardzīgu izpēti

 • "Viņš juta savu ceļu ap tumšo istabu"
  sinonīms:
 • jūties

12. Produce a certain impression

 • "It feels nice to be home again"
  synonym:
 • feel

12. Radīt noteiktu iespaidu

 • "Ir patīkami atkal būt mājās"
  sinonīms:
 • jūties

13. Pass one's hands over the sexual organs of

 • "He felt the girl in the movie theater"
  synonym:
 • feel

13. Nodod rokas pār seksuālajiem orgāniem

 • "Viņš juta meiteni kinoteātrī"
  sinonīms:
 • jūties

Examples of using

If you don't feel like it, go home! Otherwise you're just standing in the way.
Ja jūs nejūtaties tā, dodieties mājās! Pretējā gadījumā jūs vienkārši stāvat ceļā.
I don't feel well and would rather stay at home today.
Es nejūtos labi un labprātāk šodien paliktu mājās.
I feel quite put out about it.
Es jūtos diezgan izlikts par to.