Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "empty" into Latvian language

Vārda "tukšs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Empty

[Tukšs]
/ɛmpti/

noun

1. A container that has been emptied

 • "Return all empties to the store"
  synonym:
 • empty

1. Iztukšots konteiners

 • "Atgrieziet visus iztukšojumus uz veikalu"
  sinonīms:
 • tukšs

verb

1. Make void or empty of contents

 • "Empty the box"
 • "The alarm emptied the building"
  synonym:
 • empty

1. Padara satura tukšumu vai tukšu

 • "Iztukšojiet kasti"
 • "Attrauksme iztukšoja ēku"
  sinonīms:
 • tukšs

2. Become empty or void of its content

 • "The room emptied"
  synonym:
 • empty
 • ,
 • discharge

2. Kļūst tukšs vai tā satura tukšums

 • "Vietne iztukšota"
  sinonīms:
 • tukšs
 • ,
 • budžeta izpildes apstiprināšana

3. Leave behind empty

 • Move out of
 • "You must vacate your office by tonight"
  synonym:
 • vacate
 • ,
 • empty
 • ,
 • abandon

3. Atstāt aiz tukšas

 • Pārcelties no
 • "Jums šovakar jāatstāj savs birojs"
  sinonīms:
 • vakants
 • ,
 • tukšs
 • ,
 • atteikties

4. Remove

 • "Empty the water"
  synonym:
 • empty

4. Noņemt

 • "Iztukšojiet ūdeni"
  sinonīms:
 • tukšs

5. Excrete or discharge from the body

  synonym:
 • evacuate
 • ,
 • void
 • ,
 • empty

5. Ekskreēta vai izdalīšana no ķermeņa

  sinonīms:
 • evakuēties
 • ,
 • tukšums
 • ,
 • tukšs

adjective

1. Holding or containing nothing

 • "An empty glass"
 • "An empty room"
 • "Full of empty seats"
 • "Empty hours"
  synonym:
 • empty

1. Turēšana vai neko saturot

 • "Tukšs stikls"
 • "Tukša istaba"
 • "Pilns no tukšiem sēdekļiem"
 • "Tukšs laiks"
  sinonīms:
 • tukšs

2. Devoid of significance or point

 • "Empty promises"
 • "A hollow victory"
 • "Vacuous comments"
  synonym:
 • empty
 • ,
 • hollow
 • ,
 • vacuous

2. Nav nozīmes vai punkta

 • "Tukšs solījums"
 • "Doba uzvara"
 • "Nepieredzīgi komentāri"
  sinonīms:
 • tukšs
 • ,
 • doba
 • ,
 • brīvs

3. Needing nourishment

 • "After skipped lunch the men were empty by suppertime"
 • "Empty-bellied children"
  synonym:
 • empty
 • ,
 • empty-bellied

3. Nepieciešama barošana

 • "Pēc izlaistām pusdienām vīrieši bija tukši ar aizklājumu"
 • "Tukšs vēdināts bērni"
  sinonīms:
 • tukšs

4. Emptied of emotion

 • "After the violent argument he felt empty"
  synonym:
 • empty

4. Emociju iztukšošana

 • "Pēc vardarbīga argumenta viņš jutās tukšs"
  sinonīms:
 • tukšs

Examples of using

I once read a sweet poem about an empty pot... Unfortunately, I forgot it.
Reiz lasīju saldu dzejoli par tukšu podu... Diemžēl es to aizmirsu.
How many men does it take to replace an empty toilet roll? No one knows, it's never happened.
Cik vīriešu ir nepieciešams, lai aizstātu tukšu tualetes rullīti? Neviens nezina, tas nekad nav noticis.
Life would be empty without you.
Dzīve būtu tukša bez tevis.