Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "faithful" into Latvian language

Vārda "uzticīgs" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Faithful

[Uzticīgs]
/feθfəl/

noun

1. Any loyal and steadfast following

  synonym:
 • faithful

1. Jebkurš lojāls un nelokāms sekotājs

  sinonīms:
 • uzticīgs

2. A group of people who adhere to a common faith and habitually attend a given church

  synonym:
 • congregation
 • ,
 • fold
 • ,
 • faithful

2. Cilvēku grupa, kas ievēro kopīgu ticību un parasti apmeklē noteiktu draudzi

  sinonīms:
 • draudze
 • ,
 • salocīt
 • ,
 • uzticīgs

adjective

1. Steadfast in affection or allegiance

 • "Years of faithful service"
 • "Faithful employees"
 • "We do not doubt that england has a faithful patriot in the lord chancellor"
  synonym:
 • faithful

1. Nelokāms mīlestībā vai uzticībā

 • "Uzticīgas kalpošanas gadi"
 • "Uzticīgi darbinieki"
 • "Mēs nešaubāmies, ka anglijai ir uzticīgs patriots lordkanclerā"
  sinonīms:
 • uzticīgs

2. Marked by fidelity to an original

 • "A close translation"
 • "A faithful copy of the portrait"
 • "A faithful rendering of the observed facts"
  synonym:
 • close
 • ,
 • faithful

2. Iezīmējas ar uzticību oriģinālam

 • "Tuvs tulkojums"
 • "Uzticama portreta kopija"
 • "Uzticams novēroto faktu atveidojums"
  sinonīms:
 • aizvērt
 • ,
 • uzticīgs

3. Not having sexual relations with anyone except your husband or wife, or your boyfriend or girlfriend

 • "He remained faithful to his wife"
  synonym:
 • faithful

3. Nav seksuālu attiecību ar kādu, izņemot jūsu vīru vai sievu, vai jūsu draugu vai draudzeni

 • "Viņš palika uzticīgs savai sievai"
  sinonīms:
 • uzticīgs

Examples of using

Because dogs are more faithful than cats.
Jo suņi ir uzticīgāki par kaķiem.
We should be faithful to our principles.
Mums jābūt uzticīgiem saviem principiem.
She was faithful to her promise.
Viņa bija uzticīga savam solījumam.