Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "familiar" into Latvian language

Vārda "pazīstama" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Familiar

[Pazīstams]
/fəmɪljər/

noun

1. A person attached to the household of a high official (as a pope or bishop) who renders service in return for support

  synonym:
 • familiar

1. Persona, kas piesaistīta augstas amatpersonas (kā pāvests vai bīskaps) mājsaimniecībai, kas sniedz dienestu apmaiņā pret atbalstu

  sinonīms:
 • pazīstams

2. A friend who is frequently in the company of another

 • "Drinking companions"
 • "Comrades in arms"
  synonym:
 • companion
 • ,
 • comrade
 • ,
 • fellow
 • ,
 • familiar
 • ,
 • associate

2. Draugs, kurš bieži atrodas cita sabiedrībā

 • "Dzeramie pavadoņi"
 • "Biedri rokās"
  sinonīms:
 • pavadonis
 • ,
 • biedrs
 • ,
 • pazīstams
 • ,
 • asociētais

3. A spirit (usually in animal form) that acts as an assistant to a witch or wizard

  synonym:
 • familiar
 • ,
 • familiar spirit

3. Gars (parasti dzīvnieku formā), kas darbojas kā raganas vai burvja palīgs

  sinonīms:
 • pazīstams
 • ,
 • pazīstams gars

adjective

1. Well known or easily recognized

 • "A familiar figure"
 • "Familiar songs"
 • "Familiar guests"
  synonym:
 • familiar

1. Labi zināms vai viegli atpazīstams

 • "Pazīstama figūra"
 • "Pazīstamas dziesmas"
 • "Pazīstami viesi"
  sinonīms:
 • pazīstams

2. Within normal everyday experience

 • Common and ordinary
 • Not strange
 • "Familiar ordinary objects found in every home"
 • "A familiar everyday scene"
 • "A familiar excuse"
 • "A day like any other filled with familiar duties and experiences"
  synonym:
 • familiar

2. Normālas ikdienas pieredzes ietvaros

 • Parastais un parastais
 • Nav dīvaini
 • "Pazīstami parastie priekšmeti, kas atrodami katrā mājā"
 • "Pazīstama ikdienas aina"
 • "Pazīstams attaisnojums"
 • "Diena, tāpat kā jebkura cita, kas piepildīta ar pazīstamiem pienākumiem un pieredzi"
  sinonīms:
 • pazīstams

3. (usually followed by `with') well informed about or knowing thoroughly

 • "Conversant with business trends"
 • "Familiar with the complex machinery"
 • "He was familiar with those roads"
  synonym:
 • conversant(p)
 • ,
 • familiar(p)

3. (parasti seko `ar') labi informēts vai rūpīgi zinošs

 • "Saruna ar biznesa tendencēm"
 • "Pazīst sarežģītās iekārtas"
 • "Viņš bija pazīstams ar šiem ceļiem"
  sinonīms:
 • pārzinošs(p)
 • ,
 • pazīstams(p)

4. Having mutual interests or affections

 • Of established friendship
 • "On familiar terms"
 • "Pretending she is on an intimate footing with those she slanders"
  synonym:
 • familiar
 • ,
 • intimate

4. Ir savstarpējas intereses vai pieķeršanās

 • Nodibināta draudzība
 • "Uz pazīstamiem terminiem"
 • "Izliekoties, ka viņa ir intīmā stāvoklī ar tiem, kurus viņa apmelo"
  sinonīms:
 • pazīstams
 • ,
 • intīmā

Examples of using

Your face is familiar, but I can't recall your name.
Tava seja ir pazīstama, bet es nevaru atcerēties tavu vārdu.
Why is this so familiar?
Kāpēc tas ir tik pazīstams?
I saw many familiar faces.
Es redzēju daudzas pazīstamas sejas.