Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "feature" into Latvian language

Vārda "iezīme" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Feature

[Iezīme]
/fiʧər/

noun

1. A prominent attribute or aspect of something

 • "The map showed roads and other features"
 • "Generosity is one of his best characteristics"
  synonym:
 • feature
 • ,
 • characteristic

1. Kaut kā pamanāms atribūts vai aspekts

 • "Kartē bija redzami ceļi un citas iezīmes"
 • "Dāsnums ir viena no viņa labākajām īpašībām"
  sinonīms:
 • iezīme
 • ,
 • raksturīgs

2. The characteristic parts of a person's face: eyes and nose and mouth and chin

 • "An expression of pleasure crossed his features"
 • "His lineaments were very regular"
  synonym:
 • feature
 • ,
 • lineament

2. Cilvēka sejas raksturīgās daļas: acis un deguns un mute un zods

 • "Baudas izpausme šķērsoja viņa vaibstus"
 • "Viņa līnijas bija ļoti regulāras"
  sinonīms:
 • iezīme
 • ,
 • lineaments

3. The principal (full-length) film in a program at a movie theater

 • "The feature tonight is `casablanca'"
  synonym:
 • feature
 • ,
 • feature film

3. Galvenā (pilna garuma) filma kinoteātra programmā

 • "Šovakar šī funkcija ir `casablanca'"
  sinonīms:
 • iezīme
 • ,
 • spēlfilma

4. A special or prominent article in a newspaper or magazine

 • "They ran a feature on retirement planning"
  synonym:
 • feature
 • ,
 • feature article

4. Īpašs vai ievērojams raksts laikrakstā vai žurnālā

 • "Viņi vadīja funkciju par pensiju plānošanu"
  sinonīms:
 • iezīme
 • ,
 • iezīme raksts

5. (linguistics) a distinctive characteristic of a linguistic unit that serves to distinguish it from other units of the same kind

  synonym:
 • feature of speech
 • ,
 • feature

5. (lingvistika) lingvistiskās vienības atšķirīga iezīme, kas kalpo, lai to atšķirtu no citām tāda paša veida vienībām

  sinonīms:
 • runas iezīme
 • ,
 • iezīme

6. An article of merchandise that is displayed or advertised more than other articles

  synonym:
 • feature

6. Preces izstrādājums, kas tiek rādīts vai reklamēts vairāk nekā citi raksti

  sinonīms:
 • iezīme

verb

1. Have as a feature

 • "This restaurant features the most famous chefs in france"
  synonym:
 • have
 • ,
 • feature

1. Ir kā funkcija

 • "Šajā restorānā ir slavenākie šefpavāri francijā"
  sinonīms:
 • ir
 • ,
 • iezīme

2. Wear or display in an ostentatious or proud manner

 • "She was sporting a new hat"
  synonym:
 • sport
 • ,
 • feature
 • ,
 • boast

2. Valkājiet vai parādiet ārišķīgi vai lepni

 • "Viņa valkāja jaunu cepuri"
  sinonīms:
 • sports
 • ,
 • iezīme
 • ,
 • lielīties

Examples of using

Language textbooks often feature only good people.
Valodu mācību grāmatās bieži vien ir tikai labi cilvēki.
Open an image and select an image layout. Click "Open" for opening an image. Click "Quit" for quitting the program. "Image Layout" feature allows you to view in any layout.
Atveriet attēlu un atlasiet attēla izkārtojumu. Noklikšķiniet uz "Atvērt", lai atvērtu attēlu. Noklikšķiniet uz "Pārtraukt", lai izietu no programmas. "Funkcija "Attēla izkārtojums" ļauj skatīt jebkurā izkārtojumā.
It’s not a bug, it’s an undocumented feature.
Tā nav kļūda, tā ir nedokumentēta funkcija.