Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "difference" into Latvian language

Vārda "atšķirība" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Difference

[Atšķirība]
/dɪfərəns/

noun

1. The quality of being unlike or dissimilar

 • "There are many differences between jazz and rock"
  synonym:
 • difference

1. Atšķirībā no vai atšķirīgās kvalitātes

 • "Starp džezu un rock ir daudz atšķirību"
  sinonīms:
 • atšķirība

2. A variation that deviates from the standard or norm

 • "The deviation from the mean"
  synonym:
 • deviation
 • ,
 • divergence
 • ,
 • departure
 • ,
 • difference

2. Variācijas, kas atšķiras no standarta vai normas

 • "Novirze no vidējā"
  sinonīms:
 • novirze
 • ,
 • atšķirības
 • ,
 • izlidošana
 • ,
 • atšķirība

3. A disagreement or argument about something important

 • "He had a dispute with his wife"
 • "There were irreconcilable differences"
 • "The familiar conflict between republicans and democrats"
  synonym:
 • dispute
 • ,
 • difference
 • ,
 • difference of opinion
 • ,
 • conflict

3. Domstarpības vai arguments par kaut ko svarīgu

 • "Viņš strīdējās ar sievu"
 • "Bija nesavienojamas atšķirības"
 • "Pazīstamais konflikts starp republikāņiem un demokrātiem"
  sinonīms:
 • strīds
 • ,
 • atšķirība
 • ,
 • viedokļa atšķirība
 • ,
 • konflikts

4. A significant change

 • "The difference in her is amazing"
 • "His support made a real difference"
  synonym:
 • difference

4. Nozīmīgas izmaiņas

 • "Šķirība viņā ir pārsteidzoša"
 • "Viņa atbalsts radīja patiesu atšķirību"
  sinonīms:
 • atšķirība

5. The number that remains after subtraction

 • The number that when added to the subtrahend gives the minuend
  synonym:
 • remainder
 • ,
 • difference

5. Numurs, kas paliek pēc atņemšanas

 • Numurs, kas, pievienojot apakšnodaļai, dod minuend
  sinonīms:
 • atlikums
 • ,
 • atšķirība

Examples of using

Makeup makes a difference.
Makeup ietekmē.
What's the difference between a hedgehog and a porcupine?
Kāda ir atšķirība starp ezis un dzeloņcūku?
What's the difference between religion and philosophy?
Kāda ir atšķirība starp reliģiju un filozofiju?