Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "experience" into Latvian language

Vārda "pieredze" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Experience

[Pieredze]
/ɪkspɪriəns/

noun

1. The accumulation of knowledge or skill that results from direct participation in events or activities

 • "A man of experience"
 • "Experience is the best teacher"
  synonym:
 • experience

1. Zināšanu vai prasmju uzkrāšana, kas rodas no tiešas līdzdalības pasākumos vai darbībās

 • "Pieredzes cilvēks"
 • "Pieredze ir labākais skolotājs"
  sinonīms:
 • pieredze

2. The content of direct observation or participation in an event

 • "He had a religious experience"
 • "He recalled the experience vividly"
  synonym:
 • experience

2. Tieša novērojuma vai līdzdalības saturs pasākumā

 • "Viņam bija reliģiska pieredze"
 • "Viņš spilgti atgādināja pieredzi"
  sinonīms:
 • pieredze

3. An event as apprehended

 • "A surprising experience"
 • "That painful experience certainly got our attention"
  synonym:
 • experience

3. Aizturēts notikums

 • "Steigta pieredze"
 • "Šajai sāpīgajai pieredzei noteikti tika pievērsta mūsu uzmanība"
  sinonīms:
 • pieredze

verb

1. Go or live through

 • "We had many trials to go through"
 • "He saw action in viet nam"
  synonym:
 • experience
 • ,
 • see
 • ,
 • go through

1. Iet vai dzīvo cauri

 • "Mums bija daudz izmēģinājumu, lai izietu cauri"
 • "Viņš redzēja darbību vjetnamā"
  sinonīms:
 • pieredze
 • ,
 • redzēt
 • ,
 • iet cauri

2. Have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations

 • "I know the feeling!"
 • "Have you ever known hunger?"
 • "I have lived a kind of hell when i was a drug addict"
 • "The holocaust survivors have lived a nightmare"
 • "I lived through two divorces"
  synonym:
 • know
 • ,
 • experience
 • ,
 • live

2. Ir pirmās puses zināšanas par valstīm, situācijām, emocijām vai sajūtām

 • "Es zinu sajūtu!"
 • "Vai jūs kādreiz esat zinājis badu?"
 • "Es esmu dzīvojis sava veida ellē, kad biju narkomāns"
 • "Holokausta pārdzīvojušie ir dzīvojuši murgu"
 • "Es pārdzīvoju divas šķiršanās"
  sinonīms:
 • zināt
 • ,
 • pieredze
 • ,
 • dzīvot

3. Go through (mental or physical states or experiences)

 • "Get an idea"
 • "Experience vertigo"
 • "Get nauseous"
 • "Receive injuries"
 • "Have a feeling"
  synonym:
 • experience
 • ,
 • receive
 • ,
 • have
 • ,
 • get

3. Iziet cauri ( garīgiem vai fiziskiem stāvokļiem vai pieredzei )

 • "Iegūt ideju"
 • "Pieredzes vertigo"
 • "Kļūstiet nelabums"
 • "Saņemt ievainojumus"
 • "Ir sajūta"
  sinonīms:
 • pieredze
 • ,
 • saņemt
 • ,
 • ir

4. Undergo an emotional sensation or be in a particular state of mind

 • "She felt resentful"
 • "He felt regret"
  synonym:
 • feel
 • ,
 • experience

4. Iziet emocionālu sajūtu vai būt noteiktā prāta stāvoklī

 • "Viņa jutās aizvainojoša"
 • "Viņš jutās nožēla"
  sinonīms:
 • jūties
 • ,
 • pieredze

5. Undergo

 • "The stocks had a fast run-up"
  synonym:
 • have
 • ,
 • experience

5. Iziet

 • "Krājumos bija ātra ieskrējiena"
  sinonīms:
 • ir
 • ,
 • pieredze

Examples of using

That was quite an experience we had yesterday.
Tā bija diezgan pieredze, kāda mums vakar bija.
They asked a lot of questions about my past experience.
Viņi uzdeva daudz jautājumu par manu iepriekšējo pieredzi.
If someone can't remember his past, he's doomed to experience it anew.
Ja kāds nevar atcerēties savu pagātni, viņš ir lemts to piedzīvot no jauna.