Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "far" into Latvian language

Vārda "tālu" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Far

[Tālu]
/fɑr/

noun

1. A terrorist organization that seeks to overthrow the government dominated by tutsi and to institute hutu control again

 • "In 1999 alir guerrillas kidnapped and killed eight foreign tourists"
  synonym:
 • Army for the Liberation of Rwanda
 • ,
 • ALIR
 • ,
 • Former Armed Forces
 • ,
 • FAR
 • ,
 • Interahamwe

1. Teroristu organizācija, kas cenšas gāzt valdību, kurā dominē tutsi, un atkal ieviest hutu kontroli

 • "1999. gadā alir partizāni nolaupīja un nogalināja astoņus ārvalstu tūristus"
  sinonīms:
 • Ruandas atbrīvošanas armija
 • ,
 • ALIR
 • ,
 • Bijušie bruņotie spēki
 • ,
 • TĀLU
 • ,
 • Interahamve

adjective

1. Located at a great distance in time or space or degree

 • "We come from a far country"
 • "Far corners of the earth"
 • "The far future"
 • "A far journey"
 • "The far side of the road"
 • "Far from the truth"
 • "Far in the future"
  synonym:
 • far

1. Atrodas lielā attālumā laikā vai telpā vai grādos

 • "Mēs nākam no tālās valsts"
 • "Tālie zemes stūri"
 • "Tālākā nākotne"
 • "Tālais ceļojums"
 • "Ceļa tālākā puse"
 • "Tālu no patiesības"
 • "Tālu nākotnē"
  sinonīms:
 • tālu

2. Being of a considerable distance or length

 • "A far trek"
  synonym:
 • far

2. Būt ievērojamā attālumā vai garumā

 • "Tālais pārgājiens"
  sinonīms:
 • tālu

3. Being the animal or vehicle on the right or being on the right side of an animal or vehicle

 • "The horse on the right is the far horse"
 • "The right side is the far side of the horse"
  synonym:
 • far

3. Būt dzīvniekam vai transportlīdzeklim dzīvnieka vai transportlīdzekļa labajā pusē vai labajā pusē

 • "Zirgs labajā pusē ir tālais zirgs"
 • "Labā puse ir zirga tālākā puse"
  sinonīms:
 • tālu

4. Beyond a norm in opinion or actions

 • "The far right"
  synonym:
 • far

4. Ārpus normas viedoklī vai darbībās

 • "Galēji labējie"
  sinonīms:
 • tālu

adverb

1. To a considerable degree

 • Very much
 • "A far far better thing that i do"
 • "Felt far worse than yesterday"
 • "Eyes far too close together"
  synonym:
 • far

1. Ievērojamā mērā

 • Ļoti daudz
 • "Daudz labāka lieta, ko es daru"
 • "Jutās daudz sliktāk nekā vakar"
 • "Acis pārāk tuvu viena otrai"
  sinonīms:
 • tālu

2. At or to or from a great distance in space

 • "He traveled far"
 • "Strayed far from home"
 • "Sat far away from each other"
  synonym:
 • far

2. Pie vai uz vai no liela attāluma kosmosā

 • "Viņš ceļoja tālu"
 • "Nomaldījies tālu no mājām"
 • "Sēdēja tālu viens no otra"
  sinonīms:
 • tālu

3. At or to a certain point or degree

 • "I can only go so far before i have to give up"
 • "How far can we get with this kind of argument?"
  synonym:
 • far

3. Noteiktā punktā vai pakāpē vai līdz tam

 • "Es varu iet tikai tik tālu, pirms man ir jāatsakās"
 • "Cik tālu mēs varam tikt ar šāda veida argumentiem?"
  sinonīms:
 • tālu

4. Remote in time

 • "If we could see far into the future"
 • "All that happened far in the past"
  synonym:
 • far

4. Attālināts laikā

 • "Ja mēs varētu redzēt tālu nākotnē"
 • "Viss, kas notika tālu pagātnē"
  sinonīms:
 • tālu

5. To an advanced stage or point

 • "A young man who will go very far"
  synonym:
 • far

5. Uz progresīvu posmu vai punktu

 • "Jaunietis, kurš dosies ļoti tālu"
  sinonīms:
 • tālu

Examples of using

How far are we from the sea?
Cik tālu mēs esam no jūras?
Obesity is considered by far the most serious health issue facing the developed world.
Aptaukošanās tiek uzskatīta par visnopietnāko veselības problēmu, ar ko saskaras attīstītā pasaule.
Tom is far more experienced than me.
Toms ir daudz pieredzējušāks par mani.