Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "emotional" into Latvian language

Vārda "emocionālais" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Emotional

[Emocionāls]
/ɪmoʊʃənəl/

adjective

1. Determined or actuated by emotion rather than reason

 • "It was an emotional judgment"
  synonym:
 • emotional

1. Ko nosaka vai iedarbina emocijas, nevis iemesls

 • "Tas bija emocionāls spriedums"
  sinonīms:
 • emocionāls

2. Of more than usual emotion

 • "His behavior was highly emotional"
  synonym:
 • emotional

2. Vairāk nekā parastās emocijas

 • "Viņa izturēšanās bija ļoti emocionāla"
  sinonīms:
 • emocionāls

3. Of or pertaining to emotion

 • "Emotional health"
 • "An emotional crisis"
  synonym:
 • emotional

3. Vai attiecas uz emocijām

 • "Emocionālā veselība"
 • "Imocionāla krīze"
  sinonīms:
 • emocionāls

4. (of persons) excessively affected by emotion

 • "He would become emotional over nothing at all"
 • "She was worked up about all the noise"
  synonym:
 • aroused
 • ,
 • emotional
 • ,
 • excited
 • ,
 • worked up

4. ( personām, kuras ) pārmērīgi ietekmē emocijas

 • "Viņš vispār kļūtu emocionāls par neko"
 • "Viņa strādāja pie visa trokšņa"
  sinonīms:
 • uzmundrināts
 • ,
 • emocionāls
 • ,
 • satraukti
 • ,
 • strādāja

Examples of using

Tom became emotional.
Toms kļuva emocionāls.
I agree on an emotional level, but on the pragmatic level I disagree.
Es piekrītu emocionālam līmenim, bet pragmatiskā līmenī es tam nepiekrītu.
You are backing yourself into a bad emotional corner.
Jūs sevi atbalstāt sliktā emocionālā stūrī.