Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "extend" into Latvian language

Vārda "paplašināt" tulkošanas nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Extend

[Pagarināt]
/ɪkstɛnd/

verb

1. Extend in scope or range or area

 • "The law was extended to all citizens"
 • "Widen the range of applications"
 • "Broaden your horizon"
 • "Extend your backyard"
  synonym:
 • widen
 • ,
 • broaden
 • ,
 • extend

1. Paplašināt darbības jomu vai diapazonu vai apgabalu

 • "Likums tika attiecināts uz visiem pilsoņiem"
 • "Paplašināt lietojumu klāstu"
 • "Paplašināt savu horizontu"
 • "Paplašināt savu pagalmu"
  sinonīms:
 • paplašināt
 • ,
 • pagarināt

2. Stretch out over a distance, space, time, or scope

 • Run or extend between two points or beyond a certain point
 • "Service runs all the way to cranbury"
 • "His knowledge doesn't go very far"
 • "My memory extends back to my fourth year of life"
 • "The facts extend beyond a consideration of her personal assets"
  synonym:
 • run
 • ,
 • go
 • ,
 • pass
 • ,
 • lead
 • ,
 • extend

2. Izstiepiet attālumu, telpu, laiku vai darbības jomu

 • Skrien vai stiepjas starp diviem punktiem vai aiz noteikta punkta
 • "Pakalpojums kursē līdz pat krenberijai"
 • "Viņa zināšanas nav ļoti tālu"
 • "Mana atmiņa sniedzas līdz manam ceturtajam dzīves gadam"
 • "Fakti pārsniedz viņas personīgo īpašumu apsvēršanu"
  sinonīms:
 • palaist
 • ,
 • ej
 • ,
 • caurlaide
 • ,
 • vadīt
 • ,
 • pagarināt

3. Span an interval of distance, space or time

 • "The war extended over five years"
 • "The period covered the turn of the century"
 • "My land extends over the hills on the horizon"
 • "This farm covers some 200 acres"
 • "The archipelago continues for another 500 miles"
  synonym:
 • cover
 • ,
 • continue
 • ,
 • extend

3. Aptveriet attāluma, telpas vai laika intervālu

 • "Karš ilga piecus gadus"
 • "Periods aptvēra gadsimtu miju"
 • "Mana zeme stiepjas pāri pakalniem pie apvāršņa"
 • "Šī saimniecība aizņem apmēram 200 akrus"
 • "Arhipelāgs turpinās vēl 500 jūdzes"
  sinonīms:
 • pārsegt
 • ,
 • turpināt
 • ,
 • pagarināt

4. Make available

 • Provide
 • "Extend a loan"
 • "The bank offers a good deal on new mortgages"
  synonym:
 • extend
 • ,
 • offer

4. Padarīt pieejamu

 • Nodrošināt
 • "Pagarināt aizdevumu"
 • "Banka piedāvā labu darījumu par jaunām hipotēkām"
  sinonīms:
 • pagarināt
 • ,
 • piedāvājums

5. Thrust or extend out

 • "He held out his hand"
 • "Point a finger"
 • "Extend a hand"
 • "The bee exserted its sting"
  synonym:
 • exsert
 • ,
 • stretch out
 • ,
 • put out
 • ,
 • extend
 • ,
 • hold out
 • ,
 • stretch forth

5. Vilce vai izstiepties

 • "Viņš pastiepa roku"
 • "Norādiet ar pirkstu"
 • "Izstiepiet roku"
 • "Bite izdarīja savu dzēlienu"
  sinonīms:
 • exsert
 • ,
 • izstiepies
 • ,
 • izlikt
 • ,
 • pagarināt
 • ,
 • turies
 • ,
 • izstiepies uz priekšu

6. Reach outward in space

 • "The awning extends several feet over the sidewalk"
  synonym:
 • extend
 • ,
 • poke out
 • ,
 • reach out

6. Sasniedziet kosmosā uz āru

 • "Tents stiepjas vairākas pēdas pāri ietvei"
  sinonīms:
 • pagarināt
 • ,
 • izstumt
 • ,
 • sasniegt

7. Offer verbally

 • "Extend my greetings"
 • "He offered his sympathy"
  synonym:
 • offer
 • ,
 • extend

7. Piedāvājums verbāli

 • "Paplašiniet manus sveicienus"
 • "Viņš izteica līdzjūtību"
  sinonīms:
 • piedāvājums
 • ,
 • pagarināt

