Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "expedition" into Latvian language

Vārda "ekspedīcija" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Expedition

[Ekspedīcija]
/ɛkspədɪʃən/

noun

1. A military campaign designed to achieve a specific objective in a foreign country

  synonym:
 • expedition
 • ,
 • military expedition
 • ,
 • hostile expedition

1. Militāra kampaņa, kas izstrādāta, lai sasniegtu īpašu mērķi ārvalstī

  sinonīms:
 • ekspedīcija
 • ,
 • militārā ekspedīcija
 • ,
 • naidīga ekspedīcija

2. An organized group of people undertaking a journey for a particular purpose

 • "An expedition was sent to explore mars"
  synonym:
 • expedition

2. Organizēta cilvēku grupa, kas noteiktā nolūkā dodas ceļojumā

 • "Tika nosūtīta ekspedīcija, lai izpētītu marsu"
  sinonīms:
 • ekspedīcija

3. A journey organized for a particular purpose

  synonym:
 • expedition

3. Ceļojums, kas organizēts konkrētam mērķim

  sinonīms:
 • ekspedīcija

4. A journey taken for pleasure

 • "Many summer excursions to the shore"
 • "It was merely a pleasure trip"
 • "After cautious sashays into the field"
  synonym:
 • excursion
 • ,
 • jaunt
 • ,
 • outing
 • ,
 • junket
 • ,
 • pleasure trip
 • ,
 • expedition
 • ,
 • sashay

4. Ceļojums, kas veikts prieka pēc

 • "Daudzas vasaras ekskursijas uz krastu"
 • "Tas bija tikai prieka ceļojums"
 • "Pēc piesardzīgām sadursmēm laukā"
  sinonīms:
 • ekskursija
 • ,
 • biedēt
 • ,
 • izbraukums
 • ,
 • junkets
 • ,
 • prieks ceļojums
 • ,
 • ekspedīcija
 • ,
 • Sashay

5. The property of being prompt and efficient

 • "It was done with dispatch"
  synonym:
 • dispatch
 • ,
 • despatch
 • ,
 • expedition
 • ,
 • expeditiousness

5. Īpašums, kas ir ātrs un efektīvs

 • "Tas tika darīts ar nosūtīšanu"
  sinonīms:
 • nosūtīšana
 • ,
 • nicinājums
 • ,
 • ekspedīcija
 • ,
 • ātra

Examples of using

A British expedition conquered Everest in 100.
Britu ekspedīcija iekaroja Everestu 100. gadā.
He never returned from that expedition.
Viņš nekad neatgriezās no šīs ekspedīcijas.
He took part in the expedition.
Viņš piedalījās ekspedīcijā.