Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "false" into Latvian language

Vārda "viltus" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

False

[Viltus]
/fɔls/

adjective

1. Not in accordance with the fact or reality or actuality

 • "Gave false testimony under oath"
 • "False tales of bravery"
  synonym:
 • false

1. Neatbilst faktam vai realitātei vai patiesībai

 • "Dodiet nepatiesas liecības ar zvērestu"
 • "Viltus pasakas par drosmi"
  sinonīms:
 • nepatiess

2. Arising from error

 • "A false assumption"
 • "A mistaken view of the situation"
  synonym:
 • false
 • ,
 • mistaken

2. Rodas no kļūdas

 • "Falss pieņēmums"
 • "Kļūdains situācijas uzskats"
  sinonīms:
 • nepatiess
 • ,
 • kļūdījies

3. Erroneous and usually accidental

 • "A false start"
 • "A false alarm"
  synonym:
 • false

3. Kļūdains un parasti nejaušs

 • "Viltus sākums"
 • "Viltus trauksme"
  sinonīms:
 • nepatiess

4. Deliberately deceptive

 • "False pretenses"
  synonym:
 • false

4. Apzināti maldinošs

 • "Viltus izlikumi"
  sinonīms:
 • nepatiess

5. Inappropriate to reality or facts

 • "Delusive faith in a wonder drug"
 • "Delusive expectations"
 • "False hopes"
  synonym:
 • delusive
 • ,
 • false

5. Neatbilst realitātei vai faktiem

 • "Neizticīga ticība brīnumainai narkotikai"
 • "Neizsveramas cerības"
 • "Viltus cerības"
  sinonīms:
 • maldinošs
 • ,
 • nepatiess

6. Not genuine or real

 • Being an imitation of the genuine article
 • "It isn't fake anything
 • It's real synthetic fur"
 • "Faux pearls"
 • "False teeth"
 • "Decorated with imitation palm leaves"
 • "A purse of simulated alligator hide"
  synonym:
 • fake
 • ,
 • false
 • ,
 • faux
 • ,
 • imitation
 • ,
 • simulated

6. Nav īsts vai īsts

 • Būt patiesa raksta atdarinājumam
 • "Tas neko nav viltots
 • Tā ir īsta sintētiskā kažokāda"
 • "Faux pērles"
 • "Viltus zobi"
 • "Dekorēts ar plaukstas lapu imitāciju"
 • "Simulēta aligatora ādas maciņš"
  sinonīms:
 • viltus
 • ,
 • nepatiess
 • ,
 • mākslīgais
 • ,
 • imitācija
 • ,
 • imitēts

7. Designed to deceive

 • "A suitcase with a false bottom"
  synonym:
 • false

7. Izstrādāts maldināšanai

 • "Šemodāns ar viltus dibenu"
  sinonīms:
 • nepatiess

8. Inaccurate in pitch

 • "A false (or sour) note"
 • "Her singing was off key"
  synonym:
 • false
 • ,
 • off-key
 • ,
 • sour

8. Neprecīzs laukumā

 • "Viltus ( vai skābs ) piezīme"
 • "Viņas dziedāšana bija bez atslēgas"
  sinonīms:
 • nepatiess
 • ,
 • bez atslēgas
 • ,
 • skābs

9. Adopted in order to deceive

 • "An assumed name"
 • "An assumed cheerfulness"
 • "A fictitious address"
 • "Fictive sympathy"
 • "A pretended interest"
 • "A put-on childish voice"
 • "Sham modesty"
  synonym:
 • assumed
 • ,
 • false
 • ,
 • fictitious
 • ,
 • fictive
 • ,
 • pretended
 • ,
 • put on
 • ,
 • sham

9. Pieņemts, lai maldinātu

 • "Pieņemtais vārds"
 • "Pieņemtais uzmundrinājums"
 • "Fiktīva adrese"
 • "Drosmīga līdzjūtība"
 • "Izskatīta interese"
 • "Slikta bērnišķīga balss"
 • "Šama pieticība"
  sinonīms:
 • pieņemts
 • ,
 • nepatiess
 • ,
 • fiktīvs
 • ,
 • izlikās
 • ,
 • uzvilkt

10. (used especially of persons) not dependable in devotion or affection

 • Unfaithful
 • "A false friend"
 • "When lovers prove untrue"
  synonym:
 • false
 • ,
 • untrue

10. ( īpaši izmantots personām, kuras ) nav uzticamas nodošanai vai pieķeršanās

 • Neuzticīgs
 • "Viltus draugs"
 • "Kad mīļotāji izrādās nepatiesi"
  sinonīms:
 • nepatiess

adverb

1. In a disloyal and faithless manner

 • "He behaved treacherously"
 • "His wife played him false"
  synonym:
 • faithlessly
 • ,
 • traitorously
 • ,
 • treacherously
 • ,
 • treasonably
 • ,
 • false

1. Lojālā un neticīgā veidā

 • "Viņš izturējās nodevīgi"
 • "Viņa sieva viņu spēlēja nepatiesi"
  sinonīms:
 • uzticīgi
 • ,
 • nodevīgi
 • ,
 • nepatiess

Examples of using

The more people believe in some theory, the more is the probability that it's false. He who is right is alone in most cases.
Jo vairāk cilvēku tic kādai teorijai, jo vairāk ir varbūtība, ka tā ir nepatiesa. Viņam, kam ir taisnība, vairumā gadījumu ir viens.
Every statement is false, so is this one!
Katrs paziņojums ir nepatiess, tāpat arī šis!
The real reminiscences seemed to be an illusion while the false ones were so convincing that could replace the reality.
Patiesās atkārtošanās šķita ilūzija, kamēr viltus bija tik pārliecinošas, ka varētu aizstāt realitāti.