8. Extend one's limbs or muscles, or the entire body

 • "Stretch your legs!"
 • "Extend your right arm above your head"
  synonym:
 • stretch
 • ,
 • extend

8. Paplašiniet savas ekstremitātes vai muskuļus, vai visu ķermeni

 • "Izstiep kājas!"
 • "Izstiepiet labo roku virs galvas"
  sinonīms:
 • stiept
 • ,
 • pagarināt

9. Expand the influence of

 • "The king extended his rule to the eastern part of the continent"
  synonym:
 • extend
 • ,
 • expand

9. Paplašināt ietekmi

 • "Karalis paplašināja savu varu uz kontinenta austrumu daļu"
  sinonīms:
 • pagarināt
 • ,
 • izvērst

10. Lengthen in time

 • Cause to be or last longer
 • "We prolonged our stay"
 • "She extended her visit by another day"
 • "The meeting was drawn out until midnight"
  synonym:
 • prolong
 • ,
 • protract
 • ,
 • extend
 • ,
 • draw out

10. Pagarināt laikā

 • Iemesls būt vai ilgt ilgāk
 • "Mēs pagarinājām savu uzturēšanos"
 • "Viņa pagarināja savu vizīti vēl par dienu"
 • "Sanāksme tika izvilkta līdz pusnaktij"
  sinonīms:
 • pagarināt
 • ,
 • izstiepts
 • ,
 • izvilkt

11. Extend or stretch out to a greater or the full length

 • "Unfold the newspaper"
 • "Stretch out that piece of cloth"
 • "Extend the tv antenna"
  synonym:
 • unfold
 • ,
 • stretch
 • ,
 • stretch out
 • ,
 • extend

11. Izstiepiet vai izstiepiet līdz lielākam vai pilnam garumam

 • "Atlocīt avīzi"
 • "Izstiepiet to auduma gabalu"
 • "Paplašināt tv antenu"
  sinonīms:
 • izvērst
 • ,
 • stiept
 • ,
 • izstiepies
 • ,
 • pagarināt

12. Cause to move at full gallop

 • "Did you gallop the horse just now?"
  synonym:
 • gallop
 • ,
 • extend

12. Iemesls kustēties pilnā galopā

 • "Vai jūs tikko auļojāt zirgu?"
  sinonīms:
 • gallop
 • ,
 • pagarināt

13. Open or straighten out

 • Unbend
 • "Can we extend the legs of this dining table?"
  synonym:
 • extend

13. Atveriet vai iztaisnojiet

 • Atsvērt
 • "Vai mēs varam pagarināt šī pusdienu galda kājas?"
  sinonīms:
 • pagarināt

14. Use to the utmost

 • Exert vigorously or to full capacity
 • "He really extended himself when he climbed kilimanjaro"
 • "Don't strain your mind too much"
  synonym:
 • strain
 • ,
 • extend

14. Izmantojiet maksimāli

 • Enerģiski vai ar pilnu jaudu
 • "Viņš patiešām paplašinājās, kad uzkāpa kilimandžaro"
 • "Nevajag pārāk sasprindzināt prātu"
  sinonīms:
 • celms
 • ,
 • pagarināt

15. Prolong the time allowed for payment of

 • "Extend the loan"
  synonym:
 • extend

15. Pagarināt maksājuma veikšanas laiku

 • "Pagarināt aizdevumu"
  sinonīms:
 • pagarināt

16. Continue or extend

 • "The civil war carried into the neighboring province"
 • "The disease extended into the remote mountain provinces"
  synonym:
 • carry
 • ,
 • extend

16. Turpināt vai pagarināt

 • "Pilsoņu karš tika pārnests uz kaimiņu provinci"
 • "Slimība izplatījās attālās kalnu provincēs"
  sinonīms:
 • nēsāt
 • ,
 • pagarināt

17. Increase in quantity or bulk by adding a cheaper substance

 • "Stretch the soup by adding some more cream"
 • "Extend the casserole with a little rice"
  synonym:
 • extend
 • ,
 • stretch

17. Daudzuma vai tilpuma palielināšana, pievienojot lētāku vielu

 • "Izstiepiet zupu, pievienojot vēl krējumu"
 • "Izstiepiet kastroli ar nedaudz rīsiem"
  sinonīms:
 • pagarināt
 • ,
 • stiept

Examples of using

I want to extend my stay here for a few more days.
Es vēlos pagarināt savu uzturēšanos šeit vēl uz dažām dienām.
Please extend this visa.
Lūdzu, pagariniet šo vīzu.