Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "even" into Latvian language

Vārda "pat" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Even

[Pat]
/ivɪn/

noun

1. The latter part of the day (the period of decreasing daylight from late afternoon until nightfall)

 • "He enjoyed the evening light across the lake"
  synonym:
 • evening
 • ,
 • eve
 • ,
 • even
 • ,
 • eventide

1. Dienas otrā daļa (dienasgaismas samazināšanās periods no vēlas pēcpusdienas līdz tumsai)

 • "Viņš baudīja vakara gaismu pāri ezeram"
  sinonīms:
 • vakars
 • ,
 • ieva
 • ,
 • pat
 • ,
 • pasākuma vieta

verb

1. Make level or straight

 • "Level the ground"
  synonym:
 • flush
 • ,
 • level
 • ,
 • even out
 • ,
 • even

1. Padarīt līmeni vai taisnu

 • "Izlīdziniet zemi"
  sinonīms:
 • skalot
 • ,
 • līmenis
 • ,
 • pat ārā
 • ,
 • pat

2. Become even or more even

 • "Even out the surface"
  synonym:
 • even
 • ,
 • even out

2. Kļūt vienmērīgam vai vienmērīgākam

 • "Izlīdzināt virsmu"
  sinonīms:
 • pat
 • ,
 • pat ārā

3. Make even or more even

  synonym:
 • even
 • ,
 • even out

3. Padarīt pat vai vienmērīgāku

  sinonīms:
 • pat
 • ,
 • pat ārā

adjective

1. Divisible by two

  synonym:
 • even

1. Dalāms ar divi

  sinonīms:
 • pat

2. Equal in degree or extent or amount

 • Or equally matched or balanced
 • "Even amounts of butter and sugar"
 • "On even terms"
 • "It was a fifty-fifty (or even) split"
 • "Had a fifty-fifty (or even) chance"
 • "An even fight"
  synonym:
 • even
 • ,
 • fifty-fifty

2. Vienāds pēc pakāpes vai apjoma vai daudzuma

 • Vai vienādi saskaņoti vai līdzsvaroti
 • "Pat sviesta un cukura daudzumi"
 • "Par pāra noteikumiem"
 • "Tā bija piecdesmit piecdesmit (vai pat) šķelšanās"
 • "Bija piecdesmit piecdesmit (vai pat) iespēja"
 • "Vienlīdzīga cīņa"
  sinonīms:
 • pat
 • ,
 • piecdesmit piecdesmit

3. Being level or straight or regular and without variation as e.g. in shape or texture

 • Or being in the same plane or at the same height as something else (i.e. even with)
 • "An even application of varnish"
 • "An even floor"
 • "The road was not very even"
 • "The picture is even with the window"
  synonym:
 • even

3. Esot līdzenam vai taisnam, vai regulāram un bez variācijām kā piem., pēc formas vai faktūras

 • Vai atrašanās vienā plaknē vai tādā pašā augstumā kā kaut kas cits (proti, pat ar)
 • "Līdzīgs lakas pielietojums"
 • "Vienlīdzīga grīda"
 • "Ceļš nebija ļoti vienmērīgs"
 • "Attēls ir pat ar logu"
  sinonīms:
 • pat

4. Symmetrically arranged

 • "Even features"
 • "Regular features"
 • "A regular polygon"
  synonym:
 • even
 • ,
 • regular

4. Simetriski izkārtoti

 • "Pat funkcijas"
 • "Regulāras funkcijas"
 • "Parasts daudzstūris"
  sinonīms:
 • pat
 • ,
 • regulārs

5. Occurring at fixed intervals

 • "A regular beat"
 • "The even rhythm of his breathing"
  synonym:
 • even
 • ,
 • regular

5. Notiek ar fiksētiem intervāliem

 • "Parasts sitiens"
 • "Viņa vienmērīgais elpošanas ritms"
  sinonīms:
 • pat
 • ,
 • regulārs

6. Of the score in a contest

 • "The score is tied"
  synonym:
 • tied(p)
 • ,
 • even
 • ,
 • level(p)

6. Par rezultātu konkursā

 • "Rezultāts ir neizšķirts"
  sinonīms:
 • piesiets(p)
 • ,
 • pat
 • ,
 • līmenis(p)

adverb

1. Used as an intensive especially to indicate something unexpected

 • "Even an idiot knows that"
 • "Declined even to consider the idea"
 • "I don't have even a dollar!"
  synonym:
 • even

1. Izmanto kā intensīvu, īpaši, lai norādītu uz kaut ko negaidītu

 • "Pat idiots to zina"
 • "Pat atteicās apsvērt šo ideju"
 • "Man pat nav dolāra!"
  sinonīms:
 • pat

2. In spite of

 • Notwithstanding
 • "Even when he is sick, he works"
 • "Even with his head start she caught up with him"
  synonym:
 • even

2. Par spīti

 • Neskatoties uz
 • "Pat tad, kad viņš ir slims, viņš strādā"
 • "Pat ar viņa galvas sākumu viņa viņu panāca"
  sinonīms:
 • pat

3. To a greater degree or extent

 • Used with comparisons
 • "Looked sick and felt even worse"
 • "An even (or still) more interesting problem"
 • "Still another problem must be solved"
 • "A yet sadder tale"
  synonym:
 • even
 • ,
 • yet
 • ,
 • still

3. Lielākā mērā vai apjomā

 • Izmanto ar salīdzinājumiem
 • "Izskatījās slims un jutās vēl sliktāk"
 • "Pat (vai joprojām) interesantāka problēma"
 • "Joprojām ir jāatrisina cita problēma"
 • "Vēl skumjāks stāsts"
  sinonīms:
 • pat
 • ,
 • vēl
 • ,
 • joprojām

4. To the full extent

 • "Loyal even unto death"
  synonym:
 • even

4. Pilnā apjomā

 • "Lojāls pat līdz nāvei"
  sinonīms:
 • pat

Examples of using

How is this even possible?
Kā tas vispār ir iespējams?
I love him, but he doesn't even know I exist.
Es viņu mīlu, bet viņš pat nezina, ka es eksistēju.
I don't even know how to respond to that.
Es pat nezinu, kā uz to reaģēt.