Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "die" into Latvian language

Vārda "die" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Die

[Die]
/daɪ/

noun

1. A small cube with 1 to 6 spots on the six faces

 • Used in gambling to generate random numbers
  synonym:
 • die
 • ,
 • dice

1. Mazs kubs ar 1 līdz 6 vietām sešās sejās

 • Izmanto azartspēlēs, lai ģenerētu nejaušu skaitu
  sinonīms:
 • mirst
 • ,
 • kauliņš

2. A device used for shaping metal

  synonym:
 • die

2. Ierīce, ko izmanto metāla veidošanai

  sinonīms:
 • mirst

3. A cutting tool that is fitted into a diestock and used for cutting male (external) screw threads on screws or bolts or pipes or rods

  synonym:
 • die

3. Griešanas rīks, kas ir uzstādīts lopkopībā un ko izmanto vīriešu kārtas ( ārējas ) skrūves pavedienu griešanai uz skrūvēm vai skrūvēm vai caurulēm vai stieņiem

  sinonīms:
 • mirst

verb

1. Pass from physical life and lose all bodily attributes and functions necessary to sustain life

 • "She died from cancer"
 • "The children perished in the fire"
 • "The patient went peacefully"
 • "The old guy kicked the bucket at the age of 102"
  synonym:
 • die
 • ,
 • decease
 • ,
 • perish
 • ,
 • go
 • ,
 • exit
 • ,
 • pass away
 • ,
 • expire
 • ,
 • pass
 • ,
 • kick the bucket
 • ,
 • cash in one's chips
 • ,
 • buy the farm
 • ,
 • conk
 • ,
 • give-up the ghost
 • ,
 • drop dead
 • ,
 • pop off
 • ,
 • choke
 • ,
 • croak
 • ,
 • snuff it

1. Pāriet no fiziskās dzīves un zaudēt visas ķermeņa īpašības un funkcijas, kas vajadzīgas dzīvības uzturēšanai

 • "Viņa nomira no vēža"
 • "Bērni gāja bojā ugunī"
 • "Pacients gāja mierīgi"
 • "Vecais puisis spaini izmeta 102 gadu vecumā"
  sinonīms:
 • mirst
 • ,
 • maldināt
 • ,
 • ietērpums
 • ,
 • iet
 • ,
 • izeja
 • ,
 • aiziet prom
 • ,
 • derīguma termiņš
 • ,
 • caurlaide
 • ,
 • sitiet kausu
 • ,
 • skaidrā nauda čipsi
 • ,
 • pirkt saimniecību
 • ,
 • konks
 • ,
 • padodies spokam
 • ,
 • nomet mirušo
 • ,
 • pop off
 • ,
 • aizrīties
 • ,
 • krokāja
 • ,
 • šņaukāt to

2. Suffer or face the pain of death

 • "Martyrs may die every day for their faith"
  synonym:
 • die

2. Cieš vai saskaras ar nāves sāpēm

 • "Martīri katru dienu var nomirt savas ticības dēļ"
  sinonīms:
 • mirst

3. Be brought to or as if to the point of death by an intense emotion such as embarrassment, amusement, or shame

 • "I was dying with embarrassment when my little lie was discovered"
 • "We almost died laughing during the show"
  synonym:
 • die

3. Jānogādā vai it kā līdz nāves vietai ar intensīvām emocijām, piemēram, apmulsumu, izklaidi vai kaunu

 • "Es miru ar apmulsumu, kad tika atklāti mani mazie meli"
 • "Mēs gandrīz mirām smejot šova laikā"
  sinonīms:
 • mirst

4. Stop operating or functioning

 • "The engine finally went"
 • "The car died on the road"
 • "The bus we travelled in broke down on the way to town"
 • "The coffee maker broke"
 • "The engine failed on the way to town"
 • "Her eyesight went after the accident"
  synonym:
 • fail
 • ,
 • go bad
 • ,
 • give way
 • ,
 • die
 • ,
 • give out
 • ,
 • conk out
 • ,
 • go
 • ,
 • break
 • ,
 • break down

4. Pārtraukt darbību vai darbību

 • "Finors beidzot gāja"
 • "Karaļa nomira uz ceļa"
 • "Buss, kurā mēs braucām, sadalījās ceļā uz pilsētu"
 • "Kafijas veidotājs salūza"
 • "Motors neizdevās ceļā uz pilsētu"
 • "Viņas redze gāja pēc negadījuma"
  sinonīms:
 • neizdodas
 • ,
 • iet slikti
 • ,
 • dot ceļu
 • ,
 • mirst
 • ,
 • izdod
 • ,
 • ķeksī ārā
 • ,
 • iet
 • ,
 • pārtraukums
 • ,
 • sadalīties

5. Feel indifferent towards

 • "She died to worldly things and eventually entered a monastery"
  synonym:
 • die

5. Jūtieties vienaldzīgi pret

 • "Viņa nomira pasaulīgās lietās un galu galā ienāca klosterī"
  sinonīms:
 • mirst

6. Languish as with love or desire

 • "She dying for a cigarette"
 • "I was dying to leave"
  synonym:
 • die

6. Sliecas kā ar mīlestību vai vēlmi

 • "Viņa mirst par cigareti"
 • "Es miru pamest"
  sinonīms:
 • mirst

7. Cut or shape with a die

 • "Die out leather for belts"
  synonym:
 • die
 • ,
 • die out

7. Sagriezts vai forma ar nāvi

 • "Izdirkt ādu jostām"
  sinonīms:
 • mirst
 • ,
 • izmirst ārā

8. To be on base at the end of an inning, of a player

  synonym:
 • die

8. Būt uz bāzes iesaukšanas beigās, spēlētājam

  sinonīms:
 • mirst

9. Lose sparkle or bouquet

 • "Wine and beer can pall"
  synonym:
 • die
 • ,
 • pall
 • ,
 • become flat

9. Zaudēt dzirksteli vai pušķi

 • "Smalks un alus var ķepāt"
  sinonīms:
 • mirst
 • ,
 • ķepa
 • ,
 • kļūst plakans

10. Disappear or come to an end

 • "Their anger died"
 • "My secret will die with me!"
  synonym:
 • die

10. Pazūd vai beidzas

 • "Viņu dusmas nomira"
 • "Mans noslēpums mirs kopā ar mani!"
  sinonīms:
 • mirst

11. Suffer spiritual death

 • Be damned (in the religious sense)
 • "Whosoever..believes in me shall never die"
  synonym:
 • die

11. Cieš garīga nāve

 • Esi sasodīts ( reliģiskajā nozīmē )
 • "Kāds..tic man nekad nemirst"
  sinonīms:
 • mirst

Examples of using

Knowing how I would die would only make me anxious about the kind of situations I'd know I'll eventually die in.
Zinot, kā es nomiršu, es tikai satraucos par situācijām, kurās es zinātu, ka galu galā nomiršu.
"Gee, it sure is boring around here!" "Yeah, you're so boring I could die."
"Gee, šeit noteikti ir garlaicīgi!" "Jā, tu esi tik garlaicīgs, ka es varētu nomirt."
I would die for you.
Es nomirtu par tevi.