Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "emission" into Latvian language

Vārda "emisija" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Emission

[Emisija]
/ɪmɪʃən/

noun

1. The act of emitting

 • Causing to flow forth
  synonym:
 • emission
 • ,
 • emanation

1. Izstarošanas akts

 • Izraisot plūsmu uz priekšu
  sinonīms:
 • emisija
 • ,
 • emanācija

2. A substance that is emitted or released

  synonym:
 • discharge
 • ,
 • emission

2. Viela, kas izdalās vai izdalās

  sinonīms:
 • izlāde
 • ,
 • emisija

3. The release of electrons from parent atoms

  synonym:
 • emission

3. Elektronu atbrīvošanās no pamatatomiem

  sinonīms:
 • emisija

4. Any of several bodily processes by which substances go out of the body

 • "The discharge of pus"
  synonym:
 • discharge
 • ,
 • emission
 • ,
 • expelling

4. Jebkurš no vairākiem ķermeņa procesiem, ar kuru palīdzību vielas iziet no ķermeņa

 • "Pus izplūde"
  sinonīms:
 • izlāde
 • ,
 • emisija
 • ,
 • izraidīšana

5. The occurrence of a flow of water (as from a pipe)

  synonym:
 • emission

5. Ūdens plūsmas rašanās (kā no caurules)

  sinonīms:
 • emisija