Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "experimental" into Latvian language

Vārda "eksperimentāls" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Experimental

[Eksperimentāls]
/ɪkspɛrɪmɛntəl/

adjective

1. Relating to or based on experiment

 • "Experimental physics"
  synonym:
 • experimental

1. Attiecas uz eksperimentu vai pamatojoties uz to

 • "Eksperimentālā fizika"
  sinonīms:
 • eksperimentāls

2. Relying on observation or experiment

 • "Experimental results that supported the hypothesis"
  synonym:
 • experimental
 • ,
 • data-based
 • ,
 • observational

2. Paļaušanās uz novērošanu vai eksperimentu

 • "Eksperimentālie rezultāti, kas atbalstīja hipotēzi"
  sinonīms:
 • eksperimentāls
 • ,
 • uz datiem balstīta
 • ,
 • novērošanas

3. Of the nature of or undergoing an experiment

 • "An experimental drug"
  synonym:
 • experimental

3. Eksperimenta rakstura vai tiek veikts eksperiments

 • "Eksperimentālās zāles"
  sinonīms:
 • eksperimentāls

Examples of using

What did the experimental set-up look like? What was connected to what and how?
Kā izskatījās eksperimentālais sastāvs? Kas bija saistīts ar ko un kā?
What would happen if two powerful nations with different languages - such as United States and China - would agree upon the experimental teaching of Esperanto in elementary schools?
Kas notiktu, ja divas spēcīgas tautas ar dažādām valodām - piemēram, Amerikas Savienotās Valstis un Ķīna - piekristu Esperanto eksperimentālajai mācībai pamatskolās?
There must be a defect in the experimental method.
Eksperimentālajā metodē jābūt defektam.