Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "faint" into Latvian language

Vārda "vājš" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Faint

[Vājš]
/fent/

noun

1. A spontaneous loss of consciousness caused by insufficient blood to the brain

  synonym:
 • faint
 • ,
 • swoon
 • ,
 • syncope
 • ,
 • deliquium

1. Spontāns samaņas zudums, ko izraisa nepietiekams asins daudzums smadzenēs

  sinonīms:
 • vājš
 • ,
 • swoon
 • ,
 • sinkope
 • ,
 • delikvija

verb

1. Pass out from weakness, physical or emotional distress due to a loss of blood supply to the brain

  synonym:
 • faint
 • ,
 • conk
 • ,
 • swoon
 • ,
 • pass out

1. Izzūd no vājuma, fiziska vai emocionāla stresa, ko izraisa smadzeņu asins piegādes zudums

  sinonīms:
 • vājš
 • ,
 • conk
 • ,
 • swoon
 • ,
 • noģībt

adjective

1. Deficient in magnitude

 • Barely perceptible
 • Lacking clarity or brightness or loudness etc
 • "A faint outline"
 • "The wan sun cast faint shadows"
 • "The faint light of a distant candle"
 • "Weak colors"
 • "A faint hissing sound"
 • "A faint aroma"
 • "A weak pulse"
  synonym:
 • faint
 • ,
 • weak

1. Nepietiekams lielums

 • Tikko uztverams
 • Trūkst skaidrības vai spilgtuma vai skaļuma utt
 • "Vāja kontūra"
 • "Dilstošā saule met vājas ēnas"
 • "Attālas sveces vājā gaisma"
 • "Vājas krāsas"
 • "Vāja šņākšanas skaņa"
 • "Vājš aromāts"
 • "Vājš pulss"
  sinonīms:
 • vājš

2. Lacking clarity or distinctness

 • "A dim figure in the distance"
 • "Only a faint recollection"
 • "Shadowy figures in the gloom"
 • "Saw a vague outline of a building through the fog"
 • "A few wispy memories of childhood"
  synonym:
 • dim
 • ,
 • faint
 • ,
 • shadowy
 • ,
 • vague
 • ,
 • wispy

2. Trūkst skaidrības vai atšķirtspējas

 • "Blāva figūra tālumā"
 • "Tikai vāja atmiņa"
 • "Ēnainas figūras drūmumā"
 • "Caur miglu ieraudzīja neskaidru ēkas kontūru"
 • "Dažas gudras bērnības atmiņas"
  sinonīms:
 • dim
 • ,
 • vājš
 • ,
 • ēnains
 • ,
 • neskaidrs
 • ,
 • gudrs

3. Lacking strength or vigor

 • "Damning with faint praise"
 • "Faint resistance"
 • "Feeble efforts"
 • "A feeble voice"
  synonym:
 • faint
 • ,
 • feeble

3. Trūkst spēka vai spara

 • "Sasodīts ar vāju uzslavu"
 • "Vāja pretestība"
 • "Vājas pūles"
 • "Vāja balss"
  sinonīms:
 • vājš

4. Weak and likely to lose consciousness

 • "Suddenly felt faint from the pain"
 • "Was sick and faint from hunger"
 • "Felt light in the head"
 • "A swooning fit"
 • "Light-headed with wine"
 • "Light-headed from lack of sleep"
  synonym:
 • faint
 • ,
 • light
 • ,
 • swooning
 • ,
 • light-headed
 • ,
 • lightheaded

4. Vājš un, iespējams, zaudēs samaņu

 • "Pēkšņi jutās vājš no sāpēm"
 • "Bija slims un vājš no bada"
 • "Juta gaismu galvā"
 • "Satricinošs piegulums"
 • "Vīnis gaišs"
 • "Gaisma no miega trūkuma"
  sinonīms:
 • vājš
 • ,
 • gaisma
 • ,
 • swooning
 • ,
 • vieglprātīgs

5. Indistinctly understood or felt or perceived

 • "A faint clue to the origin of the mystery"
 • "Haven't the faintest idea"
  synonym:
 • faint

5. Neskaidri saprasts vai izjusts vai uztverts

 • "Vājš pavediens par noslēpuma izcelsmi"
 • "Nav vājākā ideja"
  sinonīms:
 • vājš

6. Lacking conviction or boldness or courage

 • "Faint heart ne'er won fair lady"
  synonym:
 • faint
 • ,
 • fainthearted
 • ,
 • timid
 • ,
 • faint-hearted

6. Trūkst pārliecības, drosmes vai drosmes

 • "Vāja sirds ne'er uzvarēja godīgā dāma"
  sinonīms:
 • vājš
 • ,
 • vājprātīgs
 • ,
 • kautrīgs

Examples of using

I feel dizzy. I think I'm going to faint
Man reibst galva. Es domāju, ka es noģībšu
Don't faint! Not until you sign the contract.
Nenogurdiniet! Tikai tad, kad parakstāt līgumu.
Would God, I were the tender apple blossom, That floats and falls from off the twisted bough, To lie and faint within your silken bosom, Within your silken bosom as that does now.
Vai Dievs, es būtu maigais ābeļzieds, kas peld un nokrīt no savītā zara, gulēt un noģībt tavā zīdainajā klēpī, tavā zīdainajā klēpī, kā tas ir tagad.