Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "displace" into Latvian language

Vārda "pārvietot" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Displace

[Pārvietot]
/dɪsples/

verb

1. Cause to move, usually with force or pressure

 • "The refugees were displaced by the war"
  synonym:
 • displace

1. Iemesls kustēties, parasti ar spēku vai spiedienu

 • "Bēgļus pārvietoja karš"
  sinonīms:
 • pārvietot

2. Take the place of or have precedence over

 • "Live broadcast of the presidential debate preempts the regular news hour"
 • "Discussion of the emergency situation will preempt the lecture by the professor"
  synonym:
 • preempt
 • ,
 • displace

2. Ieņemiet vietu vai iegūstiet prioritāti

 • "Prezidenta debašu tiešraide apsteidz parasto ziņu stundu"
 • "Ārkārtas situācijas apspriešana apsteigs profesora lekciju"
  sinonīms:
 • iepriekš
 • ,
 • pārvietot

3. Terminate the employment of

 • Discharge from an office or position
 • "The boss fired his secretary today"
 • "The company terminated 25% of its workers"
  synonym:
 • displace
 • ,
 • fire
 • ,
 • give notice
 • ,
 • can
 • ,
 • dismiss
 • ,
 • give the axe
 • ,
 • send away
 • ,
 • sack
 • ,
 • force out
 • ,
 • give the sack
 • ,
 • terminate

3. Izbeigt darba attiecības

 • Atbrīvošana no amata vai amata
 • "Šodien priekšnieks atlaida savu sekretāru"
 • "Uzņēmums atlaida 25% darbinieku"
  sinonīms:
 • pārvietot
 • ,
 • uguns
 • ,
 • paziņojiet
 • ,
 • var
 • ,
 • atlaist
 • ,
 • dod cirvi
 • ,
 • sūtīt prom
 • ,
 • maiss
 • ,
 • izspiest
 • ,
 • dod maisu
 • ,
 • pārtraukt

4. Cause to move or shift into a new position or place, both in a concrete and in an abstract sense

 • "Move those boxes into the corner, please"
 • "I'm moving my money to another bank"
 • "The director moved more responsibilities onto his new assistant"
  synonym:
 • move
 • ,
 • displace

4. Izraisīt pārvietošanos vai pāreju uz jaunu pozīciju vai vietu gan konkrētā, gan abstraktā nozīmē

 • "Pārvietojiet šīs kastes stūrī, lūdzu"
 • "Es pārvietoju savu naudu uz citu banku"
 • "Režisors vairāk pienākumu pārcēla uz savu jauno palīgu"
  sinonīms:
 • pārvietot