Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dispute" into Latvian language

Vārda "strīds" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Dispute

[Strīds]
/dɪspjut/

noun

1. A disagreement or argument about something important

 • "He had a dispute with his wife"
 • "There were irreconcilable differences"
 • "The familiar conflict between republicans and democrats"
  synonym:
 • dispute
 • ,
 • difference
 • ,
 • difference of opinion
 • ,
 • conflict

1. Domstarpības vai arguments par kaut ko svarīgu

 • "Viņš strīdējās ar sievu"
 • "Bija nesavienojamas atšķirības"
 • "Pazīstamais konflikts starp republikāņiem un demokrātiem"
  sinonīms:
 • strīds
 • ,
 • atšķirība
 • ,
 • viedokļa atšķirība
 • ,
 • konflikts

2. Coming into conflict with

  synonym:
 • dispute
 • ,
 • contravention

2. Nonākot konfliktā ar

  sinonīms:
 • strīds
 • ,
 • pārkāpšana

verb

1. Take exception to

 • "She challenged his claims"
  synonym:
 • challenge
 • ,
 • dispute
 • ,
 • gainsay

1. Izņemot

 • "Viņa apstrīdēja viņa prasības"
  sinonīms:
 • izaicinājums
 • ,
 • strīds
 • ,
 • guvums

2. Have a disagreement over something

 • "We quarreled over the question as to who discovered america"
 • "These two fellows are always scrapping over something"
  synonym:
 • quarrel
 • ,
 • dispute
 • ,
 • scrap
 • ,
 • argufy
 • ,
 • altercate

2. Ir domstarpības par kaut ko

 • "Mēs strīdējāmies par jautājumu par to, kurš atklāja ameriku"
 • "Šie divi kolēģi vienmēr kaut ko nodod metāllūžņos"
  sinonīms:
 • strīdēties
 • ,
 • strīds
 • ,
 • lūžņi
 • ,
 • strīdīgs
 • ,
 • altercāts

Examples of using

When I arrived, the dispute had reached its boiling point.
Kad es ierados, strīds bija sasniedzis viršanas punktu.
I don't dispute the facts you've presented but only the conclusion you draw from them.
Es neapstrīdu jūsu iesniegtos faktus, bet tikai secinājumu, ko jūs no tiem izdarīsit.
Only after a long dispute did they come to a conclusion.
Tikai pēc ilga strīda viņi nonāca pie secinājuma